Finns någon säker hastighet på motorcykel?

SMC:s viktigaste uppgift Inom ramen för "Gemensam strategi för ökad säkerhet på MC och moped" har varit att sprida information om trafiksäkerhet. Under 2014 publicerades ett antal artiklar i medlemstidningen MC-Folket som du kan läsa till vänster. Artiklarna uppdaterades i december 2020.

Uppdatering december 2020
En studie genomfördes 2018 med syfte att ta fram krockvåldskurvor för MC. Studien utgick endast från en variabel- hastighet- och konkluderar att 60 km/h är en säker hastighet för motorcykel. Rapporten konkluderar att högre hastigheter ger högre krockvåld och minskar chansen att överleva. Den konstaterar att flesta olyckor beror på förarfel. Den säger att  chansen att överleva är högre om man krockar med ett brett föremål, till exempel en bil jämfört med ett smalt objekt som stolpar, räcken och träd förutsatt att kollisionen sker i samma hastighet. Det är bättre att krocka med ett brett föremål jämfört med ett smalt. Förvånande är dock att studien inte säger sig känna till att vilka räcken som är säkrare än andra och att forskning behövs. Läs rapporten här. 

Artikel från 2014

Finns någon säker hastighet på motorcykel?
Det finns egentligen ingen kunskap om vad som är säker hastighet på MC. Ingen har studerat frågan, varken i Sverige eller i andra länder. Risken för att skadas allvarligt eller dödas handlar egentligen om och vad vi kolliderar med.  Nollvisionen skulle sannolikt kunna uppnås för motorcyklister om hela transportsystemet utformades som en roadracingbana med förlåtande sidoområden och saknade mötande trafik. Det är tyvärr en utopi. 

Modell för säker trafik
Redan 1997 fastställdes i regeringens proposition om Nollvisionen att ”människans fysiska förutsättningar att tåla yttre våld vid trafikolyckor skulle vara normgivande vid utformningen av transportsystemets olika delar”. Man konstaterade genom krockvåldskurvor att risken för att en fotgängare dödas i en kollision med personbil i 30 km/timme är 10 procent vilket legat till grund för sänkta hastigheter i tätorter från 50 till 30 km/timme. Krockvåldskurvan har också legat till grund för hur vägar byggs för fotgängare, cyklister och de som färdas i bil och kallas modell för säker trafik. Ny och gammal krockvåldskurva ser du i högerspalten. 

-    ”Modellen för säker trafik är inte utformad för motorcyklister”, konstaterar Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.  

Utgångspunkten för modellen för säker vägtrafik– att mänskliga misstag i trafiken inte ska leda till svåra personskador – fungerar därmed inte för motorcykel. De svenska MC-strategierna har därför fokuserat på åtgärder för att undvika att olyckor sker.

Krockvåldskurvor
Folksam har bedrivit mycket forskning om krockvåld på uppdrag av Vägverket och Trafikverket. Studierna har handlat om fotgängare och personbil men inte om motorcykel. Anledningen är enligt Matteo att MC-olyckorna är väldigt varierande. Olycksförloppen är olika och MC-förare krockar inte bara med bilar utan även med räcken, stolpar, träd och annat. En krockvåldskurva för motorcyklister är en utmaning om man ser på olyckorna i Trafikverkets djupstudier av dödade på MC enligt Matteo.

Matteo menar att man trots detta kan använda principen bakom krockvåldskurvan för fotgängare även för motorcyklister. Motorcyklister har oftast heltäckande skydd och hjälm vilket gör att man bör kunna överleva utan allvarliga skador i en högre hastighet. Principen är dock densamma vilket betyder att ju högre hastighet man har vid en kollision med ett hinder, desto större är risken för att dödas eller skadas allvarligt. Ju äldre motorcyklisten är, desto större blir också skaderisken – precis som för fotgängare. Och det finns ett hastighetsintervall där en liten ökning av hastigheten ger en stor ökning av dödsrisken. Frågan är, var ligger detta intervall?

-          När du ställde frågan om vad som är säker hastighet för MC tittade jag på olika databaser. Snittkollisionshastigheten bland dem som dött på MC i Sverige var 85 km/timme. En del körde fortare, andra långsammare. Det betyder inte att alla motorcyklister som krockar i 85 km/timme dör men det ger en indikation. Jag studerade också statistik från Italien och Australien där alla överlevde MC-olyckor med en medelkollisionshastighet av 50 km/timme. Baserat på dessa tre databaser skulle jag säga att risken för att dö i en kollision på MC verkar öka rätt kraftigt mellan 50 och 85 km/timme. Förmodligen ligger gränsen för säker hastighet på MC någonstans i början av detta intervall, säger Matteo.

