Hal asfalt-sommarhalka

Hal beläggning är ett mycket obehagligt problem som oftast uppstår vid ny beläggning och förvärras vid regn och våta vägbanor. En uppmärksammad dödsolycka på E4 i Vagnhärad där motorcyklisten körde omkull och kraschade med mitträcket ledde till att SMC polisanmälde Trafikverket och ansvarig underentreprenör. Två år senare skedde en liknande MC-olycka på E4 norr om Gävle. Bägge olyckorna uppmärksammades i två program i Uppdrag Granskning. Även om dödsolyckorna aldrig ledde till åtal har problematiken lett till en rad olika åtgärder inom Trafikverket, bland annat handlingsplan mot sommarhalka.

Dödsolyckan på E4 i Vagnhärad 
I augusti 2010 omkom en motorcyklist i en olycka på E4 utanför Vagnhärad. Motorcyklisten, en 50-årig trafiklärare, fick sladd på sin motorcykel, parerade och försökte häva sladden men körde omkull och kanade in i mitträcket.  Friktionsmätningar visade att den nya asfalten var halare än en halkbana. Trafikverket hade fått varningar om detta, men gjorde inget åt det. Dagen efter dödsolyckan sattes skyltar upp som varnade för halka. Senare åtgärdade man beläggningen genom att lägga på ny asfalt.

Tiden efter dödsolyckan fick SMC många samtal från trafikanter som vittnade om att den aktuella vägsträckan varit livsfarligt hal under sommaren. SMC undersökte saken och fann att minst sex trafikolyckor skett på vägsträckan under knappt tre veckor. En bilist berättade att han varnat Trafikverket om detta en tid innan dödsolyckan, ändå åtgärdades inte problemet. Därför valde SMC att polisanmäla Trafikverket och/eller underentreprenör för vållande till annans död.

Polisen beslöt, till SMC:s stora förvåning, att inte inleda förundersökning. SMC hämtade därför in en mängd uppgifter om olyckan, framförallt om asfaltens beskaffenhet. En friktionsmätning som VTI utfört efter olyckan visade att asfalten bitvis var halare än en halkbana. Med dessa nya bevis lämnade SMC in begäran om överprövning vilket åklagare beviljade. Men, även denna gång lades fallet ner. Kammaråklagarens motivering var att det saknas anledning att anta att brott har förövats. Visserligen visade utredningen att Vägverket/Trafikverket brustit i ärendehanteringen i och med att de inte vidtagit åtgärder trots att de varnats av andra trafikanter om att vägen var glanshal. Ändå ledde det inte till åtal. Man kunde inte peka ut vem som var skyldig i myndigheten. 

SMC ansåg att detta fall var anmärkningsvärt illa skött och att det rimmar också illa med Nollvisionen. Så tyckte även SVT:s Uppdrag Granskning 2013 sände en hel timme om fallet i programmet "Dödens Väg" 28 augusti 2013. Programmet visade tydligt att det finns ett systemfel i underhållsarbetet. Trafikverket beställer ett arbete av en entreprenör. Entreprenören utför arbetet. Därefter är det entreprenören som själv ska kontrollera att arbetet är rätt utfört och rappoertera detta till beställaren. I detta fall hade entreprenören två gånger i veckan mätt snödjupet men inte sett den blödande asfalten som trafikanter larmat om. Trafikverket lade ingen skuld på entreprenören i prorammet. 

SMC anser att detta är ett monumentalt systemfel. Allt tyder på att arbetet var undermåligt utfört av NCC, att kontrollen av arbetet var undermåligt utförd av NCC, att rapporteringen till beställaren var undermåligt utförd av NCC: Ändå anser Trafikverket att NCC skött sitt arbete.  SMC anser att det är självklart att en extern part kontrollerar det arbete som görs på vägarna.

Dödsolyckan på E4 i Hagsta
Onsdag 9 oktober 2013 sände Uppdrag Granskning ännu ett inslag om MC-olyckor på ny beläggning. Fyra MC-olyckor hade då skett på E4 norr om Gävle sommaren 2012 i samband med filbyte till den nyasfalterade omkörningsfilen. En MC-förare dog, en blev allvarligt skadad och två lindrigt skadade. Vägen hade nyligen fått ny asfaltbeläggning och precis som vid olyckorna i Vagnhärad dog motorcyklisten som krockade med räcket medan MC-förararna som gled längs vägbanan överlevde. Efter olyckorna kontaktade motorcyklister SMC och påtalade att det var halt på platsen varför SMC kontaktade både Trafikverket och Polisen. Från Trafikverket fick SMC veta att VTI genomfört mätningar och att friktionen var godkänd. Till alla oroliga motorcyklister gav därför SMC beskedet att vägen inte alls var hal. Men, de motorcyklister som berättat att vägen var hal och att det skulle ske fler olyckor fick rätt. Det blev en ny allvarlig olycka i samband med filbyte. Samtliga motorcyklister som varit med i dessa olyckor har enligt vittnesuppgifter kört i laglig hastighet. Två av fyra hade ABS. Alla var nyktra, hade körkort och var erfarna motorcyklister. Ingen av motorcyklarna hade några tekniska brister. Det har inte funnits någon rimlig förklaring till varför olyckorna skett.

