SMC:s rapporter

Här hittar du olika studier och rapporter som SMC själva tagit fram, beställt, medverkat i samt översatt för spridning på svenska. Här delar vi även några av våra egna enkätundersökningar. De är publicerade i kronologisk ordning.

Safer Roads for motorcylists - Moving towards a systematic approach for motorcycle safety, SMC & FEMA, juni 2023. 

Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel, version 9.0, SMC januari 2023

Medlemsundersökning 2022 - genomförd av Demoskop våren 2022.  Över 1500 motorcyklister svarar på frågor om hojkörning och SMC.  

Full Kontroll 2022 - en körteknisk vägledning, omarbetad version. Bra Tänkt 2022 - en körstrategisk vägledning, omarbetad version. 

FEMA/FIM position paper. FIM och FEMA:s gemensamma ståndpunkter i en rad frågor. 

Enkätundersökning bland A-körkortstagare 2018-2021. Bilaga om teoriutbildning. Bilaga om provfordon. Bilaga 3 med generella kommentarer. SMC december 2021

Enkätundersökning bland handledare vid privat övningskörning för MC. Bilaga med generella kommentarer. SMC augusti 2021

Slutredovisning + sammanfattning till Skyltfonden ABS på grus, april 2021. Bilaga svensk artikel. Bilaga engelsk artikel. 

Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel, version 7.0. SMC september 2020

Traffic violations of motorcycle riders in fatal and serious injuries accidents in Sweden, Maria Nordqvist, Dimitris Margaritis, Jesper Christensen, presenterades vid IfZ-konferensen i Köln oktober 2020

The Dynamics Of Motorcycle Crashes, a Global Survey of 1578 Motorcyclists. Elaine Hardy m fl. Enkät riktad till MC-förare i 30 länder  som varit inblandade i olyckor från 30 lämnder som svarat på 

Medlemsundersökning utförd av Demoskop hösten 2019. Över 1500 motorcyklister svarar på frågor om hojkörning och SMC.  

Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel, SMC september 2019 

Serious traffic violations amongst fatalities and seriously injured - with a focus on motorcycles with two wheels, SMC september 2019

Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister - en självklar del av Nollvisionen. SMC mars 2019

Hållbarhetsredovisning 2.0, SMC och Svemo, september 2018

Sustainability report, SMC and Svemo, English version January 2020

Slipperiness on contaminated road surfaces - diesel spillage and loose gravel on bare asphalt, Johan Granlund, WSP Group på uppdrag av SMC oktober 2017

Extermt beteende -allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade på tvåhjulig MC version 4.0, SMC augusti 2017

Säkrare vägar och gator för motorcyklister - en självklar del av Nollvisionen, SMC mars 2017

Extremt beteende- främst en fråga om olovlig körning version 3.0, SMC augusti 2016. 
Extreme behaviour is mainly about illegal riding, SMC November 2016 

Extremt beteende - främst en fråga om olovlig körning version 2.0, SMC oktober 2015
English version; Extreme behaviour is mainly about illegal riding 2.0, SMC March 2016 

Om MC-användning i Stockholm -enkätstudie augusti 2015,  Maria Nordqvist SMC och Hans-Ove Görtz SMC Stockholm, publicerad 30 september 2015

Definition av ett säkert räcke för motorcyklister, en litteraturstudie. Maria Nordqvist, SMC, Göran Fredriksson SVBRF och Jan Wenäll VTI, maj 2015. 
Definition of a safe barrier for motorcyclists, English version.  
Greek version

Säkrare sidoområde från ett MC perspektiv, Rob Thomson VTI, Maria Nordqvist SMC, Hawzheen Karim, Trafikverket, Haval Latif, KTH, Andreas Bäckström, Svevia.

MC-Visionen 2.0 (webb). SMC:s policydokument för sänkta olyckstal och ökad trafiksäkerhet bland motorcyklister, publicerad september 2014. Tryckversion. 

The Motorcycle Vision 2.0 web. The SMC policy documents with our views on improved safety for riders. Published December 2014. Print version. 

Motorcyklisters inställtning till och acceptans för hastighetsgränser. En enkätstudie genomförd 2013 av Maria Nordqvist SMC och Nils-Petter Gregersen VTI. Bilaga 1 - enkäten. 

Extremt beteende - främst en fråga om olovlig körning.  En kort rapport baserad på statistik 2010-2012 inför SMC:s presentation på VTI Transportforum 2014. 
Extreme behaviour - is mainly about illegal riding - English version.  

Medical Card - slutredovisning. En sammanfattning av projektet Medical Card till Trafikverket som beviljade bidrag ur Skyltfonden till genomförandet. 

Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada – en nationell kohortstudie. En studie av alla svenska MC-ägare med behörighet att köra MC jämförd med bland annat skaderisk. Docent Michael Fored, Karolinska Institutet, 2013.

Hållbarhetsredovisning för Sveriges MotorCyklister. Under 2012-2013 har SMC arbetat fram en ny miljöpolicy samt en hållbarhetsredovisning enligt GRI.

Medlemsundersökning utförd av Demoskop 2015. 1286 medlemmar intervjuades. 

Medlemsundersökning utförd av Demoskop hösten 2010. Över 1200 motorcyklister svarar på frågor om SMC.

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet  ,webbversion och tryckversion. Resultat av enkät juni 2010 genomförd av NTF och SMC där motorcyklister ger sin syn på trafiksäkerhet.

Study on motorcyclists' behavior and attitude towards road safety. English version of questionnaire study June 2010 done by SMC and NTF where motorcyclists give their opinion on rad safety. Web version and print version

SMC:s undersökning om MC-förare och deras syn på fortbildning,  webbversion ochtryckversion. Resultat av en webbenkät jan 2010 genomförd av SMC och dr Elaine Hardy där motorcyklister ger sin syn på fortbildning och mycket annat. 

SMC study about motorcyclists and their view on advanced training. A result of a web questionnaire where 1 735 motorcyclists respond. Web version and print version

MC-Visionen (för utskrift(webb) SMCs syn på hur motorcyklisternas säkerhet kan öka. Publicerad 2008. 

Motorcycle Vision Zero. The SMC view in how to improve road safety for the motorcyclists in Sweden.

Utvärdering av SMCs sporthojskurser. En rapport beställd av Trafikverket (skyltfonden) och NTF i syfte att utvärdera SMCs sporthojskurser.

European Agenda for Motorcycle Safety. En uppdaterad och fylligare version av motorcyklisternas egna förslag för hur säkerheten för Europas hojåkare kan bli bättre.Korta versionen av European Agenda for Motorcycle Safety.

Ett program för de europeiska motorcyklisternas trafiksäkerhet
FEMA presenterade 2004 motorcyklisternas eget förslag till ökad trafiksäkerhet i Europa. Det är en läsvärd bok med goda förslag på hur motorcyklisternas trafiksäkerhet kan förbättras i Europa. Svensk översättning.

Resultat av SMC:s enkät om kontrollbesiktning 2002
Många medlemmar kontaktade SMC p g a missnöje med kontrollbesiktning av motorcyklar. Det handlade om långa väntetider, oerfarna besiktningsmän och bristande kontroller. SMC genomförde därför 2002 en enkätundersökning. Syftet med studien är att ge SMC ett underlag för det fortsatta arbetet rörande kontrollbesiktning av motorcyklar. Efter studien glesades besiktning ut för motorcyklar!

SMC:s enkät till Sveriges 289 kommuner om MC-parkering. Genomfördes 2001 och visade att det saknades enheltlighet då det gäller parkering av MC och moped klass I.

Att synas eller inte synas ... Studien har framtagits för att belysa ämnet: motorcyklisters synbarhet i trafiken. Studien framställdes av deltagare från NTF och SMC.

Skrifter I samarbete med andra parter

Ökad säkerhet på motorcykel och moped, gemensam strategi version 3.0 för åren 2016-2020.

Ökad säkerhet på motorcykel och moped, gemensam strategi version 2.0 för åren 2012-2020.

Ökad säkerhet för motorcykel och moped, gemensam strategi version 1.0 för åren 2010-2020.
Ett resultat av ett samarbete mellan olika aktörer, bl a SMC, om hur antalet dödade och skadade ska minska.

Säkrare gator och vägar för motorcyklister, Trafikverket i samarbete med SMC. En beskrivning av motorcyklisternas särskilda behov avseende infrastruktur. Publicerad 2011.

Säkrare MC på väg.  En exempelsamling med åtgärdsförslag som Vägverket tog fram i samarbete med SMC 2009  

SMC har gjort tre enkäter riktade till körkortstagare och en enkät riktad till handledare vid privat övningskörning

2021
Sammanfattning enkät 2021 körkortstagare

2021
Sammanfattning enkät 2021 riktad mot handledare vid privat övningskörning. Generella kommentarer.

2017
Sammanfattning enkät 2017

2013
Sammanfattning enkät 2013. Kommentarer från körkortstagarna

 

 


SMC har publicerat åtta rapporter om allvarliga trafikbrott på MC.

 


Rapporten om MC-isters attityd till hastighetsgränser skrevs med VTI och föredrogs på Transportforum. 

 


MC-Visionen är SMCs underlag för vårt trafiksäkerhetsarbete. 

 


Hållbarhetsredovisningen 2.0 skrevs med Svemo och har även översatt