Vägräcken

Sverige är förmodligen världsmästare i att sätta upp vägräcken, både mitträcken och sidoräcken. Motorcyklister är överrepresenterade i räckesolyckor i Sverige. Räcken är det vanligaste krockvåldet i en singelolycka med dödlig utgång för en motorcyklist.

SMC har inget emot vägräcken som skyddar oss mot kollisioner med mötande trafikanter. Mitträcken räddar liv genom att förebygga mötesolyckor för både bilar och motorcyklar. Däremot anser SMC att väghållaren ska välja det räcke som är säkrast för alla som färdas på vägen. Väghållaren ska använda räcken som både skyddar mot krock med mötande fordon och minimerar skaderisken för alla trafikanter som kör in i det. Sjävklart ska mitträcket placeras på ett säkert avstånd från körbanan som minskar olycks- och skaderisken för dem som krockar med det. 

Diagrammen nedan visar tydligt den betydligt högre risken för motorcyklister att dödas i räcken jämfört med bilister. Risken är konstant för de som färdas i bil medan den ökar för motorcyklisterna. 

Risken att dödas per 1000 fordon, MC jämfört med bil 
Risken att dödas är 27,7 gånger högre för dem som färdas på MC jämfört med de som färdas i en personbil (baserat på 2016).  Klicka på bilden för större format. Källa: Trafikverkets djupstudier och fordonsbestånd enligt SCB 30 juni respektive år.  

Risken att dödas per 1000 kilometer, MC jämfört med bil
Risken att dödas är 11,05 gånger högre för MC jämfört med bil (baserat på 2016). 


Klicka på bilden för större format. Källa: Trafikverkets djupstudier samt årliga körsträckor enligt Trafikanalys. 

En attitydundersökning genomförd av SMC och NTF visar att motorcyklister känner sig otrygga på vägar med vajerräcken och väljer alternativa rutter för att slippa köra där. Samtidigt var motorcyklisterna mycket positiva till räcken som är utformade och placerade utifrån ett MC-perspektiv.

Då det gäller sidoräcken anser SMC att räcken inte ska sättas upp om räcket i sig är farligare än det som räcket ska skydda trafikanterna för. Förlåtande sidoområden är alltid att föredra för en motorcyklist. Tyvärr säger svenska regelverk att räcken ska användas, främst av kostnadsskäl, och särskilt på platser där risken är störst för en MC-olycka, nämligen i ytterkurvor. I slutet av juni ändrades regler i VGU rörande nybyggnad av väg vilket innebär att slätare räcken ska sättas upp på vissa vägar och räcken med MPS, Motorcycle Protection System, ska monteras på avfartsramper och i vissa snäva kurvor. Artikel om förändringen juni 2015. 

Oskyddade stolpar är problemet
Det finns ett antal olika räckestyper att välja på. Vägräcken har varit synonymt med vajerräcken i Sverige. Vajerräcket är en räckestyp som inte är hälsosam för motorcyklister att köra in i då de har stolpar med skarpa kanter och i värsta fall krokar som sticker ut i vägen och håller i vajrarna. Inga tester har gjorts i verkligheten med motorcyklist och vajerräcke. Däremot finns en australiensk datasimulerad studie som visar att vajrarna både har en skärande effekt och leder motorcykeln in i stolpen i hög fart vilket i samtliga simulationer gav dödliga skador.

En studie gjord av Jan Wenäll, VTI, tyder på att vajerräcken inte strimlar motorcyklister, däremot kan kroppsdelar slitas av. SMC har tagit del av ett stort antal olycksrapporter som visar detta. Detta faktum gäller både vajerräcken och w-balk, det vill säga de räckestyper som är vanligast i Sverige. Alla studier i Sverige och andra länder visar att det är de oskyddade stolparna som innebär den största skaderisken för en motorcyklist. W-balk har dock en fördel jämfört med vajerräcket; sitter motorcyklisten upp vid kollisionen går det att glida längs balken vilket inte fungerar med en vajer. 

Omkring hälften av de motorcyklister som dödas i räckesolyckor sitter på motorcykeln och hälften glider in. Risken för allvarliga skador och dödlig utgång ökar om man glider in i räcket och stolparna. 


Klicka på bilden för större format. Källa: Trafikverket djupstudier av dödsolyckor. Under 2014-2015 har sju motorcyklister dödats i räckesolyckor. Under 2016-2017 har 17 motorcyklister dött i räckesolyckor.

Dödade och skadade i Sverige i räckesolyckor
Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång på motorcykel. Allt fler dödsolyckor sker på Europavägarna, som är våra säkraste vägar. Den väg där flest motorcyklister dör mot ett räcke är E4, följt av E6. Mellan juli 2015-juli 2016 omkom fyra motorcyklister i kollision med räcke på E6 mellan Tanum och Halmstad, en sträcka på 25 mil. Det gör att motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i räckesolyckor och särskilt utsatta på Europavägarna där utbyggnaden av räcken fortsätter. 

Minst 83 motorcyklister har dött i Sverige i räckesolyckor under tiden 2000-31 maj 2020. Här handlar det om alla typer av väg- och broräcken. Under tiden 2003-2017 har dessutom 136 skadats allvarligt, 58 måttligt och 223 skadats lindrigt i kollisioner med räcken. Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång vilket tydligt visar behovet av att säkra räcken även för dem som färdas på motorcykel.

Vad har SMC gjort i frågan om räcken?
SMC har under 20 år påtalat problematiken för Trafikverket eftersom Nollvisionen innebar att mängder av vägar utrustades med mitträcken. I avvaktan på en standard som gäller motorcyklister och vägräcken har SMC i en skrivelse till Vägverket angett vilka befintliga räcken i Sverige som kan anses vara MC-vänliga, utan att föregås av tester med MC-dummy. Läs skrivelsen här.  Vi har inte fått något gehör för skrivelsen. 

SMC presenterade i maj 2015 en definition av ett säkert räcke för motorcyklister tillsammans med VTI och SVBRF. Studien innehåller en klassifikationstabell för räcken som kan användas av Trafikverket, SKL och vägmyndigheter i hela Europa.

SMC var medförfattare till en rapport från VTI om säkrare sidoområde för motorcyklister som också publicerades sommaren 2015. 

SMC deltog i Trafikverkets arbete att ta fram ett inriktningsdokument för väg- och broräcken. 

Mer om räcken

- 2015 avslutades ett treårigt utvärdering sv räcken med MPS. Resultatet visar att det inte är några problem för varken sommar- eller vinterunderhåll då MPS installerats på räcken. Tyvärr har inte en meter MPS monterats under 2015-2017. Trafikverkets utvärdering. 

- I januari 2012 enades CEN  om en teknisk specifikation för underglidningsskydd på räcken. Tyvärr blev det inte en standard - därför får varje land besluta om man vill följa specifikationen eller inte. Arbetet med att ta fram standarden har helt avstannat. 

- Vägsäkerhetslagen och Transportstyrelsens föreskrifter om vägsäkerhet kräver räcken som tar hänsyn till motorcyklister på TEN-T vägnätet. Detta har hittills inte skett. SMC har uppmärksammat detta i olika remissvar, läs artikel här.

- Vajerräcken är dyrare än andra räcken om man ser i ett längre perspektiv. Det visar en doktorsavhandling från Hawzheen Karim.

- SMC har genom åren samlat in mängder av information om räcken, särskilt ur ett MC-perspektiv. Du hittar allt här.