Corona

SMC har tagit fram riktlinjer för verksamheten inom SMC Club, distrikt, Sport och School. Riktlinjerna utgår från begränsningsförordningen och från regler som gäller inom idrott samt från övriga rekommendationer. SMC:s gällande riktlinjer upphör 28 september då Folkhälsomyndighetens samlade bedömning gör det möjligt att avveckla resterande restriktioner den 29 september 2021.

Nya riktlinjer inom hela SMC fr o m 29 september 2021

Regeringen beskriver på sin hemsida att livet kommer att börja återgå till det normala den 29 september då de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

 • Deltagartak för verksamhet utomhus tas bort 
 • Deltagartak för sammankomster inomhus tas bort
 • Eftersom restriktioner på serveringsställen upphör finns inga hinder för distrikt, klubbar och medlemmar att boka bord, oavsett deltagarantal 
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
 • Precis som förut bör den som har symtom stanna hemma och testa sig - oavsett om det rör arbete eller ideella uppdrag. 
 • SMC fortsätter att underlätta för hemarbete.

Riktlinjer inom SMC Club och SMC:s distrikt 1 juli - 28 september 2021

Deltagarbegränsning vid allmänna sammankomster – gällande regler

Folkhälsomyndighetens hemsida anger vad som gäller t o m 28 september

FHM:s föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta

Alla medborgare är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19. Alla ska tänka igenom hur man kan undvika att bli smittad och hur man kan undvika att smitta andra. Det betyder för SMC:s olika verksamheter under 2021 :

Har man symtom/är sjuk så stannar man hemma
- Håll alltid avstånd och tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handsprit
- Begränsa nya kontakter och träffa nya personer utomhus
- Minimera riskspridning under resor och utflykter, det gäller även då man stannar

Det är viktigt att varje arrangör agerar på sådant sätt att samhällets regler för att minska smittspridning följs.

SMC:s tolkning av Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer för evenemang inom SMC

Från och med 1 juli 2021 har reglerna lättats och nu gäller nivå 3 i hela landet.  Från och med 29 september gäller nivå 4. 

Det här är nivåerna:

Nivå Utomhus Inomhus
2 100 8
3 600 50
4 Inget tak Inget tak

Eftersom samhället lättat på reglerna från 1 juni lättar bedömer SMC att man kan genomföra turer, körningar och andra events om man håller sig inom de nivåer som anges. SMC rekommenderar att arrangemangen hålls utomhus där fler kan träffas.

För att säkerställa att man inte påverkar smittspridningen under ett lokalt evenemang negativt bör följande beaktas:

- Håll koll på lokala riktlinjer.
- Funktionärer och deltagare ska ha möjligheten att tvätta händerna regelbundet och ha tillgång till handsprit
- Munskydd är inget krav men ska användas om Folkhälsomyndigheten rekommenderar det eller lokala restriktioner kräver det.
- Registrera antal deltagare på området/i lokalen och håll koll på hur många som befinner sig där eller
- Kräv föranmälan till evenemang och körningar för att kunna hålla antal deltagare inom begränsningen.
- Vid körningar där ni ska besöka restaurang eller fikaställe- informera gärna i förväg. Det är deras ansvar att ta hand om gäster i sina lokala och att gällande lag och regler följs.

Riktlinjer för kursverksamheten inom SMC School och SMC Sport fr o m 2 juni 2021-28 september 2021

SMC School har beslutat att genomföra verksamheten för SMC medlemmar under den pågående covid-19 mot bakgrund av att det är motionssport utomhus. Den svenska regeringen samt Folkhälsomyndigheten har under pandemin uttalat att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan och att träning ska prioriteras. Aktiviteterna ska genomföras utomhus och på ett sätt som minimerar risken för smitta. Motion, idrott och träning ses inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Distrikt som vill arrangera kursverksamhet ska i första hand kontrollera om lokala bestämmelser råder. Dessa riktlinjer är ett verktyg som ska användas av distrikten som vill öppna för kursverksamhet för 2021. SMC har i dokumentet utgått från de nationella beslut och rekommendationer som gäller i dagsläget.

