Hastighetens betydelse

Alla vill komma fram säkert. Ingen vill riskera andras och vårt eget liv. Vi vill inte orsaka lidande för nära och kära. Ett bra sätt att undvika detta är att inte vara för ivriga på gasen, oavsett om du kör hoj, bil eller något annat. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på motorcykel visar att endast tre av tio höll laglig hastighet. Hastigheten har betydelse för skadegraden om en olycka sker.

Vi motorcyklister vet vad som kan hända när man håller för hög hastighet. Den är avgörande för hur man klarar en paniksituation, ett oväntat hinder, en skarp kurva eller en kraftig inbromsning. Vissa paniksituationer kan man kanske klara med en bra grundutbildning och/eller fortbildning i kombination med egen körträning, men om farten är allt för hög är vi ofta chanslösa, särskilt om vi är oerfarna.

Hastighetsgränserna gäller alla trafikanter, även motorcyklister. Mätningar på det lågtrafikerade vägnätet visar att motorcyklister är mindre benägna att köra i laglig fart jämfört med bilister. Mätningar på de större vägarna visar att motorcyklister och bilister håller ungefär samma medelhastighet och har samma andel fortkörare. Knappt hälften av de svenska trafikanterna håller hastighetsgränserna visar Trafikverkets mätningar. 

En attitydundersökning genomförd av SMC och NTF visade att motorcyklister är säkerhetsmedvetna. Det enda område där motorcyklister hade en sämre attityd jämfört med bilister är frågan om hastighet. Motorcyklisterna är mindre benägna att hålla hastighetsgränsen. Sänkta hastighetsgränser är den åtgärd som rankas absolut lägst för ökad säkerhet. Däremot ansåg många att kurser, i kombination eller istället för böter, är en vettig åtgärd vid trafikförseelser. Motorcyklisterna var också positiva till riskutbilding för motorcyklister.

En bra animering har Liikennturva, Finland gjort som visar stoppsträcka på olika underlag i olika hastigheter på olika underlag.

Statistik från Trafikverket
I Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister 2014-2019 bedöms att endast en tredjedel bedömts ha kört inom hastighetsgränsen.

Klicka här för större bild.

Motorcyklisters hastighet jämfört med andra trafikanter
Motorcyklister är sämre att hålla hastighetsgränser under 90 km/h jämfört med bil men bättre på att köra inom laglig hastighet över 90 km/h. Det visar flera studier som gjorts av VTI och där man jämför hastigheten mellan MC/personbil/tung trafik på samma vägar och platser. 

Vad händer då hastighetsgränserna ändras?
Trafikverket genomförde mätningar av olika trafikantgrupper före och efter hastighetsreformen 2009, bland annat motorcyklister. Resultatet har analyserats av VTI.  Resultaten bland motorcyklister stämde väl överens med dem som kör bil och tung trafik. När hastighetsgränsen höjs på vägarna, höjs hastigheterna med några kilometer och färre trafikanter överskrider hastighetsbegränsningarna. När hastighetsgränserna sänks, sänks hastigheten med några kilometer men betydligt fler kör i otillåten hastighet jämfört med tidigare. Motorcyklisternas snitthastighet stämmer väl överens med andra trafikanter. Fem procent av motorcyklister och bilister körde mer än 30 km/h för fort på mätplatserna.

Att motorcyklister håller samma hastighet som övrig trafik är en viktig faktor för den egna säkerheten, särskilt på 2+1-vägar. Att hålla en hastighet som innebär att man alltid har en bil några meter bakom hojen upplevs av de flesta motorcyklister som mycket obehagligt. Att höja farten en aning för att skapa ett säkerhetsutrymme är ett val som ofta görs.

Tabell som visar hastighetshöjning/sänkning då hastighet sänkts från 90 till 80 km/h.

