Riktlinjer & Policys

Riktlinjer för SMC i sociala medier

För en intresseorganisation som Sveriges MotorCyklister kan sociala medier utgöra en utmärkt kanal för förtroendevalda, ideellt arbetande, personal och andra engagerade att kommunicera och föra dialog med omvärlden.

Genom att använda sociala medier kan SMC även stärka sitt varumärke och relationen både till medlemmar och till blivande medlemmar. Skillnaden mot traditionell information/kommunikation via tryckt media eller artiklar på hemsidorna är att sociala medier oftast innebär en två-, eller flervägskommunikation med snabb och stor spridning. Därför är det viktigt att klargöra vissa riktlinjer för hur vi ska agera i sociala medier när vi för SMC:s talan.

Läs riktlinjerna här

 

Likabehandlingspolicy/jämställdhetsplan för SMC

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en ideell förening för landsvägsåkande motorcyklister i Sverige. Policyn har till syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män inom SMC. Det är ett levande dokument som ska tjäna som stöd för alla och ge en ökad kunskap och förståelse för jämställdhet. Jämställdhetsarbetet bedrivs på alla nivåer i organisationen. 

Läs policyn här

Policy mot kränkande särbehandling - SMC

Alla anställda, medlemmar och ideella krafter inom SMC ska behandlas med respekt och alla former av kränkande särbehandling är helt oacceptabla. 

Läs policyn här

Alkohol- och drogpolicy

SMC:s alkohol- och drogpolicy syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och verksamheten, att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare och trafiksäker framförande av motordrivet fordon utan alkohol och droger.  

Läs policyn här.

Miljöpolicy

Under 2013 antog SMC:s styrelse en ny miljöpolicy som lyder:

SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. SMC välkomnar därför en utveckling mot effektivare och mer bränslesnåla motorer. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra intressenter.

Läs policyn här

 

Krishanteringsplaner

Länk till våra krishanteringsplaner

Även Sture måste följa SMCs riktlinjer för social media.

 


Allt fler kvinnor kör MC men deras behov tillgodoses inte alls lika hög utsträckning som män. Därför genomfördes 2019 en global MC-stafett med kvinnor som bl a passerade SMC i Borlänge.