MC och miljö

Motorcykeln sliter mindre på vägarna, bidrar till minskad trängsel då den enkelt kan passera köer, drar ofta mindre bensin jämfört med bilen och har en miljövänligare tillverkningsprocess. Dessutom återvinns i stort sett alla motorcyklar i sin helhet. Därför anser SMC att motorcykeln är ett miljövänligt fordon. Men, precis som för alla andra fordon finns en förbättringspotential. Det är långt kvar till en fossiloberoende fordonsflotta. Motorcyklar fyller en viktig funktion i samhället och bör självklart tas i beaktande i alla former av transportplanering.

Hållbarhetsredovisning för SMC och Svemo

Under 2018 publicerade SMC och Svemo en gemensam Hållbarhetsredovisning. Den skickades ut med MC-Folket 7/2018 till alla SMC-medlemmar. MC-folket var samtidigt ett nummer som enbart handlade om el-motorcyklar. Hållbarhetsredovisningen har översatts till engelska. Sustainability report 2.0

Krav på avgasemissioner

Sedan 2003 är alla nya motorcyklar försedda med någon form av avgasrening. Hur kraven skärpts framgår av bilden nedan. 


Förklaring: CO = kolmonoxid, HC= kolväten, NOX= kväveoxider, PM = partiklar

Att köpa. äga och köra elmotorcykel 

SMC får många frågor om el och frågorna handlar om allt från hur man laddar till hur tekniken egentligen fungerar. Därför har SMC skapat en del på hemsidan som enbart handlar om elmotorcyklar. Den innehåller bland annat en artikelserie i 16 delar. 

Igge konverterade sin MC till biogas!

I MC-Folket 8/2021 fanns en artikel som beskriver hur Ingemar "Igge" Nygren konverterat sin gamla BMW till en sidvagnshoj driven av biogas. Läs artikeln här. 

Premie till elmotorcykel

Under 2018 delade regeringen ut premier till personer som köper en elmotorcykel, elmoped och elcykel. Premien var max 10 000 kronor per person en gång. Utan SMC:s medverkan hade inte motorcyklarna kunnat få bidrag överhuvudtaget. Ansökan hanterades av Naturvårdsverket. Syftet var att flytta transport från bilen till lätta elfordon. I slutet av 2018 upphörde detta då pengarna var slut och det blev ett regeringsskifte.

MC-trafikens miljöpåverkan

Det totala koldioxidutsläppet minskade under 2021 och uppgick till totalt 13,5 miljoner ton enligt Trafikverket. Av detta bidrog motorcyklar och mopeder med 0,66 procent vilket är en något högre andel än 2020. Totalt uppgick utsläpp av växthusgaser från all trafik med motorcyklar och mopeder under 2021 till 89 000 ton vilket motsvarar 178 Finlandsfärjor. Minskningen beror sannolikt främst på att bidrag till elbilar minskat emissionerna  något som inte lämnas till MC. 

Effekt om man väljer MC istället för bil i Stockholm

SMC har en beräkning som visar hur mycket utsläppen av koldioxid skulle minska i Stockholm om bilisterna går över till att köra MC istället. De flesta som pendlar sitter ensamma i sitt fordon, vare sig det är personbil, moped eller MC. Skulle bilisterna välja att köra MC istället skulle det bidra till en bättre miljö. Om 30 procent av bilisterna väljer MC skulle utsläppen av växthusgaser minska med 8 200 ton per år. Om hälften av bilisterna byter bilen mot en motorcykel blir minskningen drygt 13 600 ton årligen. Utsläppen från en Finlandsfärja motsvarar 500 ton vilket gör att minskningarna motsvarar 16 respektive 27 stora färjor.

SMC:s miljöpolicy

Under 2013 antog SMC:s styrelse en ny miljöpolicy som lyder:
SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. SMC välkomnar därför en utveckling mot effektivare och mer bränslesnåla motorer. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra intressenter.  

SMC:s och Svemos Hållbarhetsredovisning 2018 
SMC /Svemo Sustainability report 2018
SMC:s hållbarhetsredovisning 2013
SMC:s miljöpolicy 2013
Global reporting

 
Klicka på bilden för att komma till Hållbarhetsredovisning 2.0


Fler och fler skaffar elektriska motorcyklar. Bild: Gert Thell


Igge konverterade sin MC till biogasdrift. 


Motorcykeln är ett perfekt fordon i staden. Foto: Fredrik Elfdahl


Motorcykeln funkar också på vinter. Foto: Anders Nordén