SMC säger nej till sänkta hastighetsgränser

Sedan 2016 har Trafikverket sänkt hastigheten på närmare 200 statliga vägar i landet. Det är Trafikverkets ”åtgärd för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till svensk vägstandard”. FMan sänker hastigheten på alla vägar utan mitträcken från 90/100 till 80 km/timmen. SMC, våra 21 distrikt, kommuner, regioner, näringsliv och medborgare i hela landet har sagt nej till detta men tyvärr har alla remissinstanser körts över i frågan. Trafikverket har konsekvent sänkt hastigheterna.
SMC skulle betydligt hellre se ett förslag på hur man anpassar svensk vägstandard till en rimlig hastighetsbegränsning i ett modern samhälle.

SMC har svarat på 190 remisser till Trafikverket under perioden 2016-2020 rörande förslag till hastighetssänkningar. För varje väg har SMC utgått från STRADA och sett hur många som dödas och skadats på motorcykel och vad som orsakade olyckorna. Resultatet visar att de flesta olyckor inte har något alls med hastigheten att göra. Olyckorna sker ofta i korsningar och cirkulationsplatsen där hastigheten redan är nedsatt. Olyckorna beror på grus, ouppmärksamma trafikanter och förarfel. En del olyckor kan tillskrivas för hög hastighet men långt ifrån alla. Dessa invändningar har även gjorts av kommuner och regioner.

Trafikverket bygger sina förslag på en akademisk modell och utgår i sitt trafiksäkerhetsarbete från personbilar av högsta standard. 80 km/h är den maximala hastighet där två personbilar av högsta säkerhetsstandard kan klara en kollision utan allt för allvarliga konsekvenser. Därför vill Trafikverket ha 80 km/timme som maxhastighet på vägar utan mitträcken. Samtidigt vill man bygga allt fler mitträcken på vissa vägar. Här är ett exempel på uttalande från 2020

Hastighetsefterlevnad
Vi har en mycket dålig efterlevnad av hastighetsgränserna i Sverige. Knappt hälften, 46 procent av trafiken på det statliga vägnätet sker inom hastighetsgränsen. Trafikverkets egen enkätundersökning 2020 visar att trafikanterna inte anser att hastighet är något man tror på utanför tätort. Inte ens hälften vill se sänkta hastigheter på landsvägarna. Varje studie som genomförts visar på samma resultat – sänkta hastigheter med tio kilometer i timmen leder till en reducering av hastigheten med cirka 3-4 kilometer per timme. Motsvarande händer då hastighetsgränsen höjs på vägarna.

Att montera upp ATK-kameror sänker hastigheten något men har inte lett till någon markant skillnad i hastigheterna. Det framkommer tydligt på Trafikverkets årliga Resultatkonferenser. Att arbeta för ökad hastighetsefterlevnad utifrån dagens hastighetsgränser bör vara den första åtgärden från Trafikverket innan några ytterligare förändringar av hastighetsgränserna genomförs.

VTI har, på uppdrag av Trafikverket, genomfört en utvärdering av de förändrade hastighetsgränserna. Srada är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Statistik från Strada att totalt cirka 17 liv per år har sparats på det åtgärdade vägnätet. Effekten på svårt skadade är i princip oförändrad. Trots detta har Trafikverket i underlaget räknat med att antalet svårt skadade ska sjunka med 82 personer per år. Länk till VTI Rapport 860. 

Hastighetsgränserna måste vara logiska
SMC anser att förslagen till förändringar ska vara logiska. Som trafikant ska man genom att köra på vägen kunna förutsäga gällande hastighetsgräns. Sänkningen kommer inte att upplevas som logisk när man kör på en fin och bred väg i en glesbygd och varken möter eller kör om andra fordon. Det finns inga bofasta längs vägen. Det finns få av- och påfarter. Redan idag kör många över gällande hastighetsgränser på dessa vägtyper. En hastighetssänkning på dessa vägar kan skapa situationer där den som håller hastighetsgränsen blir en bromskloss. Som motorcyklist betyder det att man blir omkörd av större fordon. Redan idag sker omkörningar under ibland helt regelvidriga former vilka i värsta fall kan förorsaka olyckor.

