Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, ("SMC", "vi", "oss") samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då SMC tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt medlemskap och övrig kontakt med SMC, såsom exempelvis bokning av kurser eller resor. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för ditt medlemskap, t.ex aviseringar av medlemskap och adressuppdateringar.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

SMC är en ideell förening och styrelsen är ytterst juridiskt ansvarig för hur behandlingen av dina personuppgifter och att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Kontaktperson för frågor rörande GDPR och personuppgiftsbehandling kan tas med SMC:s IT-ansvarige som du finner under vår organisationssida.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Om du är medlem samlar SMC in personuppgifter om dig som du lämnar exempelvis vid kurs- och resebokningar samt uppgifter som du själv fyller i via ”Mitt konto”. Som medlem kan du när som helst uppdatera dina personuppgifter genom att gå in på ”Mitt konto”.

3.2 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering. 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter SMC samlar in och behandlar om dig i egenskap av medlem är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnumer och / eller mobilnummer
 • Distrikt (baserat på postnummer)

Utöver ovanstående kan frivilliga uppgifter lämnas och ändras av medlem via ”Mitt konto" rörande olika intresseområden för att erhålla riktad information om verksamhet och erbjudanden.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 SMC behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar SMC dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem såsom fakturering av medlemskap och tillhandahållande av förmåner.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra våra erbjudanden och förmåner, till exempel utveckling av tjänster såsom SMC-appen, samt våra kurser och resor.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.2 Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsundersökningar, forskning / studier, statistik samt affärs- och metodutveckling relaterat till SMC:s verksamhetsområden. Exempelvis utför vi läsarundersökningar för tidningen MC-folket som alla medlemmar får. Detta görs av oss utvalda och seriösa samarbetspartners som värnar om dina personuppgifter.

5.2.1 Förtydligande om forskning: Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk undersökning (studie) som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet på ett visst område. Några exempel på hur personuppgifter kan användas är uttag ur medlemsregistret av vissa medlemmar i enkätstudier, registerjämförelser av SMCs medlemsregister med t ex vägtrafikregistret eller samkörning mellan körkortsregistret, vägtrafikregister och kursdeltagare i SMC School.

5.3 Du kan under Mitt konto kryssa i att du inte vill vara med i läsarundersökningar eller forskning/studier.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 SMC baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som medlem, så som för att genomföra bokningar, förenklad administration och betalningshantering.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna erbjuda dig bättre förmåner från försäkringsbolag, fler kurser och resor samt utveckla övriga verksamhetsområden inom SMC.

6.4 I vissa fall kan SMC ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. SMC-Appen

7.1 Appen arbetar direkt mot våra system från 1 september 2019. Dina personuppgifter i appen är en spegling av uppgifterna under Mitt konto. Vid avslut av ditt medlemskap försvinner även dina personuppgifter från SMC Appen.

8. Profilering

8.1 SMC kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är medlem. T.ex vilka kurser och resor du genomgått för att ge SMC underlag i sitt politiska arbete där SMC:s syfte är att gynna motorcyklister i Sverige och utomlands.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SMC kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SMC:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 SMC kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till SMC:s samarbetspartners, t.ex försäkringsbolag och bidragsgivare. SMC kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som SMC lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller medlem får endast använda informationen i syfte att ge SMC:s medlemmar förmåner som har anknytning till SMC:s avtal med dig som medlem. Om du har valt att teckna en MC-försäkring via SMC kan personuppgifter komma att lämnas ut till försäkringsbolag för att bekräfta ditt medlemskap.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SMC om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SMC:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 SMC kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av SMC:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer SMC vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10.6 För att uppfylla klubbmedlemskap enligt SMC:s stadgar får den klubb du är medlem i åtkomst till dina personuppgifter för att hålla klubbmedlemskapet uppdaterat. 

10.7 SMC samarbetar med Svemo och IdrottOnline. Därför kan dina personuppgifter synkas dit (ett par gånger per år) för att samarbetet i samband med kursverksamheten ska fungera smidigt. Läs mer om vårt samarbete med Svemo.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 SMC har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SMC kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SMC innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta SMC och be om att avsluta medlemskap.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SMC har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt medlem i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 SMC ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 SMC kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Du kan även själv göra ändringar via "Mitt konto".
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. 

13.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Vi behandlar varje sådan förfrågan individuellt. Du kan via "Mitt konto" begära ett utdrag och ge din anledning. 

 

Återgå till GDPR-sidan

 

Ändringslogg

v1.0.1 - 2019-05-14 - Stycke 7: Uppdatering och förtydligande av information i avsnittet SMC Appen gällande personuppgifter. 

v1.0.2 - 2019-05-17- Stycke 5: Förtydling runt läsarundersökningsstatistik för MC-folket och att du kan via Mitt konto välja att inte inkluderas i dessa undersökningar som ibland utförs av externa leverantörer.

v1.0.3 - 2019-09-23 - Stycke 10.6: Förtydling av klubbmedlemskap och hantering av personuppgifter mellan SMC och en SMC-ansluten klubb.

v1.0.4 - 2020-01-30 - Stycke 5.2: Förtydligande om att forskning och studier är en del av SMC:s verksamhet som personuppgifter kan användas till.

v1.0.5 - 2020-09-11 - Stycke 5.2.1: Extra förtydlning och exempel av studie efter styrelsebeslut.

v1.0.6 - 2020-11-16 - Stycke 10.7: Förtydligande av samarbete med Svemo och IdrottOnline

v1.0.7 - 2022-06-02 - Förtydligande av personuppgiftsansvarige.