Nya P-förslaget klubbat i nämnden

Stockholms Stad vill införa världens högsta P-avgifter för motorcyklar och mopeder. Man har inte gjort någon som helst analys och konsekvensutredning. Man har heller inte lyssnat tillräckligt på de inkomna remissvaren från SMC, utan ger nu till fullmäktige att klubba igenom ett förslag som kan innebära katastrofala följder för pendlande tvåhjulsförare. I andra storstäder i världen löser man trängselproblematik med att göra det enklare för fordon som tar mindre plats, men i Stockholm gör man tvärtom.

Efter remissrunda och fokusgrupper har Trafiknämnden klubbat igenom sitt reviderade förslag till P-avgifter för motorcykel och moped klass I. Detta låg som underlag för beslut i kommunfullmäktige den 13 juni. Oppositionen begärde återremiss och ärendet ska upp i fullmäktige igen den 27 juni.

Tyvärr har man inte lyssnat på SMC när man lade fram det reviderade förslaget. I alla fall inte till den grad att vi anser det vara tillräckligt. Avgiftsförslaget är jämkat men priset är också höjt i vissa områden. I område 5 ska mopeder och motorcyklar som delar på MC-rutorna betala lika mycket som en personbil i en ruta av samma storlek. Rättvist? Knappast! Det märkligaste med förslaget är att man vill minska biltrafiken och öka tillgängliga bilparkeringar med 15 procent. Ingenstans förklarar man hur detta hänger ihop med att införa P-avgiften för mopeder och motorcyklar med tusentals kronor per månad.

Då det första förslaget presenterades protesterade SMC och SMC Stockholm eftersom man endast höjt avgifterna utan analys av frågan och betydelse för trafikanterna. Inte tittat på konsekvenserna. SMC Stockholm har uppvaktat politiker och tjänstemän. Vi har skickat namnunderskrifter till de berörda och alla kommentarer från MC- och mopedägare som pendlar in till Stockholms city. Vi har med alla medel försökt få beslutsfattarna att inse att man inte kan jämställa en motorcykel och moped med en personbil. Tyvärr måste vi konstatera att vi lokalpolitikerna inte verkar lyssna på folket.

Resultatet från Trafiknämnden och Trafikkontoret i Stockholms stad

 • Innan remisstiden gått ut fattade Stockholms stad beslut om att investera 84 miljoner i nya parkeringsapparater. 
 • Man har inte återremitterat delen som gäller MC och moped klass I och krävt en analys och konsekvensutredning vilket SMC efterlyst. 
 • Man förklarar att syftet med förslaget är att minska biltrafiken men förklarar inte hur avgifterna för MC och moped klass I bidrar till detta och ökar tillgång på bilparkeringar med 15 %. 
 • Man har reviderat avgifterna något. Att parkera en MC eller moped klass I i en delad MC-ruta kostar i område 1-2 motsvarar den maximala trängselskatten för bil i Stockholm (100 kronor prer dag eller tio kronor per timme). Man har sänkt avgiften från 13 till 10 kronor per timme i taxaområde 2. Det betyder 2000 kronor per månad för en EU-moped vilket gör Stockholm världsledande på höga MC-och mopedavgifter.  
 •  En MC och moped klass I ska betala lika mycket som bil i taxaområde 5. Står det alltså 5 mopeder och motorcyklar i en MC-ruta betalar de 5 gånger mer än en personbil som står på samma utrymme. 
 • I det nya förslaget har man höjt timavgiften från 7,50 per timme till 10 kr/timme under övrig tid i taxaområde 2. 
 • Man kräver avgift för boendeparkering av MC och moped klass I och då tolkar SMC förslaget som att motorcyklar och mopeder ska stå på bilrutor och inte får använda MC-parkeringar. Det finns ingen förklaring till var boendetillstånd ska förvaras. 
 • Förare av MC och moped klass I var de enda trafikanterna som saknades i underlaget. SMC föreslog därför att man skulle bjuda in dessa personer till de fokusgrupper man träffat. Det har man inte gjort. 
 • Man har infört ett nytt begrepp på parkeringar avsedda för MC och moped klass I, ”besöksparkeringar”. Motsvarande används inte för personbil. SMC har gång på gång framfört att majoriteten som använder MC-parkeringarna gör det i samband med pendling – inte i samband med besök. 
 • Man har infört krav på smartphone för att betala avgift för MC- och mopedägare men samtidigt slopat motsvarande krav för rörelsehindrade.  
 • Man har nte lyssnat på SMC:s argument om att MC och moped bidrar till minskad trängsel och därmed ger fler lediga P-platser för bilar. 
 • Man har inte lyssnat på SMC:s argument om att MC och moped inte bidrar till söktrafik. 
 • P-avgifterna ska bland annat gå till att finansiera infartsparkeringar. Hur dessa ska kunna användas av MC- och mopedförare i kombination med deras skyddsutrustning besvaras inte. 
 • Man har inte svarat på varför man jämställer MC och moped klass I med bil i olika sammanhang. Det  ställs t ex inga krav på MC-parkeringar vid nybygge av lägenheter eller på MC-parkering i P-hus. Ändå är det dessa argument som används i både parkeringsplanen och parkeringsstrategi. 
 • Det framgår inte om MC-parkeringar i taxa 1 överhuvudtaget blir kvar. Tidigare förslaget sa att man bara fick stå en timme på i taxa 1.

