Remissvar 2003-2005

SMC besvarar många remisser. Här hittar du alla besvarade från åren 2003-2005.

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling 
[2005-10-31] Remissvar SOU 2005:45, Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling. SMC svarar enbart på den delen av remissen som rör mopeder. SMC arbetar främst för motorcyklister, men hjärtat i organisationen klappar även för mopeden och mopedisterna. De är vår framtid i trafiken, både i bil och på motorcykel!

Om registrering av mopeder 
[2005-08-30] SMC hänvisar till det tidigare yttrandet om registrering av mopeder och vidhåller de uppfattningar som redovisades där. Kopia bifogas. I övrigt kommenteras bakgrunden, besiktningen, Sveriges geografi och respekten för lagen och regelverk.

Remissvar rörande förslag till ändring i fordonsförordningen och trafikförordningen
[2005-08-19] SMC har besvarat en remiss där vi instämmer helt med förslaget från Vägverket att det ska vara förbjudet att ha passagerare på släp efter en motorcykel.
SMC har inget att invända mot de förslag till författningsförändringar som lämnats av Vägverket. 
SMC anser att Vägverkets förslag om att förbjuda persontransport på släpvagnar och släpslädar som dras av motorcyklar är bra. SMC känner dock inte till någon som använt sig av denna möjlighet även om det varit tillåtet. Eftersom det inte på något sätt är förenligt med trafiksäkerhet ska det förbjudas. 

Registrering av samtliga mopeder 
[2004-10-14] Angående utredningen om förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa krav på registrering av samtliga mopeder. SMC har tagit del av utredningen om förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa krav på registrering av samtliga mopeder och lämnar följande yttrande.

Ändrade besiktningsregler för motorfordon 
[2004-09-13] AB Svensk Bilprovning har föreslagit att kravet på kontrollbesiktning av fordon slopas för fordon av 1959 års modell och äldre. SMC anser att för motorcyklar bör kravet på kontrollbesiktning flyttas ytterligare och gälla alla motorcyklar av årsmodell 1969 och äldre.

Skatt på väg 
[2004-08-12] SMC har besvarat en remiss som behandlar fordonsbeskattning utifrån utsläpp av koldioxid. Finansdepartementet föreslår att förändringarna ska träda i kraft 2005-10-01. För motorcykel saknas underlag för koldioxidutsläpp på alla hojar före 2003. I avvaktan på att dessa uppgifter tas fram föreslås motorcyklarna betala enbart det fiskala grundbeloppet om 360 kronor per år. Läs mer om vad SMC svarar på detta förslag.

Remissvar rörande ändring av högsta belopp för felparkeringsavgift 
[2004-01-08] SMC anser att remissen är vänd till bilister. Det är stora skillnader i landet för hur en motorcykel får parkeras. Det kan därför vara svårt att följa gällande lagar och regler som förare av en EU-moped och motorcykel. Tillgången på särskilda motorcykelparkeringar är mycket varierande. Att höja taket för felparkering har SMC inget att invända mot även om höjningen är hög. Samtidigt bör dock generella regler för hela landet införas så att en förare av tvåhjuligt motorfordon kan följa reglerna.

Remissvar rörande förslag till nytt EG-direktiv om körkort 
[2003-12-10] SMC anser att det finns många bra synpunkter som presenteras i EU-kommissionens förslag, till exempel harmoniserad plastkortsmodell på körkorten, regelbundna byten av körkort, medicinska kontroller av äldre och yrkesförare samt en miniminivå för förarprövare. Det är förslag SMC kan ställa sig bakom. Då det gäller nya krav på prov och högre ålder för olika motorcykelkörkort som föreslås rörande access till motorcykelkörkort har vi dock en helt annan uppfattning. SMC anser att de förändringar som kommissionen föreslår rörande ålder, access och prov är orimliga. SMC kräver ett prov, föregått av en bra utbildning, som ger access till samtliga körkortsbehörigheter efter två år i respektive körkortsklass.

Remissvar i fråga om kontrollbesiktning av motorcyklar 
[2003-08-28] Även om Vägverket föreslår utglesning av kontrollbesiktning hävdar SMC att den bör slopas helt för mc. Läs mera i remissvaret.

Angående Vägverkets förslag på nytt manöverprov med mera för motorcykel 
[2003-08-15] SMC har tagit del av Vägverkets förslag till nytt manöverprov och ändring av föreskrifterna avseende fordon. SMC har också läst igenom de befintliga föreskrifterna VVFS 1998:52 samt 2000/56/EG. Utifrån vårt brukarperspektiv lämnas följande synpunkter.

Remissvar kommissionens förslag till åtgärdsprogram för trafiksäkerhet i Europa 
[2003-08-13] SMC stödjer i stort sett kommissionens förslag om att halvera antalet dödade i Europa till 2010. SMC lämnar dock en rad kommentarer ur ett nationellt och europeiskt mc-perspektiv.

Remiss flygande inspektioner 
[2003-03-25] SMC hade inte mycket att tillägga utöver enhetlig bedömning då det gäller flygande inspektioner.

Remiss fordonskatt 
[2003-03-25] SMC svarade i 1997 på remissen om enhetsskatt för motorcyklar och bilar. Det ville vi inte ha och det blev inte heller någon enhetsskatt.

Remiss fordonslag 
[2003-03-25] SMC hade inte mycket att invända mot remissen om ny fordonslag. Som alltid framhölls att nationella undantagsregler ska bibehållas och intervall mellan kontrollbesiktningar glesas ut.

Remiss kontrollbesiktning 
[2003-03-25] Då det gäller kontrollbesiktning av motorcyklar var SMC:s viktigaste synpunkt utglesning av intervallen mellan besiktningstillfällena.

Remiss nya föreskrifter för mc 
[2003-03-25] Remissen rörande nya föreskrifter för motorcyklar var i stort sett ok. Dock föreslår SMC ändringar i kapitlet om ombyggda och amatörbyggda fordon samt att permanenta sidvagnshojar ska räknas som ombyggda fordon.

Remiss nya nummerplåtar 
[2003-03-25] SMC svarar på remiss om nya nummerplåtar på motorcyklar.

Remiss registreringsbesiktning 
[2003-03-25] Den här remissen kom från Vägverket och handlade om när ett fordon ska registreringsbesiktas. SMC lämnade ett långt svar och framhöll att man inte ska särskilja EG-godkända motorcyklar och ha andra krav på dem. SMC framhöll också rätten att få modifiera, bygga om och amatörbygga hojar. SMC väntar på en ny remiss 2003/2004 i frågan.

Tilläggsvar till nya föreskrifter mc 
[2003-03-25] Tilläggsvaret hänger ihop med att undantag vid import för eget bruk, arv, testamente och flyttsak skulle slopas i de nya föreskrifterna. Vägverket backade och undantagen finns kvar tills vidare.