Mc-parkering

Vad gäller egentligen för MC-parkering? Hur många får stå i en ruta? Vad gäller vid P-skiva? På denna sida försöker SMC svara på de vanligaste frågorna om parkering.

En gemensam regel i hela landet är att parkeringar för motorcykel med tilläggsskylt motorcykel gäller för tvåhjuliga motorcyklar och mopeder klass I. Många svenska kommuner har MC-parkeringar som är gratis. Saknas detta uppmanar SMC att motorcyklisterna lokalt uppvaktar kommunen med förslag på lämplig plats. 

SKR om avgifter i P-ruta avsedd för MC och moped klass I
SKR säger på sin hemsida att kommunerna kan skapa avgiftsfria utrymmen avsedda för MC och moped klass I: "För de kommuner som inte vill ta ut parkeringsavgift för motorcyklar och moped klass I finns alternativet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för nämnda fordon. Då ska tilläggstavla T8 med symbolen S7 användas under P-märket. Innebörden av denna symbol är ”Tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn”. Om fordon med fler hjul ska kunna parkeras krävs en lokal trafikföreskrift som märks ut med lämplig tilläggstavla.

Motorcyklar och mopeder behöver inte parkera i färdriktning
På många platser är det en förutsättning att kunna parkera en MC vinkelrätt mot trottoaren istället för i färdriktningen. Det blev möjligt 1 december 2017 då Trafikförordningen 2 kap, §52: ändrades Ett fordon ska stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Bestämmelsen om stannande eller parkering i vägens längdriktning gäller dock inte tvåhjuliga fordon inom en uppställningsplats som angetts med vägmarkering. Parkering ska ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.

Från december 2017 inte längre oklart var mopedbilarna ska parkera
Från och med 1 december 2017 får inte längre mopedbilarna parkera på MC-parkeringar. Det har man kunnat göra tidigare på grund av en dom från Hovrätten i Skåne som grundar sig på att ordet tvåhjulig saknades i Vägmärkesförordning då det gäller moped vilket infördes 1 december 2017. Kommunerna och Transportstyrelsen bad regeringen 2013 om en förändring av Vägmärkesförordningen för att förtydliga att en MC-skylt betyder tvåhjulig motorcykel och moped klass I. SMC har också uppvaktat regeringen i frågan. 

MC med två hjul fram
Två hjul fram räknas som ett hjul enligt ramförordningen för motorcyklar, se sidan 60: §72. dubbelhjul: två hjul som är monterade på samma axel som betraktas som ett enda hjul, förutsatt att avståndet mellan deras markkontaktscentrum understiger 460 mm.

Ramförordningen trädde i kraft i svensk lag i januari 2016. Det betyder att en motorcykel med två hjul fram inte har tre hjul utan två. SMC har kontaktat Transportstyrelsen och föreslagit ett förtydligande av Vägmärkesförordningen med texten "Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn samt motorcykel och moped med främre dubbelhjul.

Transportstyrelsen svarade att detta inte är en prioriterad fråga. Vid diskussioner med parkeringsbolag, kommuner med flera så bör du som kör en MC med främre dubbelhjul åberopa lagtexten i ramförordningen. 

Utformning av en MC-parkering
Eftersom både kommuner och fastighetsägare kontaktar SMC om hur en MC-parkering bör vara utformad har ett infoblad tagits fram. I de nya reglerna för Vägar och Gators utformning från 2020 finns klara råd för både storlek och övrig utformning, 

Parkeringsutredningen och MC
Under 2005-2006 gav Näringsdepartementet Johnny Gylling i uppdrag att leda Parkeringsutredningen. SMC träffade honom i samband med detta och framförde våra åsikter i parkeringsfrågan. Avsnittet om MC-parkering i P-utredningen var mycket bra. SMC har kontaktat Näringsdepartementet med frågan om man ska ge ansvarig myndighet i uppdrag att ta fram nationella regler för MC- och mopedparkering. Det tänker man inte göra. SMC har försökt lyfta frågan i olika sammanhang men inte lyckats få någon förändring. P-utredningen som helhet (SOU 2006:109)


I Falun finns denna MC-parkering där inte bara MC kan låsas fast utan även kläderna kan låsas in i en garderob! 

