Stockholms stad JO-anmälda

SMC har berättat att Stockholms stad föreslagit införande av avgifter för motorcyklar och moped klass I utan att man egentligen utrett frågan. Staden har beslutat sig för att gå från gratis till flera tusen kronor per månad utan att förklara hur man räknat ut kostnaden för utrymmet. Många har ifrågasatt detta, en av dem är SMC-medlemmen Hansi Blomberg. Han har JO-anmält Stockholms stad, en anmälan SMC står bakom till 100 procent. Hansi har ockå startat en FB-grupp i frågan om parkeringsavgifterna i Stockholm.

SMC har de senaste månaderna försökt påverka både Trafikkontorets tjänstemän och ledamöterna i Trafiknämnden. Även om det ursprungliga förslaget jämkats är det fortfarande väldigt godtyckliga avgifter. 

SMC har varit i kontakt med många medlemmar, en av dem är Hansi Blomberg. Han har, med hjälp av SMC, idag skickat in en JO-anmälan mot Stockholms stad. SMC hoppas Hansis anmälan leder till att ärendet återremitteras till Stockholms stad för en riktig utredning av frågan.

Jo-anmälan mot Trafikkontoret och Trafiknämnden i Stockholms stad

Enligt kommunfullmäktiges budget för 2015 ska en ny parkeringsstrategi tas fram med ett helhetsperspektiv på parkering för en trafikstyrande effekt. Den 30 november 2015 publicerade Trafikkontoret ett förslag till Parkeringsstrategi och Parkeringsplan för Stockholms stad. Förslaget skickades ut på remiss, bland annat till Sveriges MotorCyklister, SMC, som har cirka 70 000 medlemmar. Jag är en av dem.

Ett inriktningsbeslut om att investera 84 miljoner i utrustning för att genomföra förslaget togs i Trafiknämmnden 10 mars 2016, innan remisstiden var slutförd. Beslut fattades av Trafiknämnnden 14 april 2016. Det slutliga beslutet om Parkeringsplan och Parkeringsstrategi för Stockholms stad tas av Kommunfullmäktige i Stockholm 13 juni.

Vad är felaktigt och hur har Stockholms stad agerat felaktigt?

Enligt kommunallagen (1991:900) 2 § ska kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Stockholms stad har inte behandlat sina invånare lika.

  1. En helhetssyn på parkering saknas. Trafiknämnden/Trafikkontoret har struntat i att utreda, analysera och ta reda på konsekvenserna för dem som kör motorcykel och moped klass I i samband med förslaget om att införa världens högsta P-avgifter för de som bor och pendlar till Stockholm.
  2. Man inför krav på att ägare av motorcyklar och moped klass I som ska parkera i Stockholm måste ha en smartphone. Samtidigt slopar man motsvarande krav för rörelsehindrade i förslag till beslut.
  3. Man inför P-avgifter som betyder att en MC- och mopedägare ska betala lika mycket varje dag i P-avgift som en bilist betalar med högsta möjliga trängselskatt.  Trängselskatten föregicks av en folkomröstning, motorcyklister och mopedister får inte ens en utredning, bjuds inte in till fokusgrupper utan jämställs med personbil.
  4. Stockholms stads förslag på P-avgifter är godtyckliga och har inget samband med hur stor yta en MC och moped faktiskt använder vid parkering. Det är inte rimligt att en moped klass I jämställs med en personbil i taxaområde 5. Det är inte rimligt att motorcyklister och mopedister betalar mer för samma yta jämfört med hur mycket en personbil betalar för motsvarande utrymme.
  5. Om staden tänker sig att öka kantutrymmet genom att styra med avgifter innebär det i konsekvensens namn att de måste ta bort MC-parkeringar.  Annars blir effekten noll, eftersom ingen annan ändå får stå där. Det är en annan sak med P-rutor för bilar som oftast har omärkta platser, där alla får stå. Denna utveckling saknas helt i underlaget.  Det är fel av Stockholms stad att genomföra så stora förändringar utan beslutsunderlag.


