Enskild väg, led och terräng

Allt fler väljer att köra motorcykel på grusvägar och det enskilda vägnätet i Sverige. Det har dykt upp frågor om vad som egentligen gäller. Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng på barmark, även motorcykel. Det gäller även om den är eldriven. På denna sida informerar SMC om vad som gäller.

Det svenska vägnätet
Sveriges vägnät består av cirka 9 840 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar.  Cirka 7 600 mil enskilda vägar får statsbidrag av Trafikverket. En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar.

Vad är terräng?
Ett område som inte är väg. (Förordning om vägtrafikdefinitioner SFS 2001:651)

Vad är väg?
Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon (Förordning om vägtrafikdefinitioner SFS 2001:651).

 
Vägvisare för enskild väg

Vad är enskild väg?
En enskild väg är en väg som inte är allmän eller kommunal.

Vilka begränsningar gäller för enskild väg?
En enskild väg kan erhålla statsbidrag. Då har utomstående trafik tillträde till vägen. Vilka fordon som är tillåtna framgår av vägmärken.  Det finns även enskilda vägar och skogsbilvägar som inte får statsbidrag.  Även här bestämmer vägens ägare vilken trafik som är tillåten och är skyldig att utmärka vilka fordon som inte är tillåtna. Även en enskild väg och skogsbilväg som inte får statsbidrag får användas om det inte finns några förbudsskyltar.

Förbud mot fordonstrafik på enskild väg
Den enskilde vägens ägare kan besluta om att begränsa fordonstrafik på vägen enligt 10 kap 10§ trafikförordningen 1998:1276.  Beslut om att förbjuda fordon kan påverka det statsbidrag som Trafikverket betalar ut för enskild väg.  Kortvariga begränsningar till exempel under tjällossningsperioden, påverkar inte statsbidraget.  Avstängning av en enskild väg som får statsbidrag ska alltid rapporteras till Trafikverkets region. 

Vägens ägare avgör alltså vilka som får  färdas på vägen. Finns inga förbudsskyltar eller andra hinder får vägen användas.

Det är förarens ansvar att ta reda på vad som gäller på den enskilda vägen. Brott mot förbudet bestraffas med böter.  Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.


Finns denna skylt uppsatt får du inte köra MC på vägen!

Hur definieras skillnaden mellan väg och terräng?
När man följer GPS eller GPS-rutter hamnar man ibland på vägar som finns på kartan men är igenvuxna eller borta på annat sätt i verkligheten. Är detta då en väg eller är det terräng?

En väg kan vara mer eller mindre igenvuxen.  Väg och led som används allmänt av motorfordon är tillåten att använda. Fordon får enligt Terrängkörningsförordningen § 1 användas på enskilda utfartsleder eller andra leder i terrängen avsedda för fordonstrafik och vissa angivna områden. Detta bör framgå av vägens skick och omgivningen i övrigt.
Har vägen återgått till terräng, gäller terrängkörningslagen, oavsett om det finns förbudsskyltar eller inte. Då är fordonstrafik förbjuden.

Vad är terräng?
All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Om det inte är en väg, gäller då terrängskörningslagen i stället?
Ja, om det handlar om terräng. Men, om det handlar om en ”led” som används av motorfordon är det en väg och inte terräng, enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner.  Detta kan vara ett gränsdragningsproblem. Traktorspår är terräng medan en ”anordnad” väg som skapats med jordmassor för att användas över tid av motorfordon är en väg (se Högsta Domstolen NJA 2009, s 266)

Undantag från förbud att köra i terräng
Syftet med körningen är helt avgörande för om den är tillåten eller inte. Undantagen från förbudet att köra på barmark gäller främst de som behöver köra motordrivet fordon för att utföra sitt arbete. Förutom terrängkörning i direkt samband med jordbruk, skogsbruk och renskötsel finns ytterligare undantag från terrängkörningslagens generella förbud. Det gäller bland annat för körning:

  • I samband med byggande och underhåll av vägar, kraftledningar och andra anläggningar som är viktiga för samhället
  • I räddningstjänst och vid akut sjuktransport 
  • Vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt
  • Vid arbeten i parker och friluftsområden
  • Vid parkering precis bredvid en väg
  • Inom anläggningar som har anmälts till kommunen som permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon

Även om din körning räknas som tillåten kan du behöva tillstånd från markägaren. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om undantag (dispens) från terrängkörningsförbudet, till exempel om du har en funktionsnedsättning. Undantag kan också ges för parkering eller körning i terräng i samband med tävlingar eller andra arrangemang. Undantagen meddelas av Länsstyrelserna enligt Terrängkörningsförordningen.

Undantagen gäller inte MC-förare på utflykt.

Vad annat finns att tänka på i detta sammanhang?

  • Respektera vägens ägare! 
  • Det är en självklarhet att all användning ska göras så att man inte skadar vägen. Irritera inte skogsägare, lokalbefolkning och andra i onödan. 
  • Visa respekt, följ de lagar och regler som gäller. 
  • Ska en större grupp åka till landsdelar där ni inte varit tidigare kan det vara vettigt att förbereda sig genom att söka vägar som är avstängda.  Det hittar man i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS),

Aktuella lagar

Förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner,
Väg                    
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Terrängkörningsförordningen, körning på barmark
1 § När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots  första stycken 1  § terrängkörningslagen motordrivna fordon användas....
Fordonen får därutöver användas
1. på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i terrängen som är avsedda för motorfordonstrafik och
2. inom tomter, järnvägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden. Förordning (2003:792).

Trafikförordningen 10 kap 10 §1998:1276 
I fråga om en enskild väg skall ägaren av vägen avgöra om trafik med motordrivna fordon eller ett visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum. Sådant förbud får avse även fordon med viss största bredd, längd eller vikt.  Förbud enligt första stycket skall utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Väghållningsmyndighetens befogenhet att meddela föreskrifter om förbud eller inskränkning av trafik med motordrivna fordon på enskild väg framgår av 41 § väglagen (1971:948). Förordning (1999:240).

Väglagen: Ordnings- och säkerhetsföreskrifter
40 § Om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten eller framkomligheten på en allmän väg, kan väghållningsmyndigheten förordna att en enskild vägs anslutning till den allmänna vägen skall spärras av eller ändras och verkställa förordnandet. Vad som sagts nu gäller också i fråga om utfarter från fastigheter och bryggor. Lag (1987:459).

41 § I samband med tillstånd enligt 39 § eller i stället för förordnande enligt 40 § eller i samband med förordnande enligt 40 § om ändring av anslutning kan väghållningsmyndigheten i fråga om en enskild väg meddela trafikföreskrifter varigenom trafik med motordrivna fordon på vägen eller del därav förbjuds eller inskränks. Om det finns särskilda skäl, kan väghållningsmyndigheten medge undantag från sådana trafikföreskrifter. Lag (1987:459).

Terrängkörningslagen (1975:1313)
§ 1 Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Läs gärna Naturvårdsverkets Handbok 2005:1 Terrängkörning, Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

Naturvårdsverkets sida om vad som är tillåtet och inte vid terrängkörning.

 

Artikel i MC-Folket nr 3 2017 "Här får du köra"

 

Körning på skogsväg under vår resa Grussafari

 


Ännu en bild från vår resa Grussafari på Gränsen.

 


 Elving Solli utforskar en enskild väg som snarare är en led.

 


Stopp i skog på Grussafarin.