Brist på friktion

Friktion är viktigt. Saknas den finns det risk att motorcykeln som endast har två hjul tappar greppet och går omkull. Statistik med allvarligt skadade visar att 25 procent av alla MC-olyckor utanför tätort beror på grus!

Att ha god friktion är oerhört viktigt för oss som kör motorcykel eftersom vi bara har två däck med rund profil som kontaktyta mot vägen. Extra viktigt är det i kurvor där motorcykeln lutar. Oförutsedda hinder som hal vägbeläggning, olje- eller dieselspill, löst grus från lagningar, stödremsor och påfartsvägar är vanliga problem som motorcyklister upplever.

Grus på belagd väg
Statistik från STRADA visar att antalet allvarligt skadade motorcyklister och mopedister på grund av grus är betydligt högre än vad som tidigare framkommit. Drygt 25 procent av de som skadas utanför tätort har uppgett grus som bidragande orsak till olyckan.  I tätort är motsvarande knappt 15 procent. 
 
Andel allvarligt skadade på grund av grus i sjukvårdsrapporterade olyckor med MC och moped 2014-2019


Källa: Sjukvårdsrapporterade olyckor, allvarligt skadade i STRADA 2014-2019. 

Statistik från Svedea 2014-2015 visar att 600 MC-olyckor varje år beror på grus på belagd väg. Dessa olyckor kostar mycket varje år, både i form av pengar och lidande. SMC:s beräkning av samhällets totala kostnad för grusolyckor är 289 429 200 kronor. Gruset kommer många gånger från vägarbeten; snabellagningar, stödremsor och tankbeläggningar. Statistiken visar att problemet inte gäller personbilar men i högsta grad motorcyklister. 

Snabellagning och försegling
Sopning efter snabellagning har utvärderats och visar att väghållaren kan sopa bort grus redan efter en halvtimme. Då behövs inga varningsskyltar och SMC tycker detta borde bli en regel vid snabellagning. Dagens krav är att gruset ska sopas bort inom 12-24 timmar efter avslutad snabellagning beroende på vägklass. Försegling är en liknande lagningsmetod av sprickor. Här ska gruset vara borta inom 6-48 timmar beroende på vägklass.   Trafikverkets slutrapport angående snabellagning hittar du här. Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe och skyltarna ska sättas upp enligt ett särskilt regelverk  

Tre holländare besökte Sverige sommaren 2011. För en av dem slutade resan med en omkullkörning på grus efter snabellagning. Händelsen filmades, se filmen här. Den slutade i domstol där Trafikverket dömdes att betala närmare 45000 kronor i ersättning till holländaren. 

Stödremsor
Stödremsan är den smala grusremsa som finns utanför beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Om fordon kommer utanför beläggningskanten dras grus från stödremsan in på vägen. De vanligaste platserna där man hittar grus från stödremsan är i korsningar och i kurvor eller när stödremsorna har kompletterats och entreprenören använt för mycket grus. 

Möjlighet finns att blanda in olika material som ger förstärkta stödremsor. Det minimerar förekomsten av grus på vägen, särskilt i kurvor där tung trafik genar och drar ut gruset i vägbanan. Trafikverket införde 2011 nya regler för stödremsor som klart deklarerar att de ska ligga vid sidan av vägen. I Trafikverket Region Väst finns sedan 2011 krav på att alla stödremsor ska blandas ut med minst 3 procent bitumenemulsion för att binda gruset. SMC har bett Trafikverket att kravet på bindemedel ska utökas till alla regioner inom Trafikverket eftersom grus från stödremsor orsakar ett antal MC-olyckor varje år. Just nu pågår ett projekt vid VTI om stödremsor på uppdrag av Trafikverket. 

Hal beläggning
Hal beläggning är ett annat obehagligt problem. Sommaren 2010 omkom en motorcyklist i en olycka på en väg med ny beläggning. Friktionen var långt under acceptabelt friktionskrav. SMC polisanmälde Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör. Polisen inledde ingen förundersökning, SMC har begärt överprövning av beslutet. SMC har träffat Trafikverket i frågan. Två år senare skedde en liknande MC-olycka på E4 norr om Gävle. Bägge olyckorna uppmärksammades i två program i Uppdrag Granskning. 

Om olyckan på E4 Vagnhärad augusti 2010 och Uppdrag Gransknings program från augusti 2013.

Om olyckan på E4 Hagsta och Uppdrag Gransknings program från oktober 2013

I maj 2014 antog Trafikverket en handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar, ett direkt resultat av SMC:s arbete och de tragiska MC- olyckorna i Vagnhärad och Hagsta som visades i Uppdrag Granskning. Det är ett mycket bra initiativ för ökad säkerhet bland motorcyklister. 
Handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar.   

Sedan friktionsproblematiken uppmärksammades i Uppdrag Granskning har Trafikverket genomfört friktionsmätningar på fler vägar än tidigare, varningsskyltat och sänkt hastigheten när friktionen varit riktigt dålig. Krav på friktionsmätningar ingår i vissa fall även i beläggningsentreprenörens ansvar. 

Hala skarvar åtgärdas numera
Under 2016 berättade Trafikverket att arbetet med att kvalitetssäkra friktion på vägarna fortsätter. Det handlar om beläggningar och metodutveckling rörande stödremsor. Från 2018 infördes också skärpta krav på beläggningsskarven mellan körbanorna. Entreprenören ska göra försegling av skarven på ett sätt så att endast håligheter och porer fylls – utan att det blir ett kladdigt och halt överskott på ytan. Om man misslyckas med detta och skapar ett bitumenöverskott krävs avsandning omedelbart. I de nya kraven ändras också kraven på skarvens bredd, från 0,2 till 0,1 meter. 

Tips!

Tänk på att vänster hjulspår ofta kan ha sämre friktion. Det beror på att de allra flesta fyrhjuliga fordon har sina vänstra hjul i samma breddplacering mot vägens mitt, oavsett hur brett fordonet är, vilket gör att ytan är mer polerad.

 

Motorcyklister överrepresenterade i dödsolyckor vid vägarbeten

En studie genomförd av Trafikverket av alla dödsolyckor vid vägarbeten 2003-2013 visar att motorcyklister  var 9 av totalt 51 dödade vilket motsvarar 17 procent. Eftersom motorcyklisterna står för en knapp procent av det totala trafikarbetet i Sverige betyder det att motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor vid vägarbeten. Antalet vägarbetare som dödats under perioden var 6 personer. Läs mer i Trafikverkets rapport.  

 


Hala beläggningsskarvar har lett till flera olyckor med dödade och livslånga skador. 

 


Att en motorväg kan vara lika hal som en isbana är omöjligt att förutse mitt i sommaren. 

 


Grus i den här omfattningen är inte heller något ma är beredd på.


i slutet av augusti intervjuades Maria Nordqvist SMC i Uppdrag Granskning, Dödens Väg. Det blev en hel timme som beskrev bristande friktion på E4 som ledde till flera allvarliga olyckor där en MC-förare till sist dog.

 


Under inspelningen av Uppdrag Granskning intervjuades dåvarande ordförande Tomas Bergström. Se avsnittet här. obs, börjar cirka 20,30 in i programmet.