MC-parkering i Stockholm

På grund av pandemin slopade Stockholms stad parkeringsavgiften under 2020 genom ett antal tillfälliga beslut. Gratis parkering för MC och moped gällde även under hela 2021. Inget nytt beslut har fattats efter detta vilket gör att P-avgiften åter införts från 1 januari 2022. 2015 presenterade Stockholms stad ett förslag om att införa världens högsta avgifter för att parkera motorcyklar och moped klass I i Stockholms stad. Sedan dess har mängder av medlemmar, SMC och SMC Stockholm på olika sätt arbetat för att förändra beslutet. Trafikkontoret jämkade beloppen delvis men klubbade ändå igenom ett beslut i juni 2016 som innebär tiotusentals kronor per år. Avgifterna infördes i maj 2018 eftersom Högsta Förvaltningsdomstolen inte beviljade prövningstillstånd. Beslutet om att införa MC-parkering har också medfört att Stockholm Parkering AB infört Sveriges högsta P-avgifter på tomtmark. För många MC-och mopedägare som bor och pendlar i Stockholm är P-frågan avgörande för att få vardagspusslet att fungera.

Här kommer en historisk tillbakablick över vad som hänt i P-frågan i Stockholms stad och var vi står idag. 

December 2015
Trafikkontoret i Stockholms stad presenterar en P-strategi där man utan någon utredning och underlag, analys och konsekvensutredning föreslår att staden ska införa världens högsta avgifter för att parkera motorcyklar och moped klass I.  Syftet med förslaget och innehållet i utredningen var att minska biltrafiken i staden och öka tillgängliga bilparkeringar med 15 procent. Ingenstans förklarades hur detta hänger ihop med att införa P-avgift för mopeder och motorcyklar med tusentals kronor per månad. MC och moped nämndes inte som något problem då det rör parkering och framkomlighet - tvärtom har Stockholms stad i Framkomlighetsstrategin sagt att MC/moped är ytsnåla fordon. 

Den kostnad staden föreslog för att parkera MC och moped i delad ruta föreslogs till 5-25 kronor per timme, beroende på zon, vilket motsvarade halva kostnaden av en bil. SMC och SMC Stockholm reagerar blixtsnabbt, träffar politiker och svarade på remissen.  Det var den politiska majoriteten (mp, s,v och fi) som stod bakom förslaget medan oppositionen (m, c, l, kd) var emot det. (sd) har ingen representant i Trafiknämnden i Stockholm. 
Läs om ursprungsförslaget. SMC Stockholms remissvar. 

Folklig mobilisering
Många hade svårt att tro att förslaget skulle bli verklighet.  Förslaget var helt enkelt så illa genomtänkt och osannolikt eftersom det handlade om biltrafik och saknade verklighetsförankring. Att MC-och mopedägare skulle gå från noll kronor till att betala en mycket högre avgift för den delade ytan man använder jämfört med bil var fullständigt främmande. Bilder togs fram som illustrerar den orättvisa avgiften runt om i staden. 

Det blev en stark opinion bland motorcyklister som pendlar in och ut i Stockholm. Flyers delade ut, Facebook-grupper startade och parkeringsaktioner på vissa gator genomfördes. Namninsamling gjordes. MC-och mopedägare kontaktade politiker. 

En demonstration och debatt hölls lördag 23 april med politiker från m, kd, c och mp  på Raoul Wallenbergs torg (sd, s, v och fi kom inte). SMC Stockholm träffade Trafikkontoret och politiker. SMC och flera partier ifrågasatte att staden köpte in utrustning för 84 miljoner kronor innan beslutet var klubbat. SMC uppvaktade fackliga och andra organisationer som av tradition stödjer (s) eftersom socialdemokraterna var ett av de partier som föreslog införandet av P-avgift för MC och moped. Stockholms stad JO-anmäldes av en medlem. Anmälan rörde dels att man inte gjort någon utredning innan förslaget som drabbar många medborgare presenterades. JO avslog anmälan. 

Slutgiltigt beslut juni 2016
Trafikkontoret tittade på remissvar, samtalade i fokusgrupper och kom sedan med ett jämkat förslag. SMC öppnade för att diskutera en rimlig P-avgift för MC och moped men fick inte gehör hos den politiska majoriteten.  Inte någon av remissinstanserna lyfte MC och moped klass I som ett problem. I det slutliga förslaget hade avgifterna för MC och moped ändrats något, både genom att höja och sänka timkostnaden. Den slutliga avgiften blev 5-13 kronor/timme.

