David mot Goliat - SMC mot Trafikverket

SMC-medlemmen Tommy Jensen kraschade med sin motorcykel 2012 och ansökte om 6000 i skadestånd vilket motsvarar självrisken. Efter två avslag från Trafikverket lämnades en skadeståndsansökan in i Tingsrätten med SMC:s Maria Nordqvist som ombud. Falu Tingsrätt har nu beslutat att Tommy har rätt till skadestånd och ränta vilket ska ersättas av Trafikverket.
Här på SMC är vi nöjda med beslutet och hoppas att fler MC-förare får rätt i de fall då entreprenören uppenbart inte gjort sitt jobb vilket leder till olyckor

Rättegång hölls i Falu Tingsrätt 14 januari 2014 och SMC:s Maria Nordqvist företrädde medlemmen Tommy Jensen. Tommy stred mot Trafikverket för att få ersättning för sin självrisk efter att ha kört omkull på lösgrus i en korsning där Trafikverkets entreprenörer lämnat mängder av lösgrus efter ett vägarbete.

Hur ser du på ärendet?

- Jag vet att det i princip är omöjligt att få rätt mot Trafikverkets jurister. SMC har tidigare gått igenom alla skadeståndsansökningar 2010-2012 och sett att endast 10 av 162 fått ersättning för självrisk. Med detta i åtanke är jag mycket glad över att Trafikverket döms att betala skadestånd till Tommy av Tingsrätten. 
- Jag blev riktigt upprymd när jag läste domen och ser att Tommys och MC-förarnas vittnesmål vägde tyngre än entreprenörerna som ändrade sin berättelse. Den sista versionen de lämnade var att de satte upp tre varningsskyltar, men plockade ner sex stycken, säger Maria.

I domskälet sägs att Trafikverkets vittnen gett intrycket av att de uttalat sig kring hur skyltarna borde satts upp än kring hur de faktiskt minns att de gick tillväga på platsen. 

Mycket positivt i domskälet är också att Tingsrätten anser att det inte är tillräckligt att jämka en skadeståndsansökan till noll kronor bara för att trafikanten kör motorcykel. Tingsrätten konstaterar att vittnena intygat att man kört i mycket låg hastighet och att detta inte inverkade på olyckan. 
Trafikverket har tre veckor på sig att överklaga domen.  

Domslut Falu Tingsrätt - avidentifierad. 

Vad har hänt? 

Det hela började med att Tommy Jensen och fyra kompisar var ute på en onsdagstur i Värmland 30 maj 2012. När de svängde av riksväg 63 mot väg 728 var det stora mängder grus i korsningen. De tre första MC-förarna hade tur och klarade sig men Tommy Jensen körde omkull i gruset. Kraschen resulterade i skador på skyddsutrustning och motorcykel men inga personskador. 

Efter olyckan började Tommy och hans kompisar se sig omkring. De gick längs vägen för att se om det fanns någon varningsskylt. På riksväg 728 fanns en skylt föredömligt placerad i nära anslutning till korsningen men på riksväg 63, som de kom körande på, fanns ingen varningsskylt. Motorcyklisterna fotograferade skylten på riksväg 728 och tog även bild på riksväg 63 där det saknades varningsskylt. De dokumenterade även den stora mängden grus som låg i korsningen. Eftersom det inte fanns någon varningsskylt ansåg Tommy att han skulle få ersättning från Trafikverket för självrisken, 6000 kronor. Merparten av hans skador, drygt 50 000 kronor, betalades av hans försäkringsbolag If.

En förutsättning för att skadestånd ska utgå enligt 3 kap. § 1 Skadeståndslagen är att den som har arbetstagare i sin tjänst ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Tommy ansåg att Trafikverket, genom att underlåta att med varningsskyltar eller på annat lämpligt sätt varna förare av passerande fordon att iaktta särskild försiktighet, på detta vägavsnitt förfarit oaktsamt och därigenom vållat de skador som uppkommit. 

Tyvärr blev Tommy snart varse om att trafikanten i princip aldrig får rätt då det gäller skadeståndsansökan från staten. Trafikverket avslog hans ansökan med motiveringen att det fanns varningskyltar uppsatta och att Tommy inte iakttagit tillräckling försiktighet som trafikant. Citat från avslaget;
"Innan arbetet påbörjades skyltades vägen med varning för stenskott, enligt entreprenören fanns varningsmärken uppsatta på den för skadan aktuella vägsträckan. Entreprenören har satt upp varningsmärken och utfört arbetet på den aktuella vägsträckan enligt gällande regler och anvisningar. ”

Begärde omprövning

Tommy som hade bildbevis och kompisar som också sett att det inte fanns varningsskyltar begärde omprövning med hjälp av SMC och förklarade att han varit försiktig men inte kunnat förvänta sig gruset eftersom ingen varningsskylt fanns på platsen. Trafikverket avslog även omprövningen och säger i detta avslag följande om skyltningen:
” Entreprenören som utfört skyltningen upplyser att väg 63 varit skyltad med varning för stenskott utrustad med tilläggsskylt typ T12 (riktningspil). Entreprenören uppger även att skyltningen flyttats på, vilket uppmärksammades i samband med att dessa plockades in.”

- Nu blev Tommy förbannad och begärde hjälp av oss. Han visste att han hade rätt. Jag erbjöd mig att vara ombud och en stämningsansökan inlämnades till Falu Tingsrätt sommaren 2013, berättar Maria på SMC.

Först hölls en muntlig förberedelse där parterna skulle se om det gick att förlikas i frågan. Trafikverket erbjöd Tommy Jensen 4000 kronor, men han godtog inte budet.

Trafikverket har i tidigare yttrande till Falu Tingsrätt uttalat att:
Eventuellt skadestånd ska jämkas till noll kronor, bland annat på grund av de särskilda risker för skador som fordonstrafik innebär. Vid MC-körning måste föraren vara väl medveten om den särskilda risk för skador som ett framförande av ett tvåhjuligt fordon innebär. Exempelvis kan ojämnheter eller främmande föremål på vägen, som inte innebär någon nämnvärd risk för fordon med fyra eller fler hjul, kan orsaka stora svårigheter för en motorcykel. De särskilda risker som framförande av en motorcykel innebär har således haft ett direkt samband med, och stor betydelse i, skadans inträffande. Med anledning av detta, ska eventuell ersättning jämkas till noll, alternativt till det belopp rätten finner skäligt. "

Maria Nordqvist har framfört faktum att Tommy har körkort, körde ett lagligt fordon i laglig hastighet. Orsaken till olyckan var avsaknad av varningsskylt i en korsning där det fanns mängder av grus som var omöjligt att se eftersom gruset hade samma färg som den underliggande asfalten, säger Maria och förklarar att ärendet är en viktig principfråga inte bara för Tommy, utan även för SMC som arbetar för alla motorcyklister.

- MC-ägarna betalar i stort sett alla kostnader för grusolyckor via försäkringspremien. Vi har räknat ut att samhällskostnaderna för enbart grusolyckor uppgår till närmare 100 miljoner per år.  Den i sammanhanget låga självrisken bör absolut den som vållat olyckan stå för.

Olika versioner från entreprenören

Tisdagen den 14 januari hölls huvudförhandlingar i ärendet. Två av Tommys kompisar vittnade om att varningsskyltar saknades samt att hastigheten de körde i var 60-70 km/timme under tillåten hastighet då olyckan skedde, eftersom de företog en sväng från en väg till en annan. MC-förarna har hela tiden vidhållit samma sak, nämligen att det inte fanns någon skylt medan Trafikverket ändrat sin version tre gånger. Under rättegången hade de kallat in fyra vittnen. Ingen hade samma version av skyltens avstånd från korsningen, det skilde mellan 50-250 meter. Ingen kände till att en tilläggskylt med riktningspil hade satts upp, trots att det var vad som uppgavs i avslag nummer två då Tommy sökte skadestånd. Tre personer sa att tre skyltar satts upp - men enligt loggboken handlar det om två. En person sa att han plockat ner sex skyltar!

Förklaringen till alla olika förklaringar som lämnades var, enligt Trafikverket, att det är fel i loggen (den dagboksdokumentation som entreprenörer för).

De hävdar även att det är även fel i en logg som säger att ingen skylt sattes upp på riksväg 63. Enligt loggen har samma person varit på tre platser samtidigt och sopat och monterat ner skyltar. Hur detta varit möjligt fick ingen rimlig förklaring. Samtliga menade att det är rimligt att sätta upp en varningsskylt 250 meter före en korsning där lagningen är, utan riktningspil eller längdangivelse på vägarbetet.  Att varningsskylten inte syntes på fotot förklarades med att baksidan är grå och därför inte kunde urskiljas. 

I slutpläderingen framförde Maria att det är förvånande att Trafikverket som väghållare och ansvarig myndighet för trafiksäkerhet alltid ställer sig på entreprenörens sida och aldrig ger trafikanten som råkar ut för misstagen rätt. Maria uttryckte också sin förvåning över att Trafikverkets jurister som år efter år ger entreprenörerna rätt att efter eget omdöme välja när varningsskyltar ska sättas upp vid vägarbeten. Det strider mot Trafikverkets egna regler, förordningar och föreskrifter.

Entreprenörernas version om huruvida de satte upp varningsskylt och var denna skulle ha suttit ändras gång efter annan och stämmer varken med kartbild eller loggbok. Olyckan skedde på grund av vägarbetet som gjort att det fanns stora mängder grus i en korsning. Som trafikant kan man inte förvänta sig sådan brist på friktion mitt i sommaren, när man kör långt under gällande hastighetsberänsning på en asfalterad svensk riksväg - särskilt inte om man inte varnats för slirig vägbana, grus eller annan fara på väg. 

Många MC-och mopedförare kraschar på grund av löst grus på asfalterade vägar. Ofta kommer detta grus från lagningsarbeten. Avsaknad av varningsskyltar är tyvärr vanligt och bidrar till att MC-förarna inte haft någon möjlighet att väja för gruset och kört omkull. SMC bistår mängder av medlemmar att ansöka om skadestånd. Detta var en typiskt grusolycka, men ovanlig på så sätt att motorcyklisten valt att driva skadeståndsfrågan rättsligt. SMC:s Rättsfond skulle stå för  eventuella rättegångskostnader som kunde uppstå. Nu vann Tommy Jensen och därmed är Marias arbetsinsats vad ärendet kostat SMC.

Tommy Jensen på väg att möta Trafikverket i tingsrätten

 

Alla handlingar i ärendet 
Donslut avidentifierad Falu Tingsrätt 2014-01-28
Trafikverket, avslag 1 skadeståndsansökan 
Trafikverket, avslag omprövning av skadeståndsansökan
Stämningsansökan 
Bilder till stämningsansökan.

9-punktsprogrammet SMC-Vägverket.
Säkrare vägar och gator för motorcyklister, Trafikverket. 
Loggbok om skyltning 29-31 maj 2012. 
Entreprenadkontrakt Trafikverket-PEAB.
Standardbeskrivning drift DO Karlstad.
Aktuella regler, förordningar och interna regelverk om varningsskyltning. 
Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg, före och efter 2012-05-07
Sammanställning av skadeståndsärenden, Trafikverket 2008-2011. 
Trafikverkets yttrande september 2013.
Maria Nordqvist yttrande september 2013.
Protokoll muntlig förberedelse
Yttrande Maria Nordqvist december 2013
Slutlig bevisning  november 2013 Maria Nordqvist.  
Yttrande Trafikverket december 2013.
Bilaga Trafikverket november 2013.