Valet 2022

Inför riksdagsvalet 2022 har SMC ställt fem frågor till de åtta partier som finns i riksdagen. Vi frågade ledamöter i Trafikutskottet eftersom de beslutar i de viktigaste frågorna som rör svenska motorcyklister. Här kommer frågor och svar.

Frågor inför valet 2022

1. Inkludera SMC och moped i planering och utformning av vägar och gator

2022 fyller Nollvisionen 25 år. Trots goda intentioner och fokus på oskyddade trafikanter är motorcyklar och moped klass I fortfarande inte inkluderade då det gäller planering och utformning av gator och vägar. Om ditt parti får majoritet efter valet – kommer ni att ställa krav i regleringsbrev till ansvariga myndigheter Trafikverket och Transportstyrelsen att inkludera MC och moped?

Liberalerna: Trafiksäkerhetsarbetet ska omfatta alla trafikanter, även motorcyklar och moped klass I. Detta kan behöva förtydligas i regleringsbreven. Det finns frågor som är specifika för dessa fordonskategorier och som bör tas med i det förebyggande arbetet. När det gäller inkluderingen av dessa fordon i cityplaneringen har Liberalerna medverkat till att riksdagen uppmärksammat behovet av och regelverket för p-platser och motorcyklar i allmänhet och motorcykel- och mopedpooler i synnerhet. Frågan bereds nu på regeringskansliet. 

Sverigedemokraterna: Vad vi förstår har Sveriges MotorCyklister tagit fram skriften ”Säkrare vägar och gator för motorcyklister” i vilken motorcyklisternas särskilda behov beskrivs samt hur dessa bör beaktas i samband med planering, utformning och design, byggande samt drift- och underhållsåtgärder av vägar och gator. En skrift som för övrigt är publicerad på Trafikverkets hemsida. Vi ser behovet av att motorcyklisternas rättmätiga anspråk tillgodoses avseende en säker trafikmiljö, detta bör i första hand ske i dialog mellan Sveriges MotorCyklister och Trafikverket innan justeringar görs av regleringsbrev eller liknande.

Centerpartiet: Det finns en påtaglig målkonflikt i räckesfrågan där räcken som räddar liv på bilister samtidigt skadar och i värsta fall dödar motorcyklister. Vi anser dock att Trafikverkets uppdrag är tydligt i att Nollvisionen omfattar alla. Om det därutöver krävs förtydliganden i regleringsbrevens kravställning är vi öppna för att göra sådana.

Vänsterpartiet: Nollvisionen gäller alla trafikslag. Om vi bedömer att det behöver förtydligas kommer vi att ställa krav på det. 

Moderaterna: Självklart måste både MC och moped också ingå i nollvisionen så att man måste ta hänsyn till dessa fordon i planering av vägar och gator. Detta är en viktig fråga som bland annat också är kopplad till hur vi bygger trafiksäkrare och MC-säkrade mitträcken samtidigt som vi rustar upp vägarna i Sverige. Detta kräver dock resurser och moderaterna satsar därför 20 miljarder mer än regeringen på underhåll av väg kommande planperiod. Dessa extra pengar behövs både för jobb, tillväxt men också för trafiksäkerhet för alla färdslag. 

Kristdemokraterna: Alla fordon skall innefattas i nollvisionen. Och om det visar sig att myndigheterna inte över tid vidtar lämpliga åtgärder för att även få med MC och moped i planeringsarbetet så kan förtydligande i regleringsbrev vara en metod för att få till en bättre ordning.

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna ser det som oerhört viktigt att säkerställa trafiksäkerheten även för motorcyklaroch mopeder. Trafikverket har i samverkan med SMC sammanställt en beskrivning av motorcyklisternas särskilda behov som bör beaktas i samband med planering, utformning, byggande samt drift och underhåll. Trafikverket har därutöver utvecklat ett inriktningsdokument för väg- och broräcken, där motorcykeltrafiken beaktas på ett bättre sätt. Trafikverkets standard för drifts- och underhållsåtgärder samt vägkonstruktionskraven har också höjts. Regeringen betonar också att Sverige ligger i framkant i trafiksäkerhetsarbetet men att ytterligare steg måste till för att nå nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige.