När frågan dök upp i kommunfullmäktige blev det en lång debatt som ledde till återremiss av förslaget. Trafikborgarråd Daniel Hellden påpekade upprepade gånger att syftet med parkeringsplanen är att skapa mer utrymme i staden. Han fick mothugg av oppositionen som förklarade att just MC och moped är en metod att minska trängsel och skapa mer utrymme - därför ska de premieras och inte straffas med avgifter, Helldén tyckte också att det var okynne att begära en utredning av frågan. Frågan återremitterades vilket dock mest var ett spel för galleriet. Måndag 27 juni fattades det slutliga beslutet. Den politiska majoriteten; s, v, mp och fi röstade för införandet av avgifterna medan övriga partier (kd, m, l, c och sd) röstade emot. Här kan du läsa protokollet och ta del av hur de politiska partierna ställer sig till MC- och mopedparkering. 

Pendling -inte besök 
Stockholms stad har inte gjort någon utredning av hur MC-och mopedparkeringarna används i förslaget till parkeringsstrategi. Man talar hela tiden om "besöksparkering" och utgår från att parkeringarna används av besökare som parkerar någon timme. Sanningen är ju att MC-parkeringarna i city används av pendlare som står på samma parkering hela dagarna. Därför samlade SMC:s medlemmar in mängder av foton till Stockholms stad som visar att parkeringarna används under arbetstid av pendlande MC- och mopedförare. Detta dokument överlämnades till Trafikkontoret, Stockholms stad. 

Alternativ till gatstensparkering
En viktig orsak till att införa avgifter för MC och moped var enligt utredningen att frigöra kantstensparkering. Vid möte med Trafikkontoret föreslog SMC att vi skulle inkomma med förslag på alternativ till detta på döda ytor i P-hus och i övrigt i staden. SMC-medlemmar åkte ut och plåtade utrymmen som skulle kunna användas. Trafikkontoret och Stockholm Parkering AB har inte återkommit till SMC om att samarbeta för att hitta alternativ.  

Överklagande till Förvaltningsrätten
Ett antal medlemmar överklagade kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Man påtalade att förslaget inte utretts. Det fanns ingen analys eller konsekvensutredning för vad det skulle innebära för MC-och mopedägare. Stockholms stad menade att det börjar bli trångt på MC-parkeringarna och att införandet av avgifter skulle öka omsättningen på parkeringarna och därmed lösa detta problem. Ingen har lyssnat på SMC som förklarat att i stort sett alla parkeringar i Stockholms innerstad används av pendlare. Sex MC-ägare överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som tyvärr avslog samtliga. Läs Förvaltningsrättens beslut.  från februari 2017. 

Överklagande till Kammarrätten
För SMC Stockholm var Förvaltningsrättens dom en stor besvikelse. Det var den även för Ingvar Olsson som ville kämpa vidare och överklaga till Kammarrätten. Han engagerade sig mycket i P-frågan och läste lagar och paragrafer som rör P-avgifter mycket noga. För att få det bästa möjliga överklagandet till stånd begärde Ingvar bidrag från Rättsfonden för att få hjälpt av en jurist som är expert på området. SMC:s styrelse beviljade detta och advokat Johan Linder Säverman tog sig an ärendet och begärrde dels prövningstillstånd i Kammarrätten, dels att beslutet att införa P-avgifter i Stockholms stad skulle upphävas.
Här kan du läsa dokumentet som skickades in i mars 2017.  Tyvärr beviljades inget prövningstillstånd i Kammarrätten, avslaget kom i september 2017. 

Högsta Förvaltningsdomstolen
Att överklagandet inte ledde till prövningstillstånd var ännu en besvikelse. Det var den även för Ingvar Olsson som ville kämpa vidare och överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Ännu en gång begärdes bidrag ur Rättsfonden och SMC:s styrelse vill självklart bidra för att driva frågan så långt det är möjligt. Advokat Johan Linder Säverman ställde upp och inkom med ett överklagande i frågan. Nu handlar prövningen bara om vikten att få prövningstillstånd - inte själva sakfrågan. Inlagan var kortfattad och rakt på sak eftersom HFD får mängder av ansökningar om prövningstillstånd. I överklagandet lyfts en rad olika argument som till exempel oklart regelverk, oklart rättsläge, rätt till avgiftsdifferentiering saknas, domslut avviker från lagtolkning och rättstillämpning, avviker från vad som påtalats i Parkeringsutredningen med mera. Beslutet från HFD fattades 29 mars och kom till SMC:s kansli 3 april.
Läs överklagandet här.  
Beslutet från HFD. 