En jämförelse med Arlanda
SMC Stockholm har framfört att man är beredd att diskutera en rimlig avgift för att parkera motorcyklar och moped klass I. Att parkera på Arlanda är som alla vet inte gratis. Där betalar man 20 kr/dygn eller 400 kronor per månad för att parkera en motorcykel/moped klass I under tak (viadukt) terminalnära. Att parkera en bil terminalnära kostar 280 kr/dygn ute eller 330 kr/dygn inne. Det blir 5600 - 6600 per månad.

Motorcyklar och mopeder betalar därmed 7 procent av bilavgift på Arlanda. Stockholms stad kräver betydligt mer än detta. MC och moped ska betala 38 procent i taxa 2-området, 20 procent i taxa 1-område. Tyvärr ska en MC och moped klass I betala lika mycket som bil i taxaområde 5 samt 37-50 % av priset i taxaområde 3-4. Dessutom har man i det nya förslaget höjt timavgiften från 7,50 per timme till 10 kr/timme övrig tid i taxaområde 2. Något underlag, analys eller konskevensbeskrivning finns inte för Stockholms stad som kan förklara beräkningsmodellen. Det betyder att det inte finns något som visar att de ökade kostnaderna för att inkludera motorcyklar och mopeder i parkeringsavgiftssystemet kommer att täckas av de föreslagna avgifterna. 

Om du parkerar i en ruta avsedd för alla fordon
Motorcyklar och moped klass I ska betala lika mycket som en personbil om man parkerar i en ruta avsedd för personbil. Eftersom priset är identiskt finns ingen anledning för MC- och mopedägar att klämma ihop sig i samma ruta för att ge utrymme åt andra trafikanter. 

Remissvaren
SMC har gått igenom alla remissvar på P-strategin. INGEN remissinstans nämner MC och moped. Ingen nämner att man har problem med motorcyklar och mopeder överhuvudtaget. Många beklagar att smartphones krävs av rörelsehindrade men ingen beklagar motsvarande krav på MC- och mopedägare. Tyvärr säger nästan alla kommuner att förslaget är bra och att man kommer att utgå från detta i sina kommande P-strategier. SMC:s sammanfattning av remissvaren. 

Nu behöver vi din hjälp!

 

Läs SMC:s tidigare artiklel i ämnet
Dåligt förslag till P-regler

 

Läs alla handlingar

inför Trafiknämndens sammanträde 14 april. 

Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Antagande

Bilaga 1, förslag till avgifter

Bilaga 2, förslag till parkeringsstrategi (ordet bil gulmarkerat av SMC, MC och moped saknas helt)

Bilaga 3, förslag till plan för gatuparkering (ordet bil gulmarkerat av SMC. MC och moped nämns endast då det gäller avgift). 

BIlaga 4, sammanfattning av remissvar Stockholms stad. 

Bilaga 5, budgetkalkyl

 

Här hittar du ledamöter och ersättare i Trafiknämnden, Stockholms stad.