Körning i bussfil

Kärt barn har många namn. Formellt kallas filen körfält för fordon i linjetrafik m fl, kollektivkörfält eller kollektivtrafikkörfält men inom SMC kallar vi den kort och gott bussfil.
Här beskrivs regelverket för kollektivkörfält samt hur beslut fattas om vilka som får använda dessa. Därefter beskriver SMC vilka bussfiler där motorcyklar inte bör få framföras, baserat på synpunkter från Stockholms Lokaltrafik och deras berörda entreprenörer samt Polismyndigheten i Stockholm. Sidan avslutas med det förhållningssätt som SMC vill använda för motorcyklister i bussfilerna.

Lagar och förordningar kring kollektivkörfält
Vilka som får använda kollektivkörfält regleras i Trafikförordningen (1998:1276).

Kap 10, § 1, punkt 5:

1 § Särskilda trafikregler får meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. De särskilda trafikreglerna får gälla följande.

5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Kap 8, § 2:
I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II. 

Fordon som får föras i körfältet får stannas där för på- eller avstigning. Om en heldragen linje skiljer körfälten åt får byte av körfält inte ske.

Kap 3, § 9:
9 § Om flera körfält för färd i samma riktning är skilda åt genom en vägmarkering, skall hela fordonet föras inom ett av de avskilda fälten. Om en heldragen linje skiljer körfälten åt får byte av körfält inte ske.

Lokala beslut
Varje väghållare kan, genom Trafikförordningen kap 10, § 1, punkt 5, upplåta bussfiler för annat än fordon i linjetrafik, till exempel taxi, beställningstrafik och motorcyklar. Väghållaren ansöker hos Länsstyrelsen som beslutar i frågan. Länsstyrelsens beslut prövas av Transportstyrelsen som är sista instans.

I vilka bussfiler är motorcyklar olämpliga?
Utifrån kontakter med Stockholms lokaltrafik och Polismyndigheten i Stockholm, anser SMC att körfält där bussfilen även används som hållplats och körfält där filen delas med annan kollektivtrafik till exempel spårvagn är olämpliga för MC-trafik.

SMC anser också att MC-trafik inte ska tillåtas i bussfiler där särskilda ljussystem reglerar kollektivtrafiken. I övrigt anser SMC att motorcyklar ska få framföras i samtliga bussfiler.

SMC uppförandekod
Sedan 1980-talet har motorcyklar varit tillåtna i ett antal bussfiler i Stockholmsregionen. Hittills har det aldrig funnit någon vägledning för motorcyklister. Trots detta har inga allvarliga olyckor skett i bussfiler mellan motorcyklister och andra trafikanter.

Denna uppförandekod har tagits fram av SMC för att beskriva gällande lagstiftning för motorcyklister, för att beskriva ett gott trafikbeteende med syfte att minimera olycksrisker som kan uppstå då vi delar bussfiler med övriga trafikanter som är tillåtna.

● Syftet med att få köra MC i bussfil är att öka vår synbarhet och förbättra framkomligheten. Andra trafikanter ser oss helt enkelt inte, vilket mängder av studier visar. Att du kör i en bussfil betyder inte att bilisterna alltid ser dig – men möjligheten ökar!

● MC-trafik är enbart tillåten i de filer som är markerade ”Gäller även MC”.  OBS, alla bussfiler är inte tillåtna för MC-trafik.

● Det är tillåtet att stanna eller parkera i bussfil vid en akut händelse eller då MC gått sönder.

● In- och utfart i bussfil bör endast ske när heldragen linje upphör.

● Man får endast passera heldragen linje då det finns någon typ av hinder i bussfilen. Det är då extra noga med uppmärksamhet på övrig trafik som inte förväntar sig att det kommer trafik ur bussfilen.

● Motorcyklister är inte ensamma om att ha rätt att köra i kollektivkörfältet. Därför är samarbete med ett hövligt och positivt uppförande med övriga fordon i körfältet viktigt.

● Om du skall passera annat tvåhjuligt fordon i bussfilen så passera alltid på vänster sida i filen. Ge tecken i god tid, visa hänsyn och anpassa hastigheten.

● Undvik passage av buss och taxi så långt det är möjligt.

● Hastigheten i bussfilen anpassas efter både hastighetsskyltar och intilliggande körfälts hastighet för att minska hastighetsskillnaden.

● Var tacksam att du kommer fram säkrare och fortare än andra som sitter i kö utanför bussfilen.

● Håll uppsikt efter trafikanter som bedöms korsa körfältsmarkeringen, Oavsett vem som har rätt eller fel i trafiken - som motorcyklist förlorar du alltid i en kollision med ett annat fordon.

● Var extra försiktig vid in- och utfarter samt korsande körfält där andra fordon kan förväntas korsa ditt körfält.

● Var uppmärksam när du kör i bussfil inne i städerna då det finns många fotgängare och cyklister på närliggande cykelvägar, trottoarer, övergångsställen och dylikt.

● Visa hänsyn! Du vet själv hur du vill bli bemött i trafiken - bemöt andra med samma hänsyn som du själv önskar.

● Sist men inte minst – att få köra motorcykel i bussfil är ett privilegium som måste respekteras. Ett bra uppträdande uppfattas av andra trafikanter som positivt för hela MC-kollektivet. Ett sämre uppträdande innebär inte bara ökad olycksrisk utan kan också leda till att all MC-körning i bussfiler förbjuds!

Infoblad