Möjliga bidragsgivare

SMC har sedan bildandet i stort sett enbart finansierats av medlemsintäkter. Men, både SMC centralt och våra 21 distrikt har också beviljats bidrag till olika projekt genom åren för att utveckla verksamheten, till exempel utbildning.
SMC har på denna sida gjort en sammanställning i bokstavsordning över bidragsgivare som kan vara aktuella för både SMC centralt och våra distrikt. Här finns också länkar till bidragsgivarna.

Arvsfonden
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.  Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Länk

Boverket
Varje år kan man ansöka om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Länk. 

Brottsförebyggande rådet , BRÅ
BRÅ ger bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete. Länk:

Gustav V:s 90-årsfond
Fonden behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor. Verksamhet som innebär samarbete över nationsgränser prioriteras. Fonden beviljar dock inte medel enbart för vad som kan liknas vid studieresor, det är ledarutbildning som ska främjas med fondens medel genom samarbete och utbyte. Verksamhet som utvecklats av eller tillsammans med unga prioriteras. Länk

Idéer för livet Skandia
Stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Övre åldersgräns – 25 år. Idéer för Livet bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn. Länk. 

Konsumentverket
Konsumentverket delar varje år ut statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Det finns tre former av stöd: organisationsstöd, projektstöd och verksamhetsstöd. Länk

Landstingen
Varje landsting delar ut bidrag till ideella organisationer en gång per år.  Varje landsting har riktlinjer för vilka organisationer som kan söka och få bidrag.  Länk:

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag. Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Länk

Nordiska ministerrådet
Den samnordiska nyttan ska tas tillvara i de projekt som finansieras över den nordiska budgeten. Principen om "nordisk nytta" skall vara avgörande för vilken verksamhet som skall ske i samnordisk regi. Utgångspunkt för all nordisk verksamhet skall vara att den:
 •Avser verksamhet som annars skulle ske i nationell regi, men där påtagliga positiva effekter uppnås genom gemensamma nordiska lösningar;
•Manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet;
•Ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.
Länk

Skyltfonden
Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna i den meningen att resultaten ska vara direkt tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Länk

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Minnesfonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Projekten kan räcka över mer än ett år. Bidrag ges inte till enskilda personer. Styrelsen sammanträder två gånger om året och ansökningar skall vara inlämnad senast den 1 mars respektive 1 oktober. Länk

Trafikverket
Trafikverket delar varje år ut projektbidrag till ideella organisationer. Projektbidraget lämnas till projekt som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa nås. Projekten kan genomföras på lokal, regional eller nationell nivå. Länk:

 

 


Bidrag kan sökas till trafiksäkerhetsprojekt.

 


Bidrag kan sökas till fortbildning och utbildning

 


Bidrag kan sökas för aktiviterer för barn, unga och gamla