Allvarliga trafikbrott

Andelen motorcyklister som dör i olyckor som orsakas av allvarliga trafikbrott ökar. Det handlar om mer än hälften av alla dödsolyckor. Detta måste uppmärksammas anser SMC. Det är en grupp som inte kan nås av SMC eller med traditionellt trafiksäkerhetsarbete.

Vad är allvarliga trafikbrott?
Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna trafikanter. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Det finns dock några faktorer som återkommer gång på gång i dödsolyckor bland motorcyklister. SMC har tidigare kallat faktorerna extremt beteende men väljer nu den juridiska benämningen som gäller alla trafikanter, nämligen allvarliga trafikbrott. Deras andel av dödsolyckorna ökar, samtidigt som antalet MC-olyckor sjunker. De utgör också en tredjedel av de svårt skadade. Det handlar om en grupp som är svår att nå och påverka med traditionella trafiksäkerhetsåtgärder.

Vilka är faktorerna?

Olovlig körning: MC-föraren har inget körkort, har inte genomgått körkortsutbildning och har därför inte den kunskap eller erfarenhet som krävs för att köra motorcykel. Inom den här gruppen är de andra tre extrema beteendena överrepresenterade. De äger sällan motorcykeln de kör ihjäl sig på. Hojen är ofta oregistrerad, avställd och oförsäkrad -hela  78 % körde en olaglig motorcykel som inte fick köras på väg! En fjärdedel av förarna i denna grupp hade inte heller hjälm när man körde ihjäl sig. 69% var berusade och/eller påverkade av droger. Det handlar om 30 % av alla omkomna MC-förare 2011-2021.

Bilden nedan visar de omkomna på tvåhjulig MC utifrån körkortsinnehav 2011-2021


Källa: Djupstudier av dödade på tvåhjulig MC 2011-2021.

Andelen körkortslösa av omkomna MC-förare 2005-2021
Under de senaste 16 åren har en tredjedel av de motorcyklister som dödats saknat giltigt körkort.

2005   17 %
2006   19 %
2007   39 %
2008   25 %
2009   16 %
2010   31 %
2011   30 %
2012   35%
2013   32%
2014   14 %
2015   19 %
2016   38 %
2017   36%
2018   37%
2019   15%
2020  36% 
2021  24%
Snitt   37 %

Källa; Djupstudier av dödade på tvåhjulig MC 2011-2020.


Körning i påverkat tillstånd
: MC-föraren är påverkad av alkohol, narkotika och läkemedel som påverkar körningen negativt. Antalet MC-förare som är både berusade av alkohol och droger när man omkommer ökar stadigt. Gruppens andel är cirka 33 % av alla omkomna 2011-2018. Två tredjedelar av dessa saknade körkort. 

Aggressiv körning: MC-föraren kör på ett aggressivt sätt i förhållande till andra trafikanter. Det handlar till exempel om vårdslös bakhjulskörning, aggressiv körning, omkörning i extrem fart och liknande. Gruppens andel är okänd. Men, eftersom SMC varje år får ta del av Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister vet vi att det finns flera fall varje år i denna grupp där en aggressiv körstil varit en bidragande orsak till dödsolyckan.  

Mycket hög hastighet i kombination med vårdslöshet i trafik: Här talar vi om MC-körning i hastigheter som ligger långt över körkortsindragningsgränsen under omständigheter som gör att körningen ses som vårdslöst enligt Trafikbrottslagen.  Som vårdslöshet räknas körning som vållar en olycka, som grovt vårdslöst räknas grov oaktsamhet eller att man visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Andelen som överskridit hastigheten med mer än 30 km/h bedöms av Trafikverket vara 34 % av de olyckor där hastigheten undersökts 2005-2013 (114 av 376 omkomna). Hur många av dessa som samtidigt kört vårdslöst/grovt vårdslöst är okänt. 

