Säkrare vägar och gator för motorcyklister - en självklar del av Nollvisionen

Vägmiljön planeras till största delen utifrån dem som färdas i personbilar, inte motorcyklar. Som ett bidrag till alla som arbetar med vägsäkerhet har SMC tagit fram handboken "Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister- en självklar del av Nollvisionen"

Modell för säker trafik

 
Redan 1997 fastställdes i regeringens proposition om Nollvisionen att ”människans fysiska förutsättningar att tåla yttre våld vid trafikolyckor skulle vara normgivande vid utformningen av transportsystemets olika delar”. Man konstaterade genom krockvåldskurvor att risken för att en fotgängare dödas i en kollision med personbil i 30 km/timme är 10 procent vilket legat till grund för sänkta hastigheter i tätorter från 50 till 30 -40 km/timme. Krockvåldskurvan har också legat till grund för hur vägar byggs för fotgängare, cyklister och de som färdas i bil och kallas modell för säker trafik.

Utgångspunkten för modellen för säker trafik- att mänskliga misstag i trafiken inte ska leda till svåra personskador – fungerar inte för de som färdas på motorcykel eftersom vägmiljön utgår från personer som sitter i en personbil, skyddad av en kaross.. De svenska MC-strategierna har därför fokuserat på åtgärder för att undvika att olyckor sker.

Vägmiljö och motorcyklister
Problemet för motorcyklister beror till stor del att vägmiljön utgår från dem som färdas i personbil. Det handlar hur man planerar, utformar regler, bygger och underhåller vägar. Det handlar också om när/var man sätter upp hinder i vägmiljön som skyltar och räcken.

Motorcyklister har tidigare saknats som trafikantgrupp i de styrdokument för hur vägar ska utformas, drift och underhåll samt arbete på väg som finns inom Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner. De som färdas på MC nämns i några få sammanhang men tyvärr långt i från i den omfattning som krävs för att göra skillnad. 

Som ett bidrag till alla som arbetar med vägsäkerhet har SMC i mars 2019 tagit fram handboken Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister - en självklar del av Nollvisionen. Handboken har skickats ut i 70 000 exemplar, dels via MC-Folket, dels direkt till alla som arbetar med detta på kommuner och myndigheter samt politiker. 

Handboken beskriver motorcyklisternas och mopedisternas särskilda behov som bör beaktas i samband med planering, utformning och design, byggande samt drift- och underhållsåtgärder av vägar och gator samt övrig vägmiljö. Dokumentet utgår från olyckor i STRADA och Trafikverkets djupstudier av dödade på tvåhjulig MC, forskning, lagar och regler på området i Sverige och andra länder samt liknande informationsinitiativ runt om i världen.

 

Här kan du ladda ner skriften som pdf-fil.  

Tidigare skrifter
I september 2011 publicerades skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". Det är ett samarbete mellan Trafikverket och SMC som pekar på brister i infrastruktur samt antalet olyckor som rapporterats in för dessa problem.  Ladda ner "Säkrare vägar och gator för motorcyklister".

Det tidigare dokumentet  "Säkrare MC på Väg" som togs fram av Vägverket och SMC visar exempel på problem för motorcyklister och hur de kan åtgärdas.

Andra samarbeten med Trafikverket/Vägverket
Trafikverket har, i samarbete med SMC, genomlyst samtliga regelverk som rör utformning, nyinvestering samt drift och underhåll utifrån ett MC-perspektiv.  Ett resultat är att grus vid snabellagning ska vara borta från vägen inom 12-24 timmar mot tidigare 48 timmar. Så längde det finns grus ska varningsskyltar sitta uppe.  Överenskommelsen mellan SMC och Trafikverket hittar du här.

2007 undertecknade SMC och Trafikverket en gemensam handlingsplan för hur vägarna kan bli förbättras ur ett mc-perspektiv. Det kan du läsa här.  Tidsplanen hölls inte, därför blev det en ny överenskommelse som skulle genomföras under 2011.  

SMC har på denna sida samlat in Sveriges viktigaste mc-vägar. Avsikten är att peka ut vägar där många motorcyklister kör och där det finns ett behov av förbättringar ur ett MC-perspektiv. Trafikverkets regioner runt om i landet har fått detta liksom SMC:s vägspanare. De markerade vägarna ska göras säkrare ur ett mc-perspektiv.

Vägsäkerhetslagen
EU-kommissionen har antagit ett infrastrukturdirektiv för det transeuropeiska vägnätet. Direktivet reviderades nyligen för att fler vägar i Europa ska bli säkrare.  Det har implementeras i Sverige genom dels en Vägsäkerhetslag, dels föreskrifter från Transportstyrelsen.  I föreskrifterna nämns motorcyklister som en oskyddad trafikantgrupp som därför kräver särskild hänsyn. Direktivet omfattade tidigare endast det transeuropeiska vägnätet men från och med 1 februari 2022 gäller det även stamvägnätet. Förändring från 2022 innebär också bl.a. att regleringen av kartläggning och bedömning av vägar i bruk, samt uppföljningen av resultatet, förändras i fråga om struktur och delvis i fråga om innehåll.  Riksdagen har beslutat att godkänna regeringens förslag till ny vägsäkerhetslag.

Sverigekarta med stamvägnätet + TENT-vägarna 


En misslyckad lagning som ledde till en MC-olycka

 


Denna skylt sattes upp på E4 efter att en motorcyklist kört omkull på en hal beläggning och kraschat in i mitträcket. Han överlevde med livslånga skador och smärtor. 

 


En tankbeläggning på E45 en svensk sommar.

 


Snabellagningar är ett gissel för MC-förare. Foto och illustration: Gunnar Fahlström.

 


Stamvägnätet och TENT-vägarna som omfattas av vägsäkerhetslagen. Ladda ner som pdf-fil.