P-avgifter började införas våren 2018
Så snart P-avgifterna började införas blev det glest på P-platserna. Stockholms stad har tagit bort parkeringar. MC- och mopedägare skruvar bort reg.skyltar, Parkeringsskador har ökat. 

Stockholm Parkering AB
En ny situation seglade upp våren 2018. Utan förvarning har Stockholm Parkering AB infört avgift på MC- och mopedparkering på tomtmark. Avgiften är högst i Sverige, 20 kronor per timme. Beslut om att införa avgiften har fattats av ledningsgruppen på Stockholm Parkering AB. SMC Stockholm har träffat Stockholm Parkering AB. 

Nya försök och covid-19 
Sveriges MotorCyklister och SMC Stockholm har trots motgångarna givetvis fortsatt arbetet med att få tillbaka gratis MC- och mopedparkering i Stockholms stad för pendlare och boende, precis som de övriga kommunerna runtom huvudstaden såsom Solna och Sundbyberg redan har det. Bland annat har den nya politiska majoriteten i Stockholm efter en kampanj som drivits av SMC och SMC Stockholm sänkt avgifterna under 2019 till en tredjedel av vad det kostar för en bil, eftersom tvåhjuliga motorfordon tar en mindre yta i anspråk. 

Tjänstemännen på trafikkontoret menade under två möten under 2020 att parkeringsstrategin bygger på en rättvis behandling av alla motorfordon d v s att alla som parkerar ska betala en avgift från moped klass I till turistbussarna (som inte heller betalade någon p-avgift på vissa platser) för att på så sätt ordna trafiken.  

När pandemin slog till världen över och hårt mot Sverige bytte många från kollektivtrafiken till eget fordon. Trafikkontoret letade efter möjligheter för att minska trängseln på kollektivtrafiken och SMC kom med förslag. Slopa p-avgiften för MC och  moped under Corona! Ett förslag som tacksam togs emot och som gav möjlighet till samtal med Daniel Helldén (trafikborgarråd) och miljöpartiet i Stockholm.

Beslutet om gratisparkering för MC och moped förlängdes under hela 2021. Men mer behöver att göras för att nyttja den värdefulla gatumarken på bästa möjliga sätt för alla stockholmare dvs. även frågan om var det behövs MC-parkeringar? Var kan man frigöra ytor där efterfrågan är mycket låg? Var kan man använda döda ytor. 

Januari 2022
SMC har uppvaktat Trafiknämndens ledamöter och Trafikkontoret och begärt förlängd avgiftsfrihet. Inget beslut har dock fattats. 

Samarbetet med Stockholms stad och trafiknämnden fortsätter. 

Vill du veta mer om MC-parkeringar i Stockholm? Vill du hjälpa till med att parkeringsavgiften slopas gång för alla? Kontakta oss gärna!

SMC Stockholm
Olle Henriksson
Ingvar Olsson
Andreas Egeryd

SMC:s kansli

Skriv ut och dela ut den här till bilister!

Om du parkerar motorcykeln på en bilruta, skriv gärna ut denna och sätt under vindrutetorkarna på bilarna runt omkring. Klicka på bilden för att ladda ner.

 

 

 


 

Du som betalar för boendeparkering och måste ställa din motorcykel på en bilplats. Skriv ut denna lapp och färst på din motorcykel, så att övriga förstår varför du opptar en bilplats.


En typisk MC-parkering. Fullproppad under arbetstid, någonstans i Stockholm. Ett smart fordon som tar upp lite utrymme i gatubilden. 


Tror du att detta är cyklar? Det är fel. Det är EU-mopedcyklar. De får alltså inte stå i cykelställ eller på trottoar utan ska erlägga avgift i ruta för MC-parkering eller i en vanlig ruta.

 

 
En bil eller 8 MC och mopeder? En av SMC:s invändningar mot förslaget om P-avgift har varit orättvisan utifrån ytan som används.


Ju längre ut från city, desto högre blir kostnaden för ytan för MC och mopeder. I zon 5 betalar en Lexus lika mycket per timme för en ruta som en moped i delad ruta. Rättvist? Knappast. 


Advokat Johan Linder Säverman har bistått Ingvar Olsson med hjälp av SMC:s Rättsfond i överklagandena till Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen.


Ett nytt dråpslag - Stockholm Parkering AB inför avgift på 20 kronor per timme på stadens tomtmark. Klicka för större bild. 


Titta noga - det står 20 kronor per timme eller 75 kronor/dygn. Klicka för större bild.