Stämmer denna bild av svenska motorcyklister?
Det finns få likheter med svenska motorcyklister i denna statistik om man ser på SMC:s och NTF:s studie om attityder till trafiksäkerhet 2010. I den studien uppger alla att de har MC-körkort. Inställningen till att köra berusad och/eller påverkad av droger är klart avståndstagande. MC-förare hade en mycket bättre attityd i fråga om alkohol/droger jämfört med bilister. Att man betalar skatt, försäkring och kör ett registrerat fordon är en själklarhet likväl som att man inte kör skenförsäkrad motorcykel. Att man kontrollbesiktar hojen och sköter om den visar Bilprovningens statistik år efter år. Det finns bara en faktor där MC-åkare är "sämre" än bilförare och det gäller hastighet. Motorcyklister är något sämre än bilister på att följa gällande hastighetsgräns. Läs hela studien här.

SMC:s åsikt om allvarliga trafikbrott
SMC och SMC:s medlemmar står inte bakom allvarliga trafikbrott. Tvärtom. Det är denna typ av MC-körning och inställning till lag och rätt som ger alla motorcyklister ett dåligt rykte. Och det är precis därför som medlemmarna kräver att SMC ska ta en klar ställning emot detta, vilket SMC alltid gjort. 

- Att det är krångligt och dyrt att ta körkort ger inte motorcyklister rätt att köra olovligt. SMC arbetar för att ändra reglerna istället. Vill du köra med en MC-kompis som inte har körkort och saknar kompetens för att köra MC? Nej, självklart inte.

- Att det är dyrt att försäkra en motorcykel ger inte MC-ägaren rätt att ställa av hojen, skenregistrera den och/eller köra oförsäkrat. Att köra på ett sätt som leder till olyckor betyder dessutom ännu högre försäkringar för alla motorcyklister.

- Det finns inget försvar för den som sätter sig på en motorcykel (eller något annat fordon) och kör berusad eller påverkad av alkohol och/eller droger.

- Det finns spelregler i trafiken som är till för att följas. Varje år dödas och skadas oskyldiga trafikanter bara för att någon annan inte följer dem. Spelreglerna gäller även motorcyklister.

- Vill man köra fort, busa och testa sina gränser finns det många möjligheter att göra det... på rätt ställe, det vill säga på bana. Flera arrangörer har bandagar där man får gasa av sig. SMC arrangerar kurser på banor och andra avlysta områden där man får köra MC under säkra former och med syfte att bli bättre förare. Ett annat alternativ är att man blir medlem i SMC Sport eller annan klubb för MC-sport. Fri fart gäller fortfarande på delar av tyska Autobahn. 

SMC har arbetat med trafiksäkerhet för motorcyklister under drygt 50 år. Olyckstalen har sjunkit under denna tid trots ökat antal motorcyklister. SMC har svårt att nå ut till personer som inte är motorcyklister, de faller under polisens ansvar. SMC kan och vill däremot sprida kunskap om hur stor andel av alla dödsolyckor det faktiskt handlar om.

Sammanställning av dödsolyckor på tvåhjulig MC 2011-2020, SMC.

Sammanställning av svårt skadade på MC 2013-2020, SMC

SMC:s rapport Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel 8.0, publicerad september 2021

Artikel "Motorcyklar och hastighet" MC-Folket 2/13. 

 

SMC:s sammanställning av dödsolyckor på tvåhjulig MC 2011-2021

SMC:s sammanställning av svårt skadade på MC 2013-2020

SMC Presentation Transportforum 17 juni 2022

SMC:s rapport Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel 8.0, september 2021

SMC:s och NTF:s studie om attityder till trafiksäkerhet

SMC om hastighet

Är detta ett problem enbart på MC-sidan? Nej. En studie gjord av VTI 2018 visar att en fjärdedel av de påverkade buss- och lastbilsförarna som var inblandade i en olycka 2008–2015 saknade rätt körkortsbehörighet. Läs studien här.