Övriga rapporter

Här hittar du diverse rapporter på svenska och engelska i ämnesordning.

Åtgärdersexempel som är bra för många och särskilt bra för motorcyklister, Trafikverket 2021

 

Riding in a safe system – workshop on safety for powered-two-wheelers, VTI 2021

Kontrakt med Trafikverket/Vägverket
Niopunktsprogram som SMC och Vägverket undertecknade i april 2007.

Var sker MC-olyckor och jämförelse mellan allvarligt skadade/oskyddade

Oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skadeutfall, En jämförande studie mellan fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister, Jenny Eriksson m fl VTI 2022

Skadade motorcyklister – En analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och skadornas svårhetsgrad. Åsa Forsman/Anna Vadeby VTI 2014

Hastighet

Hastighetsundersökning MC,Trafikverket 2013 Mätning av motorcyklars hastighet 2013.

Motorcyklisters hastigheter . nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser. En analys av VTI 2012 om MC-förares hastigheter före/efter hastighetsförändringar.

MC och hastighet, Trafikverkets mätningar av motorcyklar och bilar 2010

MC och hastighet. Trafikverkets hastighetsmätningar av motorcyklar och bilar 2008.

MC och hastighet. Trafikverkets hastighetsmätningar av motorcyklar och bilar 2007.

Djupstudier

Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018: en jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland, Ary Silvano, VTI 2022

Road accidents in Finland and Sweden, A comparison of associated factors. harri Peltola Trafi 2016

Motorcycle In-depth Crash Study, Austroads Research ReportAP-R489-15, djupstudier av 102 MC-olyckor, varav tio dödliga, 2015. Sammanfattning

Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister och mopedister, 2000-2015 (underlag i strategiarbetet). 

Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister och mopedister i Sverige 2009-2011.

Trafikverkets analys av allvarligt skadade motorcyklister och mopedister i Sveige 2007-2011.

En norsk analys av alla dödade motorcyklister under en femårsperiod. En norsk analys av alla dödade motorcyklister under en femårsperiod, Statens Vegvesen.

Skyddsutrustning för MC


Motorcycle protective clothing: Protection from injury or just the weather? En australisk studie som visar att skyddsutrustning för motorcyklister minskar skaderisken vid en olycka.

Mobilitet och MC-användning


The unpreticted rise of motorcycles: A cost benefit analysis, Pierre Kopp 2011. En kostnadsanalys av ökad MC-användning i Paris

Commuting by motorcycle;impact analysis, FEBIAC 2011 . En studie om hur ökad MC-användning i Belgien skulle minska köerna. 

Easy Rider Improving motorcycle safety on London’s roads, mars 2016. London assembly, Transport Committee Transport for London

Om grundutbildning för MC-förare

VTI Motorcyklisters inblandning i olyckor, utbildning, erfarenhet och riskmedvetenhet, 2022

VTI En utvärdering av den obligatoriskariskutbildningen för motorcyklister, 2018

Transportstyrelsen "Slutrapport Mäns och kvinnors möjligheter att genomföra körprov för mc-körkort med godkänt resultat", februari 2016

Mäns och kvinnors möjligheter att genomföra förarprov för körkort med godkänt resultat, VTI 2016
 
Utvärdering av ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister, VTI 2011.

Lärarperspektiv på riskutbildning för motorcyklister, kandidatuppsats VTI 2011.

Initial Rider Training. Ett EU-finansierat projekt, lett av FEMA, om kunskaper som bör erhållas i grundläggande körkortsutbildning.

A review of motorcycle training. Rapport från Department of Transport 29 okt 2009.

Attityder till säkerhet


Passion, performance, practicality:motorcyclists' and attitudes to safety. En rapport från Department of Transport, UK, publicerad 29 okt 2009.

Motorcykelkultur och motorcyklisters syn på trafikrisker och åtgärder. En litteraturstudie från VTI 2009 som bl a beskriver olika typer av motorcyklister, syn på risker och policyåtgärder.

Psychological and Social Factors Influencing Motorcycle Rider Intentions and Behaviour Australisk forskning om olyckor och motorcyklistens roll.

Skaderisker för motorcyklister. VTI presenterade i mars 2007 en rapport som baseras på Vägverkets djupstudier av mc-olyckor med dödlig utgång 2000-2004.

Om fordonet

Assessing the real-world performance of modern pollutant abatement systems on motorcycles. Sju av tio testade motorcyklar klarar inte Euro 3-kraven för avgasemissioner visar denna undersökning från Schweiz.

Intelligenta Transport System och motorcykelsäkerhet. En studie från Monash University Accident Research Centre, Australien som belyser olika försök i hela världen gällande ITS och motorcyklar..

Besiktningsstatistik 2010, rapport och sammanställning från Bilprovningen.

Besiktningsstatistik 2004, rapport och sammanställning från Bilprovningen.


Allmänt om MC-säkerhet 

VTI Polisliknande varselväst för motorcyklister Hur påverkas samspelet i trafiken?, 2018 

Improving safety for motorcycle, scooter and moped riders, OECD/International transport forum. En global rapport som belyser MC-säkerhet med mera. 2015

OECD Workshop on motorcycling safety: Rapport från OECD-konferensen i Lillehammer 10-11 juni 2008. OECDs Topp-20-lista med de mest prioriterade åtgärderna för att öka motorcyklisternas säkerhet.

Motkrafter i trafiksäkerhetspolitiken. En rapport beställd av Vägtrafikinspektionen, gjord av Cajoma Consulting som beskriver SMC som en orsak till att Nollvisionen misslyckats.

Motorcycle Safety in USA; Increasing Federal Funding Flexibility and Identifying Research Priorities Would Help Support States’ Safety Efforts, GAO 2012

Motorcykelsäkerhet - en litteraturstudie och meta-analys På uppdrag av Trafikverket genomförde Pål Ulleberg, Transportökonimisk institutt, denna sammanställning av åtgärdseffekter från olika undersökningar.

Motorcykelolyckor med dödlig utgång
Analys av Trafikverkets djupstudiematerial 2000-2003. Trafikverkets djupstudie av dödade motorcyklister ligger till grund för stora delar av Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete för motorcyklister.

Utvärdering av fortbildning för MC


Evaluation advanced training course for motorcyclists, SWOV 2014. Utvärdering av KNMW:s fortbildning i NL. 

Effekter av ferdighetskurs for motorsyklister Torbjörn Tronsmoen, Högskolan i Lillehammer utvärderade 2003 norska fortbildningskurser för motorcyklister.

Vurdering av etterutdanningskurs for mc-förare Statens Vegvesen, Vegdirektoriatet i Norge genomförde 2002 en utvärdering av norsk fortbildning.

Statistik

Allvarligt skadade i vägtrafiken - en metodstudie - beskriver hur svenska myndigheter räknar fram allvarligt skadade med bestående men,  Jan Ifver Transportstyrelsen 2009.