Har du rätt till ytterligare ersättning för inkomstförlust från försäkringsbolaget?

Om du har råkat ut för en trafikolycka och får ersättning för inkomstförlust från försäkringsbolaget kan du ha rätt till ytterligare ersättning under förutsättning att det uppstått en så kallad väsentlig förändring. Det finns en lagstadgad rätt att få ersättningen omprövad om frågan har ”avgjorts slutligt genom avtal eller dom”. Högsta domstolen avgjorde 2008 vad som ska anses utgöra en ”väsentlig förändring” och i november 2020 klargjorde Högsta domstolen när preskription inträder (det vill säga när det har gått för lång tid för att kunna framställa ett krav överhuvudtaget).

Om du har drabbats av en inkomstförlust till följd av en personskada – eller känner någon som gjort detta är det viktigt att tänka på några saker. Högsta domstolen konstaterade i 2020 års rättsfall att ”Rätten till omprövning kan inte i sig vara föremål för preskription”. Detta är ett viktigt ställningstagande i den praktiska skaderegleringen eftersom försäkringsbolagen tidigare hävdat att den skadelidandes rätt till omprövning var preskriberad.

Som nämnts ovan har Högsta domstolen redan 2008 klargjort vad som ska anses vara en ”väsentlig förändring”. Kortfattat och förenklat kan sägas att det exempelvis kan vara att det sker en löneutveckling inom din bransch. Om du till exempel arbetade som snickare när du skadade dig och löneutvecklingen i denna bransch har stigit så att dina nuvarande faktiska inkomster understiger 90 procent av den lön du skulle ha haft om skadan inte skulle ha inträffat – då kan det anses ha uppstått en väsentlig förändring. Det innebär i praktiken att man sammanställer de faktiska inkomsterna och sedan jämför detta med årsinkomsten för det yrke som du som skadelidande hade som oskadad. Det kan också nämnas att det utöver krav på väsentlighet finns ett krav på varaktighet – löneförlusten får inte vara hur kortvarig som helst.

Och nu till det viktiga med 2020 års rättsfall. Högsta domstolen konstaterar att fordran på ersättning för inkomstförlust preskriberas i sin helhet tio år från den tidpunkt då rätten till omprövning uppkom. Högsta domstolen klargjorde även att det kan uppstå flera väsentliga förändringar och preskriptionstiden börjar löpa tio år från och med varje ny väsentlig förändring.

Vad innebär detta rent praktiskt?

Ett exempel; om de faktiska inkomsterna – varaktigt – år 2010 understiger den lön som skulle ha intjänats finns det ingen möjlighet att kräva ersättning från detta år eftersom det gått mer än tio år sedan dess. Däremot preskriberas aldrig själva rätten till omprövning och det kan upp nya väsentliga förändringar.

Det är därför mycket viktigt att du agerar gentemot det skadereglerande försäkringsbolaget om och när du misstänker att du halkat efter ersättningsmässigt.

Det konkreta som du kan göra är:

• Ha koll på löneutvecklingen till exempel genom att studera lönestatistik hos SCB, kontakta facket eller prata med dina tidigare kollegor med likartade eller samma arbete. Fråga ”vad tjänar du idag?”
• Notera att om du får minskad ersättning från exempelvis Försäkringskassan eller om din arbetsförmåga minskar så anmäl detta till ditt försäkringsbolag då detta också kan anses vara en väsentlig förändring.
• Kontakta hellre ditt försäkringsbolag en gång för mycket – om du misstänker att det har skett en väsentlig förändring som ger dig rätt till högre ersättning.


Marcus Josefsson 
Samarbetsadvokat Rosengrens Advokatbyrå

Malin Kerwin Stockman
Jurist Rosengrens advokatbyrå