Miljöpartiet: Alla ska känna sig trygga i trafiken och ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt. Vi måste fortsätta arbetet för att nå Nollvisionens målsättning. Personer på tvåhjuliga fordon, både MC, moped och cykel, är särskilt utsatta i trafiken. Därför bör dessa oskyddade trafikanters säkerhet tas i särskild beaktning vid utformningen gator och vägar.

2. Vad vill ditt parti göra för att underlägga och öka användandet av MC och moped?

Våra större städer växer och trängseln ökar. Fler väljer motorcykel eller moped istället för bil vilket bidrar till ökad framkomlighet och miljöförbättringar. Trots en explosion av små, miljövänliga och eldrivna fordon på marknaden har såväl kommunala som centrala regler och beslut i Sverige försämrat möjligheten att pendla med MC och moped.
Vilka insatser ser ni som parti möjliga att göra för att underlätta och öka användandet av dessa miljö- och yteffektiva fordon?

Liberalerna: Trafiksäkerhetsarbetet är här grundläggande. Motorcyklar och moped klass 1 ska omfattas av omställningen till fossilfri drift där el och biobränsle är grunden. Liberalerna har inte tagit ställning till möjligheten för motorcyklar och moped klass 1 att få framföras i kollektivtrafikfiler, men ser gärna att detta utreds vidare. Avgörande här är trafiksäkerheten och framkomligheten för kollektivtrafik. Vi står bakom förändringen av reseavdraget till att vara färdmedelsoberoende och baserat på sträcka, i stället för tidsvinst relativt kollektivtrafik. Det innebär att man får betalt utifrån sträcka, vilket gynnar personer som använder motorcyklar och mopeder för att ta sig till arbetet. 

Sverigedemokraterna: Vi sätter primärt inte ett infrastrukturslag före det andra. Vi ser snarare att det behövs mer resurser för samtlig infrastruktur. När det gäller just vägområdet har vi lagt mer pengar än regeringen avseende investeringar och underhåll av vägar. Detta skulle gynna alla transportslag som går på väg inkluderat MC och moped.

Centerpartiet: I städerna är det inte fordonen i sig som är problemet, det är snarare ytan de upptar vid färd och uppställning. För Centerpartiet är det viktigt att användningen av klimateffektiva och ytsnåla fordon stimuleras. Vi är därför öppna för att man ställer krav på detta i stadsmiljöavtal. Centerpartiet anser också att alla fordon som bidrar till ökad framkomlighet bör få använda bussfiler, t ex buss, bilpool, taxi och MC/moped klass I.

Vänsterpartiet: Vi ser mycket positivt på en utveckling där människor använder elektriska MC/moped istället för bil. Men vi tycker nog inte att det är så komplicerat att skaffa MC eller moped. Vi skulle gärna vilja se en ökad delning av dylika fordon och där skulle stat, men i synnerhet kommuner kunna underlätta med MC/moped-poolen, upplåta parkeringsutrymmen m m. 

Moderaterna: Moderaterna vill se generellt se fler parkeringsplatser för dessa fordon, ge kommuner möjlighet till att ta ut miljödifferentierade parkeringsavgifter och kraftigt bygga ut laddinfrastrukturen. Det sistnämnda kräver också tillgång till el till rimliga priser vilket förutsätter sol, vind, vatten och utbyggd kärnkraft. Vi behöver också utreda vidare om det är möjligt att kunna köra MC även i kollektivtrafikfälten. 

