Resevillkor SMC-Travel

SMC:s resevillkor är fastställda av styrelsen i SMC AB och den senaste versionen gäller från och med oktober 2017

Bokning och betalning
För att boka resa med SMC AB fyller du i bokningsformulär på hemsidan samt betalar en anmälningsavgift inom tio dagar. Avgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda resan. Är resan fullbokad placeras  den som vill på en väntelista. Anmälningsavgiften varierar utifrån resans totalpris. Senast 60 dagar/90 dagar ska hela resan vara slutbetald. Tidsgräns framgår vid bokning och på fakturan. Vid bokning inom 60/90 dagar före avresa ska resan slutbetalas enligt överenskommelse med SMC AB, dock senast dagen före avresa.

1. Resenärens allmänna skyldigheter
1.1 Resenären ansvarar för att han/hon innehar giltigt  A-körkort,  ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt giltigt visum och erforderliga vaccinationer där detta krävs.

1.2. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som bestäms av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom trafikregler, handhavande av motorcykel, hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.3 Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser och grov vårdslöshet vid MC-körning som medför fara för eget eller andras liv, kan leda  till att resenären avvisas från vidare deltagande i resan. Resenär kan även avvisas om han/hon framför sin motorcykel under påverkan av alkohol och/eller droger. Resenären får i sådana fall själv ombesörja  hemtransport och betala de kostnader
som uppkommer i samband med detta.

1.4 Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet,  om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska  kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav för resan.

1.5 Resenären ska efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga rese-
handlingar och kontrollera att uppgifterna stämmer med vad som avtalats och att samtliga namn
är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

1.6 Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.7 Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.8 Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.9 Resenär som avviker sedan resan påbörjats är skyldig att meddela detta till arrangören eller guide.

2. Pris och avtalade tjänster
2.1 Uppgifter i broschyrer, kataloger och på hemsidan ingår i avtalet. Uppgifterna är
bindande för SMC AB, om inte SMC AB uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.
SMC AB reserverar sig dock emot eventuella tryckfel i broschyrer, kataloger, annonser och på hemsidan och är i sådant fall inte bunden av eventuella felaktiga uppgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. SMC AB tar ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas senast 60/90 dagar innan avresa. Aktuell tidsgräns för
respektive resa framgår vid bokning och av faktura.  Vid bokning inom 60/90 dagar före avresa ska resan slutbetalas enligt överenskommelse med SMC AB, dock senast dagen före avresa.

2.3 Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.4 På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet. Arrangören äger rätt att debitera resenären för sådana avgifter, alternativt erlägger resenären betalning till respektive mottagare direkt på plats.

2.5 Om inte annat uttryckligen sägs, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas boende för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

2.6 För samtliga resor ställs krav på minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, antalet varierar beroende på resa och resmål. Resenärerna ska få information om att resa inte blir av senast 60/90 dagar före avresa, det vill säga samtidigt som resan ska vara slutbetald. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd, dock betalas resenärens inbetalda handpenning tillbaka.

2.8 SMC AB ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt hälsobestämmelser som är tillämpliga under resan.

2.9 SMC AB ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om vikten av att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. SMC AB erbjuder inte avbeställningsförsäkring/skydd. 

3. Avtalets ingående
3.1 Avtalet blir bindande för parterna när SMC AB skriftligen  har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt SMC ABs anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av SMC ABs villkor.

3.2 Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har SMC AB rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har SMC AB rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med SMC ABs avbeställningsvillkor.

4. Ändring av resans pris  
4.1 Inträffar kostnadsökningar för SMC AB efter det att avtalet enligt punkt 3 ovan blivit bindande för parterna, får SMC AB höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser
- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-,
landnings-och startavgifter samt 
- ändringar i valutakurser,
som används vid beräkning av priset för resan.


4.2 I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som SMC AB drabbas av för genomförandet av avtalet. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

4.3 Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. SMC AB ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

4.4 Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om SMC ABs kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

5. Ändringar efter avtalets ingående

5.1 Om SMC AB måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

5.2 Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

5.3 Är de av SMC AB gjorda ändringarna avtalet betydande eller om resan ställs in utan att resenären är skuld till detta kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat eller delta i en annan paketresa, om SMC AB kan erbjuda detta.

5.4 Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, meddela SMC AB om sitt val. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska SMC AB betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

5.5 På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att SMC AB efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska SMC AB erbjuda ersättningsarrangemang.

5.6 Om reseledaren under resan blir förhindrad att fullfölja resan garanterar inte SMC AB att resan fullföljs. Skulle detta hända försöker SMC AB snarast att sätta in en ny reseledare om det är möjligt. Ekonomiska åtaganden av SMC AB som inte kan uppfyllas under viss period av resan återbetalas till resenären.

5.7 Om ändringar i de avtalade tjänsterna beror på omständigheter utanför SMC ABs kontroll, (eller utanför den arrangörs kontroll som SMC AB anlitat), som SMC AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte SMC AB heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som SMC AB, eller av SMC AB anlitad arrangör, har anlitat är SMC AB fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför sådan underleverantörs kontroll.

5.8 I händelse av att det föreligger omständighet som anges i punkt 5.7 äger resenären rätt att få tillbaka resans pris med avdrag för sådana kostnader som SMC AB ska betala. SMC AB ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats.


6. Resenärens avbeställning av paketresan
6.1 Resenärens avbeställning av resa ska göras skriftligt till SMC AB.

6.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har SMC AB rätt att få  ersättning för de kostnader som SMC AB drabbas av till följd av avbeställningen enligt följande:
- Om avbeställning sker tidigare än 60/90 dagar (framgår av bokning för respektive resa) mot en kostnad motsvarande 500 kronor.
- Om avbeställning sker därefter men tidigare än 30/60 dagar (framgår av bokning för respektive resa)
före avresan mot erläggande av en kostnad  motsvarande 50 % av resans pris.
- Om avbeställning sker inom 30 dagar före avresa ska resenären betala hela resans pris. 

6.3 Efter avbeställning ska belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.  

7. Resenärens och SMC ABs rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

7.1 Såväl SMC AB och resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller SMC AB frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet.

7.2 Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 7.1 ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

7.3 Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 7.1 om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

7.4 Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 7.1 men ändå avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt 6.

8. Fel och brister

8. 1 Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till SMC AB, guide eller till samarbetspartner som felet angår, för att ge SMC AB möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir skriftligt dokumenterad av guiden.

8.2 Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras skriftligen till SMC AB.

8.3 Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader efter resans avslutande, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

8.6 Erbjuder sig SMC AB att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

9. Begränsningar i SMC ABs ersättningsansvar

9.1  Resenären ska vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand reklamera  till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen.

9.2 SMC AB ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m. som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

10. Tvister

10.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.  Ladda ner resevillkor

Resevillkor som PDF-fil