Anpassad motorcykel

SMC får en del frågor från personer som har någon form av funktionshinder. Man undrar om det går att börja köra MC trots detta eller om det går att fortsätta efter en olycka eller sjukdom då kroppen inte längre fungerar som förut. Svaret är ja, det finns möjlighet att hjälpa många som har någon form av handikapp. Det finns tekniska hjälpmedel för att anpassa motorcykeln efter varje individs unika behov. En del kan man montera själv medan andra kan kräva större modifieringar. Viktigast av allt är att inget är omöjligt innan man testat.

För SMC är det viktigt att så många som möjligt får möjlighet att köra motorcykel. Självklart ska föraren vara utbildad och ha körkort, MC-körningen ske på ett säkert sätt och göras på en laglig motorcykel. Men, här kan det uppstå problem om föraren har någon form av funktionshinder. 

Det kan handla om att det varken finns trafikskolor som tar emot elever som vill utbilda sig på en egen anpassad MC eller trafikskolor som kan erbjuda utbildning på en anpassad MC. Det kan handla om att man inte tror att det är möjligt att köra MC om man har ett funktionshinder. Det kan också bero på att man inte känner till alla tekniska hjälpmedel som finns för att göra det möjligt att köra motorcykel om den anpassas utifrån individens egna behov. Oftast handlar det om att man behöver hjälp på vägen eftersom en motorcykel i standardutförande inte är utrustad för alla specifika behov. 

Vilka hjälpmedel finns för att anpassa en MC?

SMC kontaktade Advanced Motobility som är det enda företag i Norden som dels säljer tekniska hjälpmedel för MC-anpassningar, dels erbjuder tips och råd på området. Det säljs i huvudsak tre olika lösningar; stödhjul, hjälpmedel för växling samt dubbelhandtag för koppling och broms på samma sida. Några exempel på anpassade fordon och utrustning ser du till höger.

Får man ändra en MC hur som helst?

Då det gäller montering av stödhjul och montering av hjälpmedel för växling har besiktningsorganen inte krävt registreringsbesiktning för att godkänna fordonen. Den enda förändring där besiktningsorgan ibland krävt dispens och/eller registreringsbesiktning har varit ifråga om dubbelhandtag för koppling och broms.

Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2021:11 klargör att detta är möjligt och säger följande i kap 4, §21: 
"Manöverorgan för handbroms och fotbroms ska på en tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2022 eller senare vara placerade på höger sida sett från förarens perspektiv. Gasreglaget ska vara placerat så att det kan regleras med höger hand. Detta gäller enbart om motorcykeln har tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare och har ett styre. Manöverorganen får dock vara placerade på andra sätt, om motorcykeln särskilt har anpassats för en förare med funktionsnedsättning".

Man får inte ändra en motorcykel hur som helst. Ibland, men inte alltid, krävs registreringsbesiktning vilket framgår av Fordonsförordningen kap 4,§20.
"Om ett fordon har godkänts vid en registreringsbesiktning, tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse eller meddelats ett enskilt godkännande och det därefter har ändrats så att det inte längre stämmer överens med utförandet när det besiktades eller när intyget om överensstämmelse eller intyget om enskilt godkännande utfärdades, eller om fordonet i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, ska ägaren låta fordonet genomgå en registreringsbesiktning inom en månad. Med ändring enligt första stycket avses inte en sådan ändring som endast innebär en avvikelse i fråga om fordonets utstyrsel och som inte påverkar dess beskattningsförhållande eller försämrar dess säkerhet. 

Det är besiktningsorganen som avgör om det krävs en registreringsbesiktning eller inte, det vill säga om de anser att ändringen försämrar säkerheten i en sådan omfattning att det behövs enligt Fordonsförordningen. 

Det krävs inget dispensförfarande till Transportstyrelsen för att göra denna ändring eftersom det finns lagtext i TSFS 2021:11.

Det finns bidrag att söka

Försäkringskassan erbjuder bilstöd till den som har en varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig eller att åka kollektivt. Bilstödet består av olika bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter personens behov.

SMC-medlemmar kan ansöka om bidrag ur Skadefonden till bland annat tekniska hjälpmedel. Det betyder att man kan få bidrag till hela eller delar av anpassningen om man uppfyller kraven i stadgarna för Skadefonden.

 


BMW 1600 med stödhjul


BMW GS med stödhjul


Koppling och broms


Kit för växling


Kit för växel monterat


En Canam där all broms sköts via händerna


Tumbroms för moped


Tumgas MC och moped