Kristdemokraterna: Det är kommunerna som har huvudansvaret för den kommunala infrastrukturen. Vi har i vår budget och infrastrukturmotion avsatt resurser till stadsmiljöavtal vilket syftar till att man skall kunna samverka för att förbättra trafikmiljön i städerna vi har också avsatt ca 6 miljarder mer än regeringen till de regionala planerna vilket gör att regionerna fått mer resurser om vår budget hade gått igenom i riksdagen. Båda dessa ekonomiska satsningar syftar till att stärka samverkan mellan kommun, region och trafikverk avseende trafikmiljön i våra städer

Socialdemokraterna: Vi Socialdemokrater vill fortsatt främja den gröna omställningen i transportsektorn och möjliggöra för fler eldrivna motorcyklar och mopeder vilket är viktigt på allt, från lokal till statlig nivå. Trafikverket redovisade i en utredning från oktober 2021 förslag och åtgärder som ska öka trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet. Det handlar om att genomföra enkla åtgärder som bedöms vara bra för alla men i synnerhet för motorcyklister, t.ex. släta räcken med underglidningsskydd, borttagning av uppstickande brunnar och resning av sidoområden.
Trafikverket pekar även på att det behövs mer forskning för att klargöra åtgärdernas effekt och hur dessa räcken fungerar i samband med kollision.

Miljöpartiet: Miljöpartiet driver politik för att förenkla för människor som vill välja ett miljövänligare färdmedel. Vi verkar för att mark på gator, torg och parkeringar används mer modernt och resurseffektivt. Tvåhjuliga fordon tar mindre plats i trafiken och behöver mindre parkeringsyta, vilka är två viktiga egenskaper när trängseln ökar. Trafiksäker utformning av gator och vägar och fler dedikerade moped/MC-parkeringar kan vara ett sätt att underlätta för dem som väljer moped eller MC.

3. Vill ditt parti göra något för att underlätta för privat övningskörning?

I oktober 2021 infördes nya regler som maximerar antalet elever till fem personer vid privat övningskörning. Problemet är dock att man är handledare fem år från godkännandet vilket gör att man kan vara handledare upp till fem år efter att eleven fått sitt körkort. Personer som ställde upp som handledare 2018 nekas att bli handledare 2022 för familjemedlemmar och andra. Detta skapar problem för blivande körkortstagare som inte hittar handledare och försämrar möjligheten att bli godkänd i körprov – dit köerna är långa vilket försvårar möjligheten att bli behörig MC-förare. Genomsnittsåldern för en MC-körkortstagare är 35-år och de flesta söker handledare utanför familjen för att hitta någon som kan hjälpa till att få den viktiga mängdträningen som ökar trafiksäkerheten. Vill ditt parti göra något för att ändra på detta förhållande efter valet och i så fall vad?

Liberalerna: De nya reglerna som maximerar antalet elever tog sin främsta utgångspunkt i privat övningskörning med bil. Det finns anledning att följa upp regeländringen och se vilka konsekvenserna blivit specifikt för MC-förare som övar privat. Ökad mängdträning innan man kör upp ökar trafiksäkerheten, vilket är speciellt viktigt för MC-förare som mer oskyddad trafikant. 

Sverigedemokraterna: Syftet med dagens regelverk är att säkerställa en seriös utbildningsverksamhet. Genom att ha minskat antalet personer per handledare till dagens nivå försvåras det för ”svarta körskolor” att bedriva verksamhet, vilket vi ser som positivt ur flera aspekter.

Centerpartiet: Vi håller med om att det är ett problem med bristen på handledare. Begränsningen om 5 elever för privat handledning finns för att motverka driften av oseriösa trafikskolor, men samtidigt måste det naturligtvis vara enkelt att göra rätt. Regeringen har tyvärr varit ovillig att genomlysa denna fråga men vi kommer arbeta för att förenkla och om så behövs differentiera regelverket i syfte att underlätta för privat handledning.

Vänsterpartiet: En lösning skulle kunna vara att handledaren ska kunna ansöka om att få handledartillståndet upphävt gällande en person som har tagit sitt körkort. Det vore dock lämpligt att begränsa antalet gånger detta kan ske inom en femårs-period.

Moderaterna: Moderaterna vill se över dagens system med privat övningskörning och underlätta detta. Vi vill exempelvis begränsa antalet dubbelkommandon i bilar för att motverka illegala körskolor. Samtidigt vill vi också se över och förenkla hela hanteringen av körkort och övningskörningen där även det som frågeställningen tar upp ingår. Vi delar fullt ut uppfattningen om vikten av mängdträning inför en uppkörning – inte minst med hänsyn till trafiksäkerhet. 