Om du får böter
Ett vanligt problem som uppstår vid mc-parkering är att avgift erläggs och att p-biljetten blåser bort, stjäls eller tas med i fickan. Motorcyklisten får p-böter och sedan startar processen mot polisen eller parkeringsbolaget. SMC har tagit fram en kort beskrivning på hur du kan gå vidare om du får parkeringsböter på din motorcykel.  Sedan detta skrevs har dock saker förändrats i och med en dom från Tingsrätten som inte prövades av Hovrätten 2010, se nedan.

Fota kvittot
Foton av en parkeringsbiljett är ett starkare bevis än parkeringsvaktens vittnesmål enligt en dom i Högsta Domstolen, HD, sommaren 2013.  HD:s beslut är rimligt anser SMC och bör göra det möjligt för MC-förare att fotografera P-kvittot som riskerar att försvinna då det ligger på motorcykeln. Dom


Var förvara p-biljett, p-skiva och p-tillstånd?
I maj 2011 begärde en jurist, på uppdrag av SMC, prövningstillstånd i Högsta Domstolen med anledning av problematiken kring MC-parkeringar. Tyvärr beviljade inte HD prövningstillstånd. 

SMC har vid flera tillfällen uppvaktat Näringsdepartementet och föreslagit att Trafikförordningen ska ändras så att kravet om att P-biljett, P-tillstånd och P-skiva ska förvaras ovanpå fordonet slopas. I juni 2016 skickades brev till de tre politiskt tillsatta tjänstemännen närmast infratrukturministern där SMC ber om hjälp i P-frågan. 

Måste alla fordon betala avgift?
Kommunerna har enligt en lag från 1957 rätt att ta ut P-avgift i syfte att ordna trafiken. I de allra flesta kommuner har detta gällt P-rutor för personbil, inga andra. Några kommuner, bland annat Stockholms stad, Malmö och Lunds kommuner, framför att alla fordon måste betala avgift. SMC håller som alla vet inte med om detta. SKR säger på sin hemsida: "Bestämmelsen innebär att alla trafikanter ska behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. De enda undantag som en kommun kan besluta om gäller för nyttoparkering, boendeparkering eller rörelsehindrade. Det finns inte möjlighet att göra undantag för motorcykel eller moped klass I."

När ska MC och moped klass I betala avgift?
Sveriges Kommuner och Regioner ger vägledning om MC- och mopedparkering på sin hemsida. Man klargör att ALLA motorcyklar som står i en bilruta ska betala. Därför, stå aldrig fler än en motorcykel per bilruta. Man säger också att motorcyklister ALLTID ska lämna p-biljetten på motorcykeln. 

Domslut rörande P-biljett
Här hittar du en dom från Svea hovrätt 1999 rörande mc-parkering. Det senare beslutet från Hovrätten i Skåne/Blekinge att inte bevilja prövningstillstånd från 2010 går i motsatt riktning, hittar du här. 

Trots att Hovrätten i Skåne/Blekinge inte beviljade prövningstillstånd tolkar SKR detta som en "fällande dom": "I en avkunnad fällande dom i Skånska hovrätten konstateras att lagtexten inte anger något undantag för motorcyklar. Rätten inser att det kan finnas problem att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar för mc-förare. Man anger att föraren kan ansluta sig till ett elektroniskt parkeringssystem där sådant finns, alternativt införskaffa en låsbar biljetthållare som numera finns tillgänglig på marknaden."

SKR säger också på sin hemsida att kommuner som inte vill ta ut parkeringsavgift för motorcyklar och moped klass I finns alternativet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för nämnda fordon. Då ska särskild tilläggstavla användas som betyder att tvåhjuliga motorcyklar och mopeder utan sidvagn får parkeras där.  Om fordon med fler hjul ska kunna parkeras krävs en lokal trafikföreskrift som märks ut med lämplig tilläggstavla.  

P-lådan har försvunnit
Var köper man p-lådorna som SKR refererar till? SMC har sökt info men inte hittat den på fler platser än hos Malmö Parkering. Eftersom det inte funnits någon efterfrågan har sannolikt p-lådorna försvunnit.  Numera är det möjligt att betala parkering genom mobiltelefon. Detta betalsystem fungerar för MC och moped. 


En mc-parkering i Stockholm, innan avgift infördes. 


En bil = 8 motorcyklar och mopeder

SMC införde helsidesannonser i Metro och Expressen inför beslut om avgift i Stockholms stad.