Nekad att bli handledare - vad gör jag?

SMC kontaktas nu av motorcyklister som nekas att bli handledare för barn, makar, sambos, partners och kompisar. Orsaken är Transportstyrelsens nya regler som betyder att en privat handledare fr o m 1 december endast får ha högst fem elever samtidigt. Ett handledarskap gäller fem år, även om eleven redan fått sitt körkort. Det är detta som gör att handledarskap nu nekas. SMC har påtalat problemet för Transportstyrelsen, Infrastrukturdepartementet, ministern och riksdagsledamöter. Tyvärr har man inte lyssnat på SMC:s argument. Den som vill försöka bli handledare har nu två val, ansöka om undantag för 2 900 kronor eller överklaga till domstol.

SMC har under flera år påtalat att denna regelförändring kommer att skapa problem. Det kommer att bli ännu svårare att hitta en handledare. Det kommer att göra att trycket på trafikskolor ökar ytterligare. Det kommer att leda till att eleverna inte får den mängdträning man behöver vilket kan leda till färre godkända prov och ännu längre köer till körproven. Sist men inte minst ökar risken för att ännu fler kör utan körkort då man helt enkelt struntar i reglerna.

SMC får många frågor om vad man kan göra för att försöka ändra på ett avslag från Transportstyrelsen om att bli handledare på grund av att man står som handledare för gamla elever som redan fått körkort. Det finns två möjligheter. Båda vägarna kan ta lång tid vilket i värsta fall betyder att man inte kommer att kunna övningsköra eftersom handledaren har kvar gamla godkännanden. 

Begära undantag
Du kan begära undantag från Transportstyrelsens tillämpning av  Körkortsförordningens 4 kap 8c §. Det kostar 2 900 kronor. Du skriver i din begäran vilket beslut du begär undantag ifrån varför du begär detta samt och hur du vill att undantaget ska se ut. Det första undantagsärendet utifrån de nya reglerna behandlades under mars 2022. Familjemedlemmar verkar ha beviljats undantag m en det finns inga garantier för att myndigheten kommer att fatta ett annat beslut. Det finns en risk att du har lagt 2900 kronor på ansökan som inte leder någonstans istället för på körlektioner. Transportstyrelsens beslut går att överklaga. Hur lång tid hela processen kan ta är omöjlig för SMC att besvara. Du skickar din begäran om undantag till Transportstyrelsen via e-post. 

Överklaga beslut i domstol
Om du fått ett avslagsbeslut kan du överklaga det till Förvaltningsdomstolen. Det gör du inom tre veckor från att du fått avslaget. Du skriver i överklagandet vilket beslut du överklagar, varför du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet skickas med brev till: Transportstyrelsen, 701 97 ÖREBRO

Vad kan du åberopa i din begäran om undantag och ditt överklagande?
SMC kan inte beskriva hur din begäran om undantag eller ditt överklagande ska se ut. Några punkter som andra använt och som vi förmedlar som tips för att överklaga beslutet /begära undantag är: 

Tips om övningskörning
- handledaren har aldrig haft en illegal trafikskola och kommer inte heller i framtiden att bedriva illegal trafikskola
- handledaren ställer upp för att hjälpa andra att bli en säker motorcyklist
- handledaren har ställt upp för flera personer eftersom eleverna inte känt andra motorcyklister som kan ställa upp
- handledaren är fortfarande handledare för ett antal personer som redan fått körkort, d v s man övningskör inte längre eftersom målet är uppfyllt
- beslutet innebär att eleven inte kommer att få mängdträning i sin körkortsutbildning
- beslutet innebär att möjligheten att få ett godkänt körprov minskar då mängdträningen uteblir samtidigt som kostnaderna för körkortsutbildningen ökar
- beslutet innebär en försämrad trafiksäkerhet eftersom mängdträningen inte går att genomföra

Rättsliga aspekter som påtalats av handledare 
- begränsningen av antalet elever är retroaktivt vilket strider mot svensk grundlag
- den som ansökt om handledarskap före 1 december 2021 har inte haft någon möjlighet att göra ett aktivt val gällande vilka elever som ska prioriteras eftersom man inte kände till kommande regler
- I Sverige finns ett förbud mot retroaktiv strafflagstillämpning i regeringsformen 2 kap. 10 §. Detta bör även gälla inom myndighetsutövning som är reglerad av lagar.

Har du frågor om detta? Kontakta kansliet 

Ska du bli handledare? Läs mer här.


En handledare och elev. Här åkte handledaren med bakpå under övningskörningen vilket är tillåtet.

 


De flesta som övningskör privat gör det på egen MC där handledaren kör före eller efter eleven.