Grund för JO-anmälan

Motorcyklar och moped klass I har alltid parkerat utan avgift i Stockholm i rutor avsedda för tvåhjulig MC och moped. Stockholm är inte ensamma om detta – så ser det ut i hela världen. I P-strategi och P-plan föreslår Trafiknämnden att  P-avgift ska införas för motorcyklar och moped klass I.  Det är den enda platsen man nämner motorcyklar och moped klass I i förslaget. Fordonen saknas annars helt i  utredningen. Det finns ingen analys av hur parkeringar avsedda för MC och moped klass I används idag. Det finns ingen konsekvensutredning för hur införandet påverkar brukare eller användning av P-rutorna i Stockholm.  Förslaget talar om krav på bilparkeringar vid byggande av hus och P-garage och dess effekt på byggkostnader. Ingenstans sägs att detta krav inte gäller MC och moped.

Förslaget säger att avgifterna ska användas till att bygga infartsparkeringar. Det är osannolikt att enskilda motorcyklister kommer att parkera motorcyklar i utkanten av staden för att sedan promenera vidare iförda hjälm och personlig skyddsutrustning för att resa med kollektivtrafik. Förslaget upprepar istället gång på gång att syftet är att minska biltrafiken och öka tillgången av bilparkeringar med 15 procent. Det finns ingen förklaring till hur införandet av avgifter för motorcyklar och moped klass I bidrar till minskad biltrafik och minskad söktrafik bland bilar.

Den som tagit fram förslaget har inte gjort någon utredning av hur frågan hanteras i andra storstäder. Tjänstemännen har inte heller undersökt hur många motorcyklar och mopeder klass I som faktiskt får plats i en P-ruta eller hur stor yta en MC och moped klass I behöver vid parkering. Man har inte sett på faktiska MC-parkeringar som inte är vid kantsten utan finns på utrymmen där ingen personbil kan parkera.  

Framkomlighetsstrategin ligger till grund för avgiftsförslagen för parkeringsavgifter i Stockholm. I Framkomlighetsstrategin pekas motorcykel ut som ett ytsnålt fordon tillsammans med trampcykel. I förslaget till parkeringsstrategi och P-plan drar jag slutsatsen att motorcyklar och moped klass I jämställs med personbil, med delvis reducerad P-avgift. Samtidigt är motorcyklar och mopeder mer jämförbara med trampcyklar i storlek. Trampcyklar ska inte avgiftsbeläggas, inte heller elcyklar. Däremot avgiftsbeläggs motorcyklar och moped klass I som drivs med el i jämförbar storlek.

Förslaget innehåller krav på att avgiften för besöks- och boendeparkering ska betalas med smartphone av rörelsehindrade och MC- och mopedägare. Kravet på smartphone har strukits för de rörelsehindrade efter remissomgången men finns kvar för dem som parkerar med MC och moped klass I. Det finns ingen förklaring till varför man slopar kravet för vissa medborgare men inför krav för andra.

Det finns cirka 55 000 ägare av motorcyklar och mopeder i Stockholms län. Ett stort antal använder sina fordon för att pendla in och ut ur city varje dag. En del bor i staden. Det visar sig nu att en person som äger fler fordon bara kan få ett boendeparkeringstillstånd. Konsekvenserna av detta har inte utretts för MC- och mopedägare. Det framgår inte heller av förslaget. En effekt kan bli att boende i Stockholm måste sälja vissa fordon eftersom P-avgifterna kommer att bli mycket kostsamma. Det kan handla om föräldrar som äger en bil och en moped som körs av ett barn. Det kan handla om ensamstående som löser det dagliga livspusslet med hjälp av en MC av scootermodell men också äger en bil som används för längre resor.

Stockholms stad börjde med att föreslå att en MC och moped klass I ska betala 50 % av P-avgiften för personbil. Förslaget har därefter jämkats men innebär trots allt att en MC och moped ska betala betydligt mer för den yta som används i samband med parkering jämfört med en personbil. Efter jämkningen har avgiften höjts vissa tider i taxaområde 2. En motorcykel och moped klass I betalar lika mycket som en personbil i taxaområde 5. Eftersom det får plats fem-sex  motorcyklar och/eller moped klass I i en ruta av motsvarande storlek kommer tvåhjuliga motorfordon att betala mer för samma yta jämfört med personbil. Någon förklaring till hur avgifterna räknats fram finns inte i underlaget.

Tidigare artiklar om parkeringsfrågan i Stockholm

Mer om Parkeringsfrågan i Stockholm. 

Protestaktion lördag 23 april. 


Hansi Blomberg, en SMC-medlem som reagerat kraftigt mot införandet av P-avgift för MC och moped klass I i Stockholm.