Kristdemokraterna: Vi har arbetat för en mer generell översyn av körkortsreglerna. Vid en sådan översyn är detta även en fråga som man kan ta med. 

Socialdemokraterna: Privat övningskörning fyller en viktig funktion, inte minst ur mängdträningsperspektiv, men vi vill inte underminera de regler som finns för att försvåra för svarta trafikskolor att sälja utbildningstjänster utan tillstånd och i strid med gällande regler.

Miljöpartiet: Reglerna om att begränsa antalet elever som en privat handledare kan handleda har till syfte att förhindra svarta trafikskolor. Det är samtidigt viktigt att de som ska ta motorcykelkörkort får en bra utbildning. För trafiksäkerheten är det viktigt att det finns tillräckligt med personer som kan ställa upp som handledare. 

4. Miljöbonus för inköp av eldriven MC eller moped?

De som köper elbilar får en miljöbonus på upp till 70 000 kronor. En person som väljer att köpa en eldriven moped eller motorcykel får noll kronor. Den höga kostnaden för el-motorcyklar och avsaknad av klimatbonus gör att många väljer bort en eldriven MC. Vill ditt parti införa någon form av stöd för eldriven MC eller moped efter valet?

Liberalerna: Bonus/malus systemet för lätta fordon bygger på att det ska vara självfinansierande. Väljer man att köpa ett miljövänligt fordon får man en bonus, som finansieras av ökad beskattning de tre första åren av fossildrivna nya fordon. Att införa ett motsvarande system för MC-fordon är en intressant tanke, för att driva på övergången till mer miljövänliga MC. Vi tar gärna en dialog om hur det skulle kunna utformas. 

Sverigedemokraterna: Vid halvårsskiftet 2018/19 infördes ett nytt beskattningssystem för personbilar kallat bonus–malus. Reformen har liten påverkan på utsläppen och en stor del av stöden har
använts till fordon som idag återfinns utomlands och på det sättet finansierar andra
länders klimatpolitiska mål. Vi motsätter oss i enlighet med konjunkturinstitutet och det finanspolitiska rådet sektormål inom klimatpolitiken. Mot bakgrund av det finns ingen anledning att subventionera varken personbilar eller motorcyklar.

Centerpartiet: Ju fler som väljer elektriska fordon över fossilfordon ser vi positivt på. Därför värnar Centerpartiet miljöbonusen och vill behålla den i sin nuvarande form. Vi har i dagsläget inga konkreta planer på att utöka den till MC men är öppna för att se över det i kommande budgetarbeten.

Vänsterpartiet: Vi ställer positiva till ett liknande system för MC/moped som bonus malus, men det är viktigt att systemet är självfinansierande, alltså att bonusen finansieras med malus på fossila fordon. Detta för att under en övergångsfas driva på utvecklingen av elektriska fordon. Vi vill också på sikt ha ett förbud för att sälja fossila MC/mopeder

Moderaterna: Moderaterna vill se ett rättvist och tryggt system där det lönar sig att köpa klimatsmarta fordon och säkerställer att antalet fossilfria fordon ökar både numerärt och som andel av den totala fordonsflottan. För att detta ska kunna ske måste stöden vara riktade så de inte enbart gynnar vissa dyra nya fordon och andrahandsmarknaden i tredje land. Det sistnämnda har varit fallet med Bonus Malus- systemet. 

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna har i dagsläget inga förslag på detta område men är öppna för att titta vidare på förslaget.

Socialdemokraterna: Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett så kallat bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt. Därtill pågår ett omfattande arbete på alla plan för att snabba på elektrifieringen av Sverige. Vi ber att få återkomma med svar gällande om eldrivna-MC eller moped ska omfattas av ett liknande stöd. 

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill göra det lättare för människor att välja transportmedel som inte är beroende av fossila bränslen. Det finns lite mer än 310 000 motorcyklar i trafik (i slutet av 2020) och för att ställa om motorcykelflottan vill vi undersöka möjligheten att bredda bonus malus till att omfatta även motorcyklar.

