Skadeståndsansökningar 2010-2013

Det är snudd på omöjligt att få rätt mot Trafikverket. Det visar de 205 skadeståndsansökningar från perioden 2010-2013 från motorcyklister och mopedister som råkat ut för olycka i samband med vägarbete, grus på väg, brist på friktion, eller andra brister som trafikanterna anser vara väghållarens ansvar. Endast 14 av dessa 205 fick skadestånd.

Trafikanten har (nästan) alltid fel

SMC har gått igenom samtliga skadeståndsärenden gällande MC och moped 2010-2013 och konstaterar att mängder av trafikanter råkar illa ut på grund av vägarbeten och underhåll som utförs, inte utförts, inte kontrollerats eller utförts felaktigt av Trafikverkets entreprenörer. Det är inte alls självklart att den som gjort ett uppenbart felaktigt och dåligt jobb borde få betala för detta men tyvärr gäller detta inte olyckor på grund av vägarbeten. Varken entreprenörer eller Trafikverket tar ansvar för detta. 

Motiveringarna till avslagen är i stort sett samma – det är trafikanten som inte anpassat sitt körsätt och hastighet efter rådande omständigheter och därigenom vållat olyckorna. Svaren från Trafikverkets jurister pekar på brist på förståelse för problemen. Man ställer sig i stort sett alltid på entreprenörens sida, oavsett bevismaterial från dem som drabbats. Varken Trafikverkets jurister eller entreprenörerna verkar förstå att löst grus på belagd väg och då särskilt i kurvor där de flesta MC-olyckor sker är livsfarligt

Alla skadeståndsansökningar (205 stycken)

 

Problem Antal
Grus  71
Vägarbete 40
Grop/hål/sprickor 31
Hal asfalt 15
Färja 11
Rondell/spill 11
Avfart/påfart spill 8
Avgrävd väg 6
Spikar etc 4
Slåtter/sten 3
Hala plåtar 2
Vägmarkering 1
Skylt 1
Oframkomlig väg 1Kontroll och åtgärd efter anmälan 

I stort sett samtliga avslagsbeslut säger: ”det är inte möjligt att ständigt bevaka tillståndet på vägarna men Trafikverket kontrollerar regelbundet. Vi kan även få in anmälningar från allmänhet eller andra myndigheter. När vi får kännedom om trafikfarliga brister har vi skyldighet att varna trafikanterna och avhjälpa bristerna så snabbt som möjligt”.

 Till saken hör att det är entreprenörerna själva som gör kontroll av sina egna arbeten. Tyvärr vidtas sällan åtgärder när det handlar det om grus, eftersom anmälningar om grus från motorcyklister inte ses som en risk. Exempel på svar från Trafikverkets kundtjänst 17 juli 2013 då en MC-förare larmat om grus som medför risk för omkullkörning: ”När man utför snabellagning så är det chauffören som avgör om det ska skyltas eller inte. Vid några enstaka hål brukar man inte skylta men om det är många hål som ska lagas skyltar man oftast. I det här fallet måste föraren gjort den bedömningen att ingen skyltning behövdes.”

Skyltar saknas 

Det finns olika exempel på svar från juristerna till varför skyltarna saknades då olyckor skett.  Till exempel att förändringar kan uppstå snabbt efter besiktning eller att gamla lagningar släpper, trots att lagningarna i några fall bara var några dagar gamla.  Ett annat vanligt svar från Trafikverket är att  någon stjäl och/eller flyttar skyltarna när motorcyklisterna genom foto och film kan bevisa att skyltar saknats. Därför svarar juristerna: ”I de fall skyltar flyttats på eller på annat sätt osynliggjorts, är inte något som Trafikverket eller våra entreprenörer kan ansvara för.

Efter olyckorna som MC-och mopedförarna råkar ut för sätts ibland varningsskyltar upp vilket SMC ser som ett erkännande av att det faktiskt var ett problem på vägen som orsakade olyckan. Trots detta erkänns inte att entreprenören inte gjort sitt uppdrag och att den enskilde har rätt till skadestånd. ”Efter ett larm som inkom efter ditt skadetillfälle, placerades en varningsskylt upp. Vid tidpunkt för din skada hade entreprenören ingen kännedom om att en trafikfarlig olägenhet uppstått.”


Vägarbeten 

40 personer har ansökt om skadestånd i samband med större vägarbeten. Det handlar om punkteringar, fälgskador och liknande vid gropar och höga asfaltkanter. Ingen har fått ersättning, inte ens när vägen varit oframkomlig. När bärlagret man ska köra på är så djupt att motorcyklarna fastnar och välter – då måste något vara fel. Tyvärr är detta helt normalt för svenska vägar enligt entreprenörer och juristerna.Entreprenörerna har alltid skyltat enligt alla regler, man har vältat och kontrollerat och juristernas motivering till avslag är att ”som trafikant är det därför viktigt att iaktta stor försiktighet och att anpassa körsätt och hastighet efter förhållandena”.  Krypfart som gör att en motorcykel välter är alltså inte ett anpassat körsätt och hastighet. Trots att de flesta olyckorna berodde på brister som uppstått på grund av vägarbeten avslogs trafikanternas yrkanden som totalt uppgick till 300 000 kronor.

SMC:s slutsats 

SMC konstaterar att det finns oändligt mycket att göra då det gäller underhåll. De överenskommelser SMC gjort med Trafikverket gäller inte i verkligheten.  Det är inte reglerna som är felaktiga, problemet är att de inte efterlevs och att entreprenören är sin egen kontrollant. Här behövs opartisk kontrollfunktion vilket är skulle öka säkerheten och minska skador på personer och fordon. 

Dessutom måste väghållaren utreda skadeståndsansökningarna bättre, till exempel genom att höra vittnen och titta på insända foton. Det kan inte vara meningen att enskilda medborgare som skadar sig själv och/eller sitt fordon på ett icke-utmärkt vägarbete ska driva skadeståndskrav i domstol. 


Grus på E45 i samband med tankbeläggning skadade ett antal fordon

 


Hala beläggningsskarvar har lett till både dödade och livslångt skadade motorcyklister.

 


Stödremsor som dras ut på vägen är vanligt och leder tyvärr till ett antal olyckor årligen.

 


Svårt att se att det är löst grus på asfalten och samtidigt saknas varningsskyltar.