Polisen begärde att få ta del av Trafikverkets friktionsmätningar som gjorts, men fick endast de mätningar som visade godkänt resultat. Med hänvisning till att friktionen var god och att fordonet inte hade några brister lade polisen ner förundersökningen i oktober 2012. Sedan Uppdrag Granskning sänt programmet "Dödens Väg" i slutet av augusti inkom tips från olika håll. Ett av tipsen innehöll uppgifter om att friktionen på beläggningsskarven mellan filerna, på den tvåfiliga vägen, inte klarade de krav som ställs av Trafikverket. När man lagt ny asfalt på omkörningsfilen jämnade man ut nivåskillnaden i skarven. Där användes ett material som inte klarade friktionskraven. Uppdrag Granskning och SMC fick ta del av mätningar som av någon anledning hemlighållits och som visade att E4 bitvis var lika hal som packad snö. SMC har självklart överlämnat dessa till Polisen i Gävle.

I programmet berättar Trafikverket att de medvetet valde att inte ge polisen de friktionsmätningar som visade att asfalten bitvis hade samma friktionsvärde som hård packad snö, med andra ord, vägen var fläckvis mycket hal. Detta trots att polisen i sin begäran skrev: "protkoll/mätning från VTI gällande friktionen på nylagd asfalt E 4 vid Testeboån Gävle, Gävle Kommun. Mätningen skall ligga till underlag för att försöka fastställa olycksorsaken i polisens utredning". Förklaringen som framfördes i Uppdrag Granskning, av Trafikverkets ansvarige, var att man inte ville lämna ut icke kvalitetssäkrat material. Enligt Trafikverkets representant handlade mätningen om en extra mätning av skarven, som man vanligtvis inte gör. Samtliga olyckor som skedde på vägen var vid filbyte i samband med omkörning då skarven passerades. 

SMC har sett samtliga mätningar och ser inte att de med underkända friktionstal ska vara svårare att tyda än de med godkända friktionstal. Det står svart på vitt att lägsta värdena är långt under 0,5 vilket är lägsta godkända friktionsvärdet på en vägbana. Med vägbana avses hela vägen där fordonstrafik färdas. Att skarven mellan två filer i samma riktning inte skulle utgöra vägbana motsägs i Trafikverkets egna riktlinjer. För SMC var det ofattbart att Trafikverket valde att hemlighålla dokument som visar att vägen kan ha varit mycket farlig och att man trots vetskapen underlät att varningsskylta. SMC:s önskan är att Trafikverket liksom SMC gör sitt yttersta för att människor inte ska skadas eller dödas i trafiken. När SMC fick ta del av underlaget överlämnades det till polisen i Gävle som tidigare, efter att de endast fått den mätning med godkänt resultat, lade ner förundersökningen. Då SMC överlämnade material som visar helt nya uppgifter öppnade polisen utredningen igen och har nu lämnat vidare till åklagare att utreda om brott är begånget.

SMC träffade åklagaren i samband med att vi överlämnade det sista materialet, en av friktionsmätningarna. Åklagaren lade senare ner utredningen med hänvisning till att det saknades anledning till att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Handlingsplan mot sommarhalka
Problematiken med hal beläggning har fortsatt och dyker upp varje år. I de olyckor där motorcyklisterna krockar med mitt- eller sidoräcken blir utgången oftast mycket allvarligt skadade. Sommaren 2014 presenterade Trafikverket "Handlingsplan mot sommarhalka" för att markera att man tar detta på allvar. Den gäller fortfarande. Ser du fet och blödande asfalt - anmäl detta direkt till Trafikverket på telefon 0771-921921.

Trafikverkets hemsida om sommarhalka

Uppdrag Granskning
Dödens väg - augusti 2013

Rapporten som försvann - oktober 2013


E4 Vagnhärad.


Olycka på E4 10 augusgti 2016 vid Söderhamn där MC-föraren skadades mycket allvarligt. Han körde omkull på den hala beläggningsskarven. Det tog flera månader att åtgärda skarven. SMC har hjälpt den tyske MC-föraren att få ersättning för person- och fordonsskador.


Efter Uppdrag Granskning fick SMC berätta om problematiken för Riksdagens Trafikutskott tillsammans med företrädare från Trafikverket.


Köbildning på E4 vid Hagsta 2012 i samband med dödsolyckan. Titta på skarven så syns det tydligt att asfalten blöder.


Den här varningsskylten dök upp på E4 i Söderhamn sedan en tysk motorcyklist skadats mycket allvarligt i samband med att han körde över en nylagd beläggningsskarv och gled in i vajerräcket. Olyckan skedde 2016. Efter den olyckan blev det nya regler för beläggningsskarvar. 


Sommaren 2014 presenterade Trafikverket "Handlingsplan mot sommarhalka", som fortfarande gäller.