5. Köra lätt MC med B-körkort under vissa förutsättningar?

Under de senaste riksdagsåren har många motioner lämnats in av ledamöter som föreslår att man ska kunna köra lätt MC med B-kort under vissa förutsättningar. Det är möjligt inom ramen för gällande körkortsdirektiv. Det är tillåtet i 13 av EU:s 27 medlemsländer + UK. Över hälften av de lätta motorcyklarna på den svenska marknaden är automatväxlade scootrar. Syftet med att tillåta lätt MC på B-kort är att få fler att välja tvåhjuligt motorfordon istället för bilen för att minska trängsel och öka framkomligheten. Hur ställer du och ditt parti dig till denna möjlighet?

Liberalerna: Om trafiksäkerhetskraven är uppfyllda är Liberalerna öppna för att se över lagstiftningen inom gällande körkortsdirektiv.

Sverigedemokraterna: Vi ser att det är betydelsefullt att hålla isär behörigheterna och fordonsslagen, varför vi i dagsläget inte förespråkar att B-kort automatiskt ska ge behörighet för framförandet av tvåhjuliga fordon. Om möjligheten att köra lätt MC på B-kort ska införas i Sverige är det viktigt att säkerställa en god utbildning så att förarnas beteende i trafiken inte belastar övriga motorcyklister med A-behörigheter. Risken är att förare med lägre utbildning och förståelse för den tvåhjuliga trafiken skapar en situation där det föreslås skärpta regler för hela mc-kollektivet, den situationen vill vi undvika.

Centerpartiet: Det är ingenting som vi aktivt har drivit men vi är öppna för att utreda den frågan. Dock måste en sådan utredning i så fall titta på vilka begränsningar som måste råda för att det ska kunna ske tillräckligt säkert och vilka regler som måste ändras i enlighet med ett sådant förslag. I slutänden måste Nollvisionen tas i beaktning när frågan väl blir aktuell.

Vänsterpartiet: Vi anser att dagens krav på körkort för MC fungerar väl och har inga planer på att ändra på det.

Moderaterna: Moderaterna vill se över körkortsdirektivet för att underlätta för MC åkarna att slippa ta nya MC-kort för olika MC-kategorier. Det ska räcka att ta MC-kort en gång. Det som är möjligt i andra länder borde också vara möjligt i Sverige varför moderaterna är öppna för möjligheten att kunna köra lätt MC och scootrar på B-kortet. 

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna har i dagsläget inga förslag på detta område men är öppna för att titta vidare på förslaget.

Socialdemokraterna: Att få fler att välja ett tvåhjuligt motorfordon istället för bilen för att minska trängsel och öka framkomligheten är ett ytterst vällovligt syfte samtidigt som vi vill värna trafiksäkerheten på våra vägar. Eftersom det fortfarande är alltför många MC-förare som skadas i trafiken varje år så har regeringen valt att ligga kvar på den säkerhetsnivå som kräver A1-körkort för att köra lätt MC.

Miljöpartiet: Att köra bil och att köra MC skiljer sig åt, det är därför det är olika krav på förarutbildning och därmed olika körkortsbehörigheter för bil och MC. Trafiksäkerheten är oerhört viktig, därför anser vi inte att man ska minska på kraven för utbildning för att få köra lätt MC. Det blir tryggare och säkrare både för motorcyklisterna och för övriga trafikanter.

 


Helena Gellerman (l) har suttit i Riksdagens Trafikutskott under den gångna mandatperioden. 


Thomas Morell (sd) har suttit
i Riksdagens Trafikutskott under flera mandatperioder. 


Mikael Larsson (c) har har varit suppleant i Riksdagens Trafikutskott den senaste mandatperioden.

 

 


Jens Holm (v) har varit ordförande i Trafikutskottet under den gångna mandatperioden.

 


Sten Bergheden (m) har varit ledamot i Riksdagens Trafikutskott under flera mandatperioder. 

 


Magnus Jacobsson (kd) har varit ledamot i Riksdagens Trafikutskott under den gångna mandatperioden. 

 


Elin Gustafsson (s) har varit ledamot i Trafikutskottet den senaste mandatperioden.