MC - ett smart fordon

För SMC är det självklart att motorcyklar och mopeder är legala fordon som bör ingå i all form av transportplanering. Trängseln ökar i städerna och motoriserade tvåhjulingar är en självklart del av lösningen på att minska köerna.

Inom hela EU diskuteras lösningar på den ökande trängseln medan köerna växer. Alternativ till bilen diskuteras ur både trängsel- och miljösynpunkt. Samtidigt glöms ofta motorcyklar och mopeder bort. Det gäller även Sverige. 

Detta har även EU-parlamentet beslutat om. I september 2013 antogs EU-parlamentariker Wim van de Camps rapport "Report on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility".

Motorcyklar och mopeder ses i rapporten som en del av lösningen på köer, trängsel och parkeringsproblem i Europas större städer. Rapporten fastställer att den speciella konstrutionen och de unika egenskaperna hos tvåhjuliga motorfordon måste tas i beaktande och synliggöras i EU:s transportplaner och riktlinjer. Citat ur rapporten: 

31. Stresses that powered two-wheelers (motorcycles, scooters and mopeds) and,increasingly, e-powered two- and three-wheelers play a significant role in sustainablemobility, especially in urban areas where they contribute to tackling congestion andparking problems as well as providing a solution for small logistics; insists, therefore,that the specific design and afferent benefits of these vehicles should be adequatelytaken into account and reflected in EU transport legislation and guidelines;

Vad kan göras i Sverige för att stimulera MC-användningen?
SMC anser att betydligt mer kan göras för att stimulera användningen av tvåhjuliga motorfordon.  Några exempel är att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, att tillhandahålla fria parkeringar för MC och moped klass I samt att undanta motorcyklar från trängselavgifter. I Sverige pekar utvecklingen tyvärr i motsatt riktning. Motorcyklar och mopeder inkluderas inte i planeringen av hållbara städer. Motorcyklar ingår inte i Nationell Plan. 

Trängselskatt och broavgifter
I Sverige har trängselskatt införts i Stockholm och Göteborg. Motorcyklar och mopeder är undantagna och det tackar vi för.

På tre broar, Sundsvall, Motala och Svinesundsbron- som avgiftsfinansieras är motorcyklar också undantagna från avgift. Den enda bron i Sverige där motorcyklar betalar avgift är Öresundsbron. Det beror på att Sverige och Danmark var överens om att bron skulle finansieras med avgifter som motsvarar färjan Helsingborg-Helsingör. 

Miljözoner
Motorcyklar och mopeder får köra i samtliga miljözoner, oavsett drivmedel. 

MC i bussfiler
MC är tillåtna i vissa bussfiler i Stockholm sedan 1981. Det startade som ett försök men permanentades efter något år. Motorcyklar i bussfiler ger ökad framkomlighet, ökad synbarhet och minskar riskerna för kollision då motorcyklarna kör mellan filerna vid köer. SMC har vid flera tillfällen ansökt om utökning av detta men fått avslag. Läs mer här. 

Kör MC och spar tid och pengar! 
SMC har genomfört mobilitetstester tillsammans med ett antal organisationer i FEMA. Motorcyklar och mopeder är snabbaste färdmedlet i nästan samtliga städer i Europa. Testerna visar tydligt fördelarna med att välja tvåhjuing i städerna på sträckor där det inte funkar med kollektivtrafik och där det är för långt att cykla eller promenera. 

2019 genomfördes mobilitetstester i sex länder och tio städer. Läs mer här. 

2017 genomfördes tester i 14 städer runtom i Europa, bland annat Stockholm. MC vann överallt. Läs mer på FEMA:s hemsida.

2014 genomfördes ett test i 14 städer i åtta europeiska länder, Stockholm var en av dessa städer.  I samtliga städer var de tvåhjuliga motorfordonen stora vinnare avseende tid och kostnad.  Läs mer här. 

2011 körde SMC egna mobilitetstester i Stockholm och Göteborg. Det visade klart tvåhjulingarnas fördelar jämfört med bil, särskilt i Stockholm. Rapport. 

Rapporter från andra länder 

Rapport om MC-användning i London, publicerad i mars 2016
Sharing the road: Folder från FEMA om MC och mobilitet


En parkerad bil = åtta motorcyklar och mopeder. 

 


Motorcyklar och mopeder omfattas inte av trängselskatt och b


Att tillåta MC i bussfiler är ett enkelt och kostnadseffektiv sätt att öka säkerheten och framkomligheten för motorcyklisterna utan att försämra för andra trafikanter.

 


Många kör MC till jobbet för att spara tid och pengar.