Uppdrag Granskning om olyckorna på E4 vid Hagsta

I juli 2012 var det dags för en rad olyckor på E4 igen. Den här gången var det vid Hagsta norr om Gävle. Fyra MC-olyckor skedde samma dag, 12 juli. En av motorcyklisterna dog sedan han kört omkull och kraschat mot vägräcket. Friktionsmätningar visade att E4 bitvis var lika hal som en vinterväg med packad snö och is, trots att det var mitt i sommaren. Uppdrag Granskning gjorde ett program om olyckorna och berättade att Trafikverket hemlighöll information om halkan.

Sedan omkörningsfilen på E4 fått ny asfalt skedde ett antal MC-olyckor, hela fyra stycken samma dag- 12 juli 2012. Det visade sig att asfaltskarven var hal och att asfalten bitvis hade samma friktionsvärde som hårt packad snö. 

I programmet hör vi hur en representant från Trafikverket berättar att de medvetet valde att inte ge polisen de friktionsmätningar som visade att asfalten bitvis hade samma friktionsvärde som hård packad snö, med andra ord, att vägen var fläckvis mycket hal. Detta trots att polisen i sin begäran till Trafikverket skrev: "protokoll/mätning från VTI gällande friktionen på nylagd asfalt E 4 vid Testeboån Gävle, Gävle Kommun. Mätningen skall ligga till underlag för att försöka fastställa olycksorsaken i polisens utredning".

Förklaringen som framfördes i Uppdrag Granskning, av Trafikverkets ansvarige, var att man inte ville lämna ut icke kvalitetssäkrat material. Enligt Trafikverkets representant handlade mätningen om en extra mätning, som man vanligtvis inte gör.

SMC har tittat på samtliga mätningar och ser inte att de med underkända friktionstal ska vara svårare att tyda än de med godkända friktionstal. Det står svart på vitt att lägsta värdena är långt under 0,5 vilket är lägsta godkända friktionsvärdet på en vägbana. Med vägbana avses hela vägen där fordonstrafik färdas. Att skarven mellan två filer i samma riktning inte skulle utgöra vägbana motsägs i Trafikverkets egna riktlinjer. Mätningen gick till på samma sätt, men den exakta platsen man mätte på var skarven istället för, som i den mätning med godkänt resultat, i ett av hjulspåren. Även skarven är en del av vägbanan (se Trafikverkets definition nedan).

SMC har tagit del av samtlig dokumentation som Uppdrag Granskning haft tillgång till. Bland dokumenten fanns tre hemliga mätningarna som visar att friktionen inte motsvarade minimikravet samt utskrifter av Trafikverkets interna mailkorrespendens som visar att tjänstemännen på Trafikverket diskuterade vilken mätning de skulle lämna. 

SMC förstår inte varför Trafikverket valde att hemlighålla dokument som visar att vägen kan ha varit mycket farlig med tanke på myndighetens trafiksäkerhetsansvar. Inte heller varför man trots vetskapen om halkan underlät att varningsskylta. SMC:s önskan är att Trafikverket liksom SMC gör sitt yttersta för att människor inte ska skadas eller dödas i trafiken. Det agerande från Trafikverket som Uppdrag Granskning visar är inte förenligt med vad SMC anser vara trafiksäkerhetsfrämjande arbete!

Lämnat till polis och åklagare
SMC har självfallet, direkt vi fått ta del av material, överlämnat detta till polisen i Gävle som tidigare, efter att de endast fått den mätning med godkänt resultat, lade ner förundersökningen. Då SMC överlämnade material som visar helt nya uppgifter öppnade polisen utredningen igen och har nu lämnat vidare till åklagare att utreda om brott är begånget.

SMC träffade åklagaren i samband med att vi överlämnade det sista materialet, en av friktionsmätningarna. Som SMC uppfattar det kommer åklagaren, bland annat, att undersöka om Trafikverket underlåtit att lämna ut offentlig handling vilket är brott mot förvaltningslagen. Även här valde åklagaren att inte gå vidare med ärendet.

Trafikverkets definitioner och metodbeskrivningar
Enligt Trafikverket är definitionen av vad som är en vägbana solklar. Vägbana är enligt VGU, Trafikverkets eget regelverk för vägar och gators utformning: "Körbana och eventuella vägrenar och uppställningsfält och cykelfält". Självklart är beläggningsskarv en del av vägbanan. För en motorcyklist som färdas på två hjul kan även en smal skarv vara en risk att passera om den har värden som motsvarar packad snö och is.

För SMC är det självklart att kraven på friktion enligt Trafikverkets regelverk gäller hela vägbanan, även beläggningsskarven. ”För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet slitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 m sträcka vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmas enligt VVMB 104, alternativ 2.”

Metoden för friktionsmätningen fastställdes redan 1990 och utförs oftast av VTI. Den säger:
"Mätning utföres normalt i vänster eller höger hjulspår. Om annan del av vägbanan okulärt eller på annat sätt bedöms ha lägre friktion mäts även denna del." Metoden säger klart och tydligt att man ska mäta annat än hjulspår om man med blotta ögat kan se att andra delar av vägbanan bedöms ha lägre friktion. Det gjorde man på E4 norr om Gävle.

Se Uppdrag Gransknings program som sändes i oktober 2013, inslaget "Rapporten som försvann" startar efter 20,30 minuter. 

 


Räddningstjänstens bild från olycksplatsen. Observera den blanka ytan på beläggningsskarven.

 

Tomas Bergström i UG

Inför avsnittet intervjuades Tomas Bergström av Uppdrag Granskning.