Fordon Sänkt hastighet Höjd hastighet Snittfart 
Personbil 3,3 km/h   85,2
Motorcykel 2-3 km/h   86,3
Tungt fordon med släp 1,0 km/h   79,6
Tungt fordon utan släp   1,9 km/h 83,2

 

Tabell som visar höjd hastighet vid höjning från  110 km/h till 120 km/h

Fordon Hastighetshöjning Snittfart
Personbil 3,6 km/h 118,6
Motorcykel 3,2 km/h 116,2
Tungt fordon utan släp 3,2 km/h 101,1
Tungt fordon med släp 0,3 86,0

 

Dödade, allvarligt skadade och svårt skadade på tvåhjulig MC 2006-2015 utifrån hastighet på väg 
De flesta allvarliga MC-olyckorna sker på vägar med hastighetsgränser upp till 80 km/t.  


Klicka på bilden för att göra den större

SMC anser
SMC anser att hastighetsgränsen på vägen gäller alla som färdas där.

SMC håller med om att hastighetsgränserna ska vara självförklarande och att allt för många gränser på ett avsnitt bör undvikas.

SMC anser inte att hastigheten ska sänkas till 80 km/h på alla vägar utan mitträcke. Istället bör Trafikverket titta på vilka olyckor som skett på respektive sträcka och åtgärda brister som kan minska olycksrisken. 

SMC anser inte att gränserna 50-70-90 ska slopas vilket Trafikverket föreslagit. Hastighetsmätningarna visar tydligt att en sänkning av hastigheten med 10 km/h medför 2-3 km sänkning men betydligt fler fartsyndare.

SMC anser att hastighetsgränser på vissa vägar bör ses över. Om nästan alla trafikanter kör över/under hastighetsgränsen kan det vara ett tecken på att den är inte är rätt för vägen.

SMC anser att hastighetssänkningar inte kan lösa alla problem. Vissa olyckor beror på att brister i vägmiljön som bör åtgärdas innan hastigheterna sänks.  

SMC anser att fler ATK-kameror och en främre registreringsskylt inte kommer att leda till sänkta hastigheter och därmed lägre olyckstal bland motorcyklister och speciellt inte högriskgruppen.

SMC anser att fler traditionella poliskontroller är den bästa metoden för att öka alla trafikanters efterlevnad av trafikregler, inklusive hastighet.

SMC och våra 21 distriktsorganisationer svarade 2016 på Trafikverkets förslag att sänka hastigheter på 426 mil väg från 98 till 80 km/timme.
SMC:s och VTI:s undersökning om motorcyklisters syn på hastighet 2014. 
Artikel MC-Folket 2/13 Motorcyklar och hastighet, Elving Solli. 
VTI:s rapport "Motorcyklisterns hastigheter vid hastighetsförändringar"
Trafikverkets hastighetsundersökning 2012
SMC:s och NTF:s attitydundersökning.


SMC anser att det finns många åtgärder att vidta för att öka säkerheten istället för att sänka hastighetsgränserna på alla vägar utan mittrräcken. 

Finns någon säker hastighet på motorcykel?
Inom ramen för "Gemensam strategi för ökad säkerhet på MC och moped" är SMC:s viktigaste uppgift att sprida information om hastighet. Medlemstidningen MC-Folket har skrivit flera artiklar i ämnet. Du hittar dem här till vänster.

 


Utbyggnad av ATK är en viktig del av Trafikverkets arbete med sänkta hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. Allt fler ATK-kameror installeras på vägar i landet. 

 

Sänkta hastighetsgränser är inte rätt väg att gå
Vi har en dålig efterlevnad av hastighetsgränserna i Sverige. Knappt hälften, 46 procent av trafiken på det statliga vägnätet sker inom hastighetsgränsen. Varje studie som genomförts visar på samma resultat – sänkta hastigheter med tio kilometer i timmen leder till en reducering av hastigheten med cirka 3-4 kilometer per timme. Motsvarande händer då hastighetsgränsen höjs på vägarna. Därför tror SMC inte att sänkta hastighetsgränser är rätt väg att gå. Detta har framförts i hundratals remissvar till Trafikverket sedan 2016.

 

 

 

HAstigheten gäller alla
Skyltar som anger hastighet gäller alla, även motorcyklister.