Så länge man inte krockar med något har hastigheten egentligen ingen betydelse för skaderisken, även om risken att krocka ökar i takt med hastigheten.  Om vägmiljön saknade hinder och mötande trafik skulle Nollvisionen kunna uppnås, även med högre farter. Men tyvärr är vägarna inga roadracingbanor. De har hål, spår, mötande trafik, räcken, stolpar och grus.  Det finns fotgängare, cyklister, älgar och annat vilt. Där finns bilister som gör misstag. Det ger hastigheten hos motorcyklisten stor betydelse när det oförutsedda inträffar. Ju högre hastighet man håller, desto längre blir stoppsträckan fram till hindret. Hinner man inte stanna har farten vid kollisionen stor betydelse för hur olyckan slutar. 

Hastighetsgränserna har sänkts från 90 till 80 km/timme på vägar utan mitträcken – det är en del av modellen för säker trafik. Sänkningen är baserad på forskning som visar att man inte överlever en frontalkrock mellan två personbilar i högre fart än 80 km/timme. En motorcyklist som frontalkrockar med en bil i 80 är chanslös om båda fordonen kör 80 km/timme. Chansen för motorcyklisten att överleva ökar om bilen är stillastående. Räckesolyckor i hastigheter på 80 km/timme eller mer leder oftast till att motorcyklisten dödas eller skadas allvarligt, säger Matteo.  Eftersom det inte finns några olyckor mot räcken med underglidningsskydd i Sverige kan han inte uttala sig om chansen att överleva med dessa skydd.

-          Jag skulle hellre krocka med en stillastående bil än ett räcke om jag kör 80 km/timme, säger Matteo.

Matteo insåg tidigt att det är skillnad mellan att köra fort på bana och på väg och började köra på bana sedan flera kompisar kört ihjäl sig på MC. Han kraschade på Monza i 200 km/timmen, skadades och hamnade på sjukhus men klarade sig utan livslånga men. Matteo konstaterar att den kraschen hade han inte överlevt på vanlig landsväg.

Matteo kör fortfarande motorcykel och är stolt ägare till fem motorcyklar. Vad tycker han som trafiksäkerhetsforskare om hastigheten bland de svenska knuttarna?

-          Trafikverkets mätningar visar att det finns en stor förbättringspotential bland MC-förare då det gäller att hålla hastigheten. Men, svenska motorcyklister är en väldigt heterogen grupp. Vissa är pedanter i alla avseenden och överskrider aldrig hastigheten medan jag ser grupper i Stockholm där jag bor som kör långt över hastighetsgränserna, säger Matteo.

-          SMC Sport är ett bra initiativ då man kan testa sina gränser på bana i MC-sportens värld istället för på gatan, tycker Matteo.  

Skyddsutrustning minskar skaderisken
Alla motorcyklister vet att skyddsutrustningen är viktig. Vi motorcyklister har inget skyddande skal och är därför vår egen krockzon – oavsett hastighet. Australiska forskare intervjuade under flera år personer som kom till sjukhus i samband med MC-olyckor. Studien* visar tydligt att MC-förarna som använde skyddsutrustning för MC med skydd på utsatta platser minskade risken för allvarliga skador betydligt. Det var också stor skillnad i skador mellan dem som körde i skor jämfört med stövlar. Att alltid köra med handskar minskade också skadorna.

- Varje svensk motorcyklist bör testa sig själv och se hur lång stoppsträckan blir vid olika hastigheter, säger Jesper Christensen.  SMC School har 350 instruktörer som kan ge råd och tips om hur man kan bli bättre på både broms- och kurvteknik som är de moment där flest motorcyklister dödas och skadas i trafiken.

-  Jag förutsätter att MC-perspektivet tas på allvar i vägmiljön och att modellen för säker trafik utökas så att även motorcyklister ingår. Det är inte acceptabelt att trafiksäkerhetsåtgärder anpassas enbart för dem som åker bil och sker på bekostnad av motorcyklisternas säkerhet, avslutar Jesper.

*Motorcycle protective clothing; Protection from injury or just the weather? Liz de Rome 
Säker trafik-Nollvisionen på väg, Trafikverket. 
Nya krockvåldskurvor för fotgängares risk vid påkörning av bil, Trafikverket. 

Källa: Trafikverket.