Sänkta hastigheter istället för vägunderhåll - ökar olycksrisken!
Trafverkets förslag handlar om att sänka hastigheten istället för att förbättra vägens standard, det sägs faktiskt klart och tydligt i underlagen. Trafikverket har i inriktningsunderlag hösten 2020 klart deklarerat att det saknas stora summor för att upprätthålla vägstandaren i hela landet.. Statistik i STRADA visar att motorcyklister både dödas och skadas allvarligt varje år på grund av bristande underhåll men det finns inga öronmärkta medel för detta. SMC anser att hastighetssänkningar aldrig får ersätta behov av underhåll. 

Mitträcken ger högre hastighet - ökar skaderisken för MC
Mitträckena är anpassade utifrån de skyddade trafikanterna i personbil. Mitt- och sidoräcken får, i förhållande till andra länder, placeras extremt nära körbanan i Sverige. Både utformning och placering medför en ökad skaderisk för motorcyklister.  Redan 2005 förklarade VTI i en rapport beställd av trafikverket att antalet MC-olyckor mot räcken kommer att öka i takt med utbyggnaden av mitträcken. Så bör det vara eftersom vägräcket används för att bygga bort andra faromoment förklarade författaren. Förhoppningen är att andra olyckstyper minskar. Antalet räckesolyckor har mycket riktigt ökat men antalet kollisioner mellan motorcyklar och andra trafikanter har inte minskat nämnvärt. Länk till VTI Rapporten. 

De flesta kollisioner mellan MC och annat fordon sker i korsningar. De svenska motorcyklisterna som dödas i räckeskollisioner gör det främst på TEN-T- och 2+1-vägar med hög hastighet. Att fortsätta utbyggnaden på dessa och liknande vägar och endast utgå från dem som sitter i en personbil betyder att Trafikverket bortser från motorcyklisterna. De flesta dödsolyckor med MC mot räcke sker på Europavägarna där hastigheten är 100 km/t eller högre, det vill säga de vägar som ska ha den högsta säkerheten då det gäller vägutformning.


Viltolyckor
Varje år sker ett antal viltolyckor på vanlig landsväg och på 2+1-vägar, där viltet stängs in mellan mitt- och sidoräcken. Samtidigt ersätter sidoräcken viltstängsel. MC-olyckor med dödlig utgång vid kollisioner med vilt är 5,3 gånger högre än deras andel av fordonsbeståndet.  Det finns ingenting i underlaget som behandlar val av sidoområdesåtgärd och förekomst av viltstängsel. 

Miljö- och tidsvinster
SMC kan inte invända mot miljöaspekterna i förslagen.  Men, om inte förslaget accepteras och efterlevs kommer inte miljövinsten att uppnås. SMC konstaterar också att restiderna kommer att öka på många platser i Sverige, vilket kan upplevas som negativt, både för dem som arbetspendlar och de som transporterar gods. Det handlar om många och långa sträckor.

Tänk om - tänk nytt

  • Trafikverket måste börja tänka i nya banor och framförallt inte utifrån dem som färdas i personbil. 
  • Trafikverket måste också utgå från de olyckor som faktiskt sker på de vägar man vill ändra hastighetem på. 
  • De flesta dödsolyckor beror på att människorna och misstag hos förarna. En tredjedel av dem som dör på tvåhjulig motorcykel saknar körkort, majoriteten av dessa är påverkade av alkohol och/eller droger. Att ändra skyltad hastighet och montera mitträcken kommer inte att rädda någon av dessa personer. 
  • Hälften av dem som dör på tvåhjulig MC dör i en kollision med andra trafikanter, främst vänstersvängande bilar. Att ändra skyltad hastighet och montera mitträcken kommer inte att rädda livet på dem. 
  • Det behövs fler poliser på vägarna som inte bara kontrollerar hastighet utan även andra trafikfarliga beteenden som körkorts- och nykterhetskontroller, trafikfarlig användning av mobiltelefon, korta avstånd, filbyten utan att använda blinkers och annat som dödar och skadar motorcyklister allvarligt varje år. 
  • Den vanligaste platsen där en motorcyklist dör är en kurva där ingångshastigheten varit för hög –även om den understiger den tillåtna skyltade hastigheten. Här är hastighet i kombination med bristande körteknik och felaktig körstrategi det som leder till dödsolyckor, inte den skyltade hastigheten och mitträcken. Däremot är sidoräcken förödande i dessa sammanhang.

 

 

Allmänhetens syn på trafiksäkerhet Resultat från Trafiksäkerhetsenkäten 2020

 


En vanlig syn på vägarna det senaste åren. Foto: Johan Ardefors

SMC:s 190 remissvar hittar du på här under åren 2016-2020