Intelligenta Transport System, ITS

ITS är ett område där utvecklingen går snabbt framåt. Det är ett samlande begrepp för trafiksäkerhetshöjande teknik i fordon men även teknik i infrastruktur. SMC är engagerade i frågan nationellt och internationellt.

I stort sett alla fordonstillverkare arbetar med frågan om ITS men biltillverkarna ligger långt före MC-industrin. Varje land i Europa arbetar också med ITS-frågor kopplat till infrastrukturen. Det finns olika tekniklösningar som kan öka säkerheten, även för motorcyklister. Det handlar om system som informerar och system som assisterar. Det kan handla om system som kommunicerar mellan fordon och eCall som skickar larmsignal vid en olycka. I mitten av december presenterade Connected Motocycle Consortium standarden Basic Specification Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). Den och består av en rad olika dokument som beskriver systemets olika delar, krav på när utrustning ska utlösas, positionering, algoritmer, datakommunikation, gränssnitt för förare samt prestanda och krav för antennen. Konsortiet har tagit fram cirka 30 olika applikationer för denna teknik, som handlar om allt från att varna förarna för andra fordon och skymd sikt till var man kan hitta närmaste bensinstation eller laddplats.

FEMA har tagit fram ett dokument som beskriver motorcyklisternas syn på ITS, något som SMC och alla medlemmar i FEMA står bakom. Det säger i korthet följande:

 • systemen ska vara frivilliga
 • systemen ska aldrig ta kontrollen över fordonet från föraren
 • systemen ska tillgodose motorcykelns specifika egenskaper
 • systemen ska inte öka risker för någon trafikantgrupp
 • systemen ska inte utesluta fordon som saknar ITS från att använda vägar
 • systemen ska omfattas av datasäkerhet så att fordonsägarna äger informationen och avgör vem man vill dela information med och i vilket syfte

FEMA har varit mycket aktiv i frågan om självkörande fordon sedan en motorcyklister blev påkörd av en Tesla i självkörande läge. Tester har gjorts av typgodkännandemyndigheten i NL som visar att systemen i bilar inte upptäcker framförvarande motorcyklar om de kör på kanten av vägbanan.  Sommaren 2020 beslutade FN att tillåta självkörande bilar i upp till 60 km/h. 

ACEM (MC-tillverkarna i Europa) har också tagit fram ett ställningstagande då det gälller MC och självkörande fordon. 

FEMA gjorde en enkät bland motorcyklister i Europa 2014 som repeterades 2019 och ställde frågor om olika säkerhetssystem.  Resultatet visar att motorcyklister är mest positiva till avancerade bromssystem och e-call.  

SMC och NTF frågade i en attitydundersökning 2010 om inställning till tekniska stöd för anpassning av hastighet. Knappt 10 % var positiva till detta medan två tredjedelar var negativa. Många instämde i att det finns en risk att förare förlitar sig för mycket på teknik om stödsystemen blir för många. Det stödjer SMC:s åsikt om att tekniska stödsystem ska vara frivilliga.

Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem, ITS 
Strategin omfattar alla aktörer som har ansvar för, intresse av eller agerar inom transportsystemet i Sverige, samt bygger på att de samverkar och bidrar med resurser utifrån sina särskilda ansvar och uppdrag. Tyvärr ändrades det prioriterade området Oskyddade trafikanter till att enbart handla om cykel, fotgängare och mikromobilitet. MC och moped exkluderades och ingår inte längre i strategein. De prioriterade områdena är:

 • C-ITS Uppkopplade och samverkande system
 • Citylogistik
 • Intelligenta godstransporter
 • ITS i planeringsprocessen
 • Kollektivtrafik
 • Mobilitet som tjänst
 • Oskyddade trafikanter
 • Självkörande fordon
 • Trafikantinformation
 • Trafikledning

 

 


Kommer detta att bli en vanlig syn i framtiden?