Följande ska följas:
- Kurser ska endast arrangeras för medlemmar inom SMC, man ska vara medlem innan kursstart
- Förhandsanmälan till kurserna är ett krav, om möjligt, för att SMC ska klara myndigheternas krav
- Håll avstånd minst 2 meter
- Deltagare får ha med sig max 3 medföljande personer till kursen om kursområdet ger möjlighet till att hålla nödvändigt avstånd. I annat fall ska berörd kursverksamhet fortsatt vara publikfri. Distrikten avgör själva huruvida man kan tillåta medföljande personer på kursområdet genom riskanalys.
- Deltagarna samlas i mindre grupper. Ytan på övningsområdet avgör det totala antalet deltagare per tillfälle.
- Vid incheckning till eventet bör deltagaren hänvisas direkt till en plats och sin grupp.
- Samtliga funktionärer ska ha en funktion vid kurstillfället
- Har du symtom/är sjuk stannar du hemma
- Det ska finnas en riskanalys som gäller specifikt för övningsområdet (bilaga)
- Distrikten kan komplettera detta ramverk för sin verksamhet
- Inför varje evenemang ska information om Corona-hanteringen samt krav på deltagarna skickas ut i god tid före evenemanget för att dämpa smittspridningen.
- Riktlinjer och lagar från Riksdagen, Regeringen, Folkhälsomyndigheten samt lokala myndigheter ska följas.
- Det är upp till varje arrangör att agera på sådant sätt att dessa regler följs. Fortsatt egenkontroll och egenansvar som gäller.

Regional hantering av pandemin
Det är upp till varje distrikt att följa den regionala utvecklingen av pandemin och att fatta beslut enligt den. Sådana beslut får inte bryta mot gällande lag, beslut eller SMC Riks grundläggande riktlinjer i detta dokument.

Coronaansvarig person

Vid varje evenemang ska en Corona-ansvarig funktionär utses. Personen bör ha kunskap om de aktuella lagar, rekommendationer som gäller vid kurstillfället.

 • Personen utses av kurs/tävlingsledaren.
 • Vara lämplig för uppdraget, vara insatt i samt ha kunskap om de regler och restriktioner som gäller vid aktuell tidpunkt för kurs eller tävling.
 • Tillsammans med Kurs/Tävlingsledaren utföra en riskanalys för aktiviteten och ha god kontakt med distriktsledningen eller kansliet.
 • Arbetar aktivt för att Coronaanpassa kurser och tävlingar, påminna alla på anläggningen att hålla avstånd.
 • Se till att samtliga aktiviteter kan hållas utomhus, att handsprit samt möjligheten att tvätta händerna finns tillgängligt
 • Personen kan ges mandat av tävlingsledaren att avvisa personer från området, som inte följer regler och rekommendationer m.m.

Munskydd

Munskydd är inget krav på grundkurser men ska användas om Folkhälsomyndigheten rekommenderar det eller lokala restriktioner kräver det.

Munskydd är ett krav på SMC:s centralt arrangerade School/Sport-körningar tills annat anges av Svemo. Därför gäller Hjälm av - munskydd på.

Varje deltagare ansvarar för att på egen hand skaffa munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren. Munskydd rekommenderas även vid säkerhetskontroll / besiktning av fordon.

Speciella riktlinjer som gäller SMC Sport

Sport följer SMC:s samt SVEMO:s riktlinjer vad gäller träning tävling. 

SMC Travel

SMC Travel följer regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och respektive land dit resan går. Om resor inte kan genomföras återbetalas hela resans pris till resenärerna. Alla deltagare erbjuds att boka plats på motsvarande resa under nästa år.  Krav på vaccinpass och/eller PCR-test utifrån vad som gäller i de länder vi skulle kunna resa till under hösten och våren 2021/2022 blir ett krav. 

Riktlinjer som pdf-filer

Riktlinjer för SMC Club, School och Sport

Riskanalys School och sport

Länkar

Begränsningsförordningen Den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till högst åtta personer. Förordningen gäller till och med september 2021.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; se delen om idrottsföreningar
Allmän information från Folkhälsomyndigheten.
Polisens hemsida gällande definitionen deltagare vid allmän sammankomst/offentlig tillställning

Denna information uppdateras löpande.