MC-förarnas syn på hastighet

SMC och VTI genomförde 2013 en unik enkätstudie om motorcyklisters syn på hastighet. Studien visar att sänkt hastighet inte ses som en viktig säkerhetsåtgärd. Inte ens hälften accepterar skyltad hastighet. MC-förarnas hastighet anpassas mer av faktorer som val av motorcykel, körning i grupp, körning med passagerare, körning i regn, varningsskyltar och korsningar.
Med utgångspunkt från studien tror SMC att hastighetsmålet med 80 % hastighetsefterlevnad inte kommer att uppnås 2020. SMC föreslår därför andra åtgärder för att minska dödade och skadade på motorcykel.

Motorcyklister är generellt medvetna och måna om sin säkerhet. Enkätstudien visar att SMC-medlemmar är bättre på att följa hastighetsgränserna än övriga motorcyklister. Den visar också att ägandet av motorcyklar med ABS-bromsar är högre bland SMC-medlemmar än övriga MC-ägare. 

De åtgärder som rankas högst för den egna säkerheten är hjälm, skyddsutrustning och erfarenhet. Lägst rankas mitträcken, sänkt hastighet och polisövervakning. 

En majoritet har kört mer än 30 km/timme över hastighetsgränsen. Den grupp som är bäst på hastighetsefterlevnad är MC-förare som kör custommotorcykel. Sämst är förare av sport- och supersporthojar. Knappt 50 procent anser att skyltad hastighet med 50 km/timme är acceptabel om det är lite trafik och man själv kan välja fart. En dryg fjärdedel anser att skyltad hastighet 90 km/timme är acceptabel hastighet då det är lite trafik och man själv kan välja hastighet. De vägar där MC-förare upplever att det är svårast att hålla hastigheten är på 70-vägar. Det är också här Trafikverket i sina mätningar konstaterat att flest motorcyklister kör på. 

Författarna har ställt frågor om riskfyllda situationer där många dödsolyckor sker. En majoritet är väl medvetna om detta och sänker hastigheten, till exempel inför korsningar där det står en bil, oavsett om bilen har väjningsplikt. Över hälften har någon gång det senaste året varit nära en olycka där en annan trafikant inte sett honom. Ytterst få anser att hastigheten haft någon betydelse i dessa fall. 

En överväldigande majoritet kör långsammare i regn, vid varningsskyltning för halka och då man har passagerare. Två tredjedelar anser att man blivit bättre på hastighetsanpassning efter fortbildning. 

Rapporten avslutas med slutsatser och diskussion där SMC framför att etappmålet om 80 procent hastighetsanpassning inte kommer att uppfyllas, baserat på resultatet. Sänkt hastighet ses inte som en viktig säkerhetsåtgärd av de som svarat och inte ens hälften accepterar skyltad hastighet. 

SMC föreslår därför andra åtgärder som information om riskfyllda situationer, minska erfarenhetsgapet genom ökat tidigt körkortstagande och plattformar för informationsutbyte, öka deltagande i fortbildning och satsningar i andra trafikantgrupper för att öka uppmärksamheten på MC-förare i trafiken. SMC föreslår också satsningar på gruppen som gör sig skyldiga till allvarliga trafikbrott och då främst körkortslösa förare som står för nästan hälften av alla dödsolyckor på MC. 

Slutrapport "Undersökning om motorcyklisters inställning till hastighet och acceptans av hastighetsgränser",  Maria Nordqvist, SMC och Nils-Petter Gregersen, VTI.
SMC:s undersökning var en del av  vårt åtagande i Ökad säkerhet på motorcykel och moped. Gemensam strategi version 2.0 för åren 2010-2020. 

Giltigt körkort är en självklarhet för motorcyklister men trots det saknar många som dödas på MC ett körkort. Att få andra trafikanter att uppmärksamma motorcyklar är viktigt för sjunkande olyckstal.


Den här varningsskylten gör att 92 % av MC-förarna sänker hastigheten. 

 


Att köra med passagerare gör också att hastigheten sänks.