Regeringsuppdrag att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för MC

Den 1 november 2021 presenterade Trafikverket sin utredning om vilka åtgärder man ska vidta för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet, bland annat räcken. Det var ett uppdrag man fick av regeringen juni 2021. Trafikverket säger att man ska montera slätare räcken med underglidningsskydd på 140 platser, byta ut vägmärken i kurvor, skapa handledning för väghållare och entreprenörer för säkrare vägar samt att skapa ekonomiskt utrymme för MC-säkerhet i regionerna.

Sommaren 2021 gav infrastrukturminister Tomas Eneroth ett regeringsuppdrag till Trafikverket. Regeringen vill stärka trafiksäkerheten för motorcyklister och ger därför Trafikverket i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som ökar trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet, bland annat räcken. 1 november presenterade Trafikverket sina förslag i ett pressmeddelande och sedan även i en rapport. 

Trafikverket har också skrivit ett stöddokument för hur vägmiljön kan bli säkrare för MC.  Dokumentet utgår från de förbättringar som gjordes på Slingerbulten. En stor del av de åtgärder som föreslås ryms inom ramen för gällande kontrakt med entreprenörer. Det viktiga är dock att Trafikverket beställer åtgärder som är bra för motorcyklister och talar om hur det kan gå till! Det har ännu inte publicerats på Trafikverkets hemsida. Länk till Stöddokument MC

Regeringsuppdraget presenterades vid en presskonferens i mitten av juni 2021. Veckan innan hade Tomas Eneroth hållit inledningstalet på ITF:s globala workshop om MC-säkerhet som arrangerades i Sverige. 

- Sverige ligger i framkant i trafiksäkerhetsarbetet men ytterligare steg måste till för att nå nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Därför får Trafikverket i uppdrag att se över vad som kan göras för att ytterligare öka trafiksäkerheten för motorcyklister, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

- Jag har varit frustrerad över det här en längre tid och nu vill jag se konkreta och tydliga förslag. Det kan handla om slätare räcken, underglidningsskydd eller att entreprenörer måste städa undan grus och verktyg på ett mycket bättre sätt än i dag, sa ministern i en intervju med Teknikens Värld samma dag som uppdraget presenterades. 

Trafikverkets förslag för ökad trafiksäkerhet för MC-förare
I ett pressmeddelande 1 november presenterade Trafikverket denna lista med förslag på åtgärder. 

  • Montera slätare räcken med underglidningsskydd vid cirka 140 trafikplatser med mycket motorcykeltrafik på det nationella vägnätet med räcken i snäva avfartsramper
  • Byt ut vägmärken som varnar för skarp kurva mot kantstolpar som är eftergivliga för motorcyklister vid cirka 60 trafikplatser med mycket motorcykeltrafik på det nationella vägnätet.
  • Utveckla konceptet med 1,5 mil lång demonstrationssträcka (Slingerbulten) till en handledning för det fortsatta arbetet med förbättringar, framför allt på det regionala vägnätet (där genomförs enkla åtgärder som är bra för alla men i synnerhet för MC, t ex släta räcken med underglidningsskydd, borttagning av uppstickande brunnar, rensning av sidoområden)
  • Inled en dialog med länsplaneupprättare, specifikt för mc, för att kunna skapa ekonomiskt utrymme för fysiska åtgärder för motorcyklister på det regionala vägnätet.
  • En mera långsiktig plan håller på att tas fram där arbete med att ta fram underlag i form av analyser av olyckor, mätning av MC-flödet, inventering av brister i säkerhetsstandard för motorcyklister, mm pågår och beräknas vara klar under 2022.
  • Genomför FOI för att få fram ett underlag för förbättrade krav på räcken. Forskningen behöver omfatta hur eftermonterade underglidningsskydd fungerar tillsammans med de vanligaste befintliga räckestyperna.

Trafikverket skriver också i pressmeddelandet att man haft inledande samtal med SMC om att utveckla detta tillsammans, med den kunskap som SMC besitter.

MC-Folket skrev om uppdraget i 8/2021 där både Tomas Eneroth och Trafikverkets utredare Stephen McLearnon kom till tals.

Ministern berättar på två sidor om hur han ser på uppdraget. Utredaren som fått uppdraget berättar om uppgiften som ska redovisas 30 oktober. 

Regeringens uppdrag till Trafikverket

Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget