Räckesolyckor kostar miljardbelopp!

Samhällets kostnader för MC-olyckor mot räcken närmar sig 5,6 miljarder under 2008-2018. Med en annan räckesutformning, val av förlåtande sidoområden istället för sidoräcken och genom att placera räckena längre från vägen skulle skaderisken minska och fler MC-liv räddas. Tyvärr anser Trafikverket att det ger låg effekt att satsa på MC-säkerhet och räcken. Inte en krona har avsatts för att öka MC-säkerheten nationellt eller regionalt under perioden 2018-2032.

Var tredje motorcyklist som dör i en singelolycka har krockat med ett räcke. Det gör räcken till det vanligaste krockvåldet. Tyvärr ökar antalet dödade vilket har flera orsaker. Till detta kommer ett stort antal skadade, ibland för livet. 

Allt fler vägar förses med mitt- och sidoräcken vilket ökar skaderisken för motorcyklister. Inga krav ställs att de räcken som används är säkra för andra än dem som färdas i personbil. Räcken får stå väldigt nära vägbanan och sidoräcken ersätter förlåtande sidoområden, dvs diken utan stolpar, stenar, och andra fasta föremål. I flera av dödsolyckorna nämns halka som en följd av asfaltering utan åtgärd från entreprenören för att förbättra friktionen. 

Mest uppseendeväckande är att majoriteten av MC-olyckor med dödlig utgång inträffar på Europavägar där säkerhetskraven är höga och därmed högre tillåtna hastighetsgränser, 100-120 km/timme. 33 av 52 motorcyklister som dött i kollision med räcke 2008-2018 har gjort det på en Europaväg. Det är på dessa vägar Trafikverket vill satsa 10,4 miljarder under de kommande tio åren för att rädda knappt fem bilisters liv per år. Inte en krona är avsatt för MC-säkerhet. 

Vad kostar MC-olyckorna?
Under de senaste elva åren, 2008-2018, har 52 motorcyklister dött, 86 skadats allvarligt, 141 skadats måttligt och 185 skadats lindrigt i kollision med räcken enligt STRADA. Samhällets kostnader för dessa olyckor är nästan 5,6 miljarder kronor! SMC har i beräkningen utgått från Trafikverkets beräkningsmodell för dödade och skadade utifrån ett 10-årsperspektiv (2014 års nivå). 

  Antal Värde enligt Trafikverket Totalt
Dödade 52 40 500 000 2 106 006 000
Svårt skadade* 227 11 900 000 2 701 300 000
Lindrigt skadade 185 4 200 000 777 000 000
Totalt 464 - 5 584 306 000

* Inkluderar 86 allvarligt skadade och 141 måttligt skadade i STRADA.

Trots att räckesolyckorna med motorcyklister ökar och samhällets kostnader för dessa uppgår till nästan 5,6 miljarder under de senaste elva åren finns inte en krona avsatt i Nationell Plan under de kommande tolv åren för att öka MC-säkerheten. Tvärtom säger Trafikverket i sitt underlag att satsningar på MC-säkerhet ger låg effekt. 2012-2015 genomförde Trafikverket en studie om underhåll av räcken med underglidningsskydd, MPS. Trots att studien visade att räckesskydden inte försämrar underhållet och att skydden kostar omkring 250 kronor per meter har endast några hundra meter MPS installerats sedan 2012. 

Samhällets kostnader för motorcyklister som dödats och skadats svårt mot räcken ökar. Genom en annan utformning av vägmiljön, skulle samhället inte bara rädda liv och undvika livslångt lidande, utan även spara pengar. Tyvärr finns ingen vilja att inkludera motorcyklar i svensk transportplanering. 

Finns det verkligen en vilja hos svenska myndigheter och beslutsfattare att inkludera motorcyklister i Nollvisionen? 

Mer om vägräcken och motorcyklister finns på denna sida. 

Fakta och källor

Vad är ett liv värt? Trafikverkets beräkningsmodell 2020-12.

Varför prioriterar Trafikverket inte motorcyklister i Nationell Plan?
Se sidan 12-13 i Tillstånd- och brister i transportsystemet, underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029


Om räcken  i underlaget: 
"Skyddsanordningars effekt för trafiksäkerhet är väl dokumenterad. Räcken kan motiveras av flera skäl:
- avkörningsskydd för att mildra skadeföljderna för avkörande fordons förare och passagerare
- avkörningsskydd för att hindra påkörning av verksamhet utanför vägen
- räcken i mittremsa för att hindra mötesolyckor"

Varför väljs sidoräcken istället för förlåtande sidoområden? 
" Att sätta upp ett sidoräcke är det enklaste och snabbaste sättet att förbättra säkerhetsstandarden för biltrafiken när vägsträckningen har ett sidoområde som skulle medföra farligt krockvåld vid avkörning.

Alternativt kan man utföra andra åtgärder i sidoområdet, som att anlägga flacka slänter, rensa sidoområdet från farliga fasta föremål mm. Detta kräver ofta längre planeringstid, särskilt i fall när vägområdet inte räcker till, så att ytterligare mark måste tas i anspråk."

Komfort 
Skyddsanordningar har effekt på trafikanternas komfort i det avseendet att förekomsten av väg- och broräcken ger en känsla av trygghet.  

Uttalandet om komfort stämmer inte överens med SMC.s bild! Motorcyklister har i flera studier framfört motsatt åsikt och väljer andra vägar än det mötesfria vägnätet om det finns alternativ. 

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet - SMC/NTF 2010