Rätt hastighet på vägen

Hastighetsanpassning är den åtgärd för trafiksäkerhet som rankas absolut högst i svenskt trafiksäkerhetsarbete. 70 procent av dem som dör på motorcykel bedöms ha kört över hastighetsgränsen. Målet är att 80 procent av trafikanterna ska hålla hastighetsgränserna år 2020. Samtidigt visar hastighetsmätningar att vi är sämst av alla på att hålla farten. SMC menar dock att det finns anledning att fundera över om det är rätt hastighet på vägarna om den inte respekteras av trafikanterna. Detta är en artikel från MC-Folket 2014 som uppdaterats i december 2020.

Rätt hastighet på vägen
Man kan också fundera över om sänkta hastigheter alltid leder till färre olyckor och om självförklarande vägar tydligt visar hastigheten.80-procentsmålet kommer inte att nås under 2020, varken bland MC-förare eller andra trafikanter. Runt hälften  kör lagligt idag och sänkta hastighetsgränser rankas lågt, både enligt studier som SMC genomfört men också genom Trafikverkets egen enkätundersökning 2020.   

Dagens svenska hastighetsgränser
Sverige hade ingen hastighetsgräns utanför tätorter fram till högertrafikomläggningen 1967. Regeln var istället att trafikanten skulle hålla en hastighet där man kunde stanna inom den vägsträcka man kunde överblicka.  Sedan dess har det hänt mycket. 2008-2009 genomfördes en stor hastighetsreform i Sverige då också nya 10 km-intervallsgränser infördes.  Vägarna ska vara utformade så att de är självförklarande och du ska förstå vilken hastighetsgräns som gäller när du kör på vägen.  För att en väg ska kunna ha en gräns över 80 km/timme krävs att den är mittseparerad och har säkra sidoområden, vilket kan vara ett sidoräcke. Det betyder att fasta hinder byggs in på i stort sett alla vägar med högre hastighet där varje stolpe innebär en ökad skaderisk för MC-förare.  

Hastighetsgränserna har efter reformen sänkts på många mil 90-vägar till 80 km/tim och höjts på betydligt färre.Trafikverket har också föreslagit att 50, 70 och 90 ska slopas och ersättas med 40, 60 och 80. 30 och 110 ska behållas men 120-gränsen anses inte försvarbar ur ett miljöperspektiv (Trafikverket Utvärdering av nya hastighetsgränser 2012:135). Riksdagen har dock beslutat att 10-gränserna ska vara kvar varför Trafikverkets förslag inte genomförts. Men, runt om i landet pågår sänkningar av hastigheten till 80 km/h på alla vägar utan mitträcke. Hastigheten i tätort har sänkts till 40 km/h vilket är vad Trafikanalys rekommenderar i en utredning på uppdrag av regeringen. Många röster höjs dock för att sänka den till 30 km/h, bland annat Trafikverket. 

Som alla vet körs flest MC-mil på 70-vägarna. Det är också på 70-vägar vi motorcyklister är sämst på att hålla hastighetsgränsen. På vägar där man får köra 100 km/timme eller mer är MC-förarna bättre än både bilister och tung trafik att köra lagligt. I Tyskland är bashastigheten utanför tätort 100 km/timme.

-          Sänkt bashastighet utanför tätort i Sverige betyder fler hastighetsöverträdelser på motorcykel, och givetvis även för övriga trafikanter säger Jesper Christensen, SMC.  Alla vet att sänkta fartgränser leder till fler bötfällda. Samtidigt saknas acceptans för dagens gränser om man ser till mätningarna som genomförts.  

Acceptans och efterlevnad
Trafikverket genomförde hastighetsmätningar på populära MC-vägar tre år i rad. På vissa platser höll 90 procent av alla trafikanter för hög eller för låg hastighet. För SMC är det ett tecken på att hastighetsgränsen är fel, att vägen inte är självförklarande och att hastighetsgränsen bör ses över.

-          Hastighetsgränserna måste vara logiska och oftare förklara varför trafikanterna ska hålla en viss hastighet på vägen, sa Bengt Svensson, RPS, 2014. Så ser det inte ut i verkligheten, jag kan peka ut ett antal vägar där inte hastigheten känns rätt i förhållande till omgivningen.  Fel hastighetsgränser kan leda till fler trafikbrott, körkortsindragningar och minskar acceptansen i hastighetsfrågan utan att trafiksäkerheten förbättras bland svenska trafikanter, menar Bengt. Är svårmotiverade hastighetsgränser satta av utsläpps- eller bullerskäl bör detta kommuniceras med trafikanterna för att acceptansen ska finnas.

-         Som ansvarig i en expertgrupp i hastighetsfrågor arbetade jag aktivt med frågan om rätt hastighet på rätt väg 2014-2016, sa Bengt Svensson (numera pensionär).

Vad tycker motorcyklisterna?
SMC och VTI frågade motorcyklisterna om inställning till hastighet i en webenkät 2013. Endast 35 procent instämmer helt eller delvis i att hastighetsgränserna är logiska. Bara 20 procent tycker att de nya gränserna där det skiljer 10 kilometer mellan gränserna är bättre än de tidigare där det skiljde 20 kilometer. Över 75 procent håller med om att hastighetsgränserna skiftar så ofta att det är svårt att hålla reda på vilket hastighet som faktiskt gäller.

Motorcyklisterna är positiva till 30-gräns i tätorter med mycket fotgängare och cyklister och variabla hastigheter utifrån trafikmängd och väder. Svåraste hastighetsgränsen att hålla för MC-förare är 70 km/timme. Frågar man motorcyklisten om vad som är viktigt för säkerheten hamnar sänkta hastighetsgränser sist tillsammans med polisövervakning. 

-          Höga hastigheter leder till olyckor med både dödade och svårt skadade MC-förare, säger Jesper Christensen, SMC. Men det behövs en översyn av hastighetsgränserna på de svenska vägarna tillsammans utformning av vägmiljön som tar med i beräkningen att motorcyklister också kör där.

SMC:s och VTI.s undersökning om motorcyklisters syn på hastighet. 


Sänkt hastighet till 80 på alla vägar utan mitträcke kommer inte att öka andelen som kör inom hastighetsgränsen.