SMC säger ja till screening för narkotika

2021-09-22

Under september har SMC svarat på en remiss som bland annat handlar om kontroll av narkotika i trafiken. Utredaren föreslår att svensk polis ska få verktyg för screening på samma sätt som man har i våra nordiska grannländer. Ett bra förslag säger SMC i remissvaret.

I slutet av april lämnade ansvarig utredare in förslag inom fyra områden i enlighet med de direktiv man fått till Infrastrukturdepartementet. Områdena är:

  • En samlad organisation och åtgärder för en effektiv kontroll av yrkestrafiken.
  • Sanktionsväxling inom yrkestrafikområdet.
  • Sållningsprov för narkotika i trafiken, det vill säga ett rutinmässigt prov utan krav på misstanke om brott.
  • Trafiksäkerhetskontrollanter som utför nykterhetskontroller.

De första två områdena är avgränsade till yrkestrafiken medan de två andra omfattar all trafik på väg. Under september har SMC läst, analyserat och besvarat remissen. 

Screening för narkotika
Sverige ligger långt efter våra nordiska grannländer då det gäller sållningsprov för narkotika. Det är en självklarhet att vi omgående måste skapa möjlighet för polisen att genomföra sållningsprov för narkotika i trafiken utan krav på misstanke om brott. SMC har under drygt tio år samlat statistik om dödade och svårt skadade på MC, baserat på körkortsinnehav. Statistiken visar att antalet som dödas och är påverkade av narkotika överstiger de alkoholpåverkade. Många är påverkade av både alkohol och droger i samband med dödsolyckan. Både skyddade och oskyddade trafikanter dödas av narkotikapåverkade förare i andra fordon. SMC hoppas att beslut fattas omgående så att polisen får de verktyg man behöver för att genom salivprov hitta och förhindra drogpåverkade förare i trafiken. SMC instämmer i att åtgärderna avseende sållning ska kunna utföras av polismän och av tjänstemän vid Kustbevakningen och Tullverket.

SMC anser också att det behövs en lagstiftning som reglerar dels koncentrationen av narkotika, dels fastställer gränsvärden för koncentrationen. Detta finns i Norge vilket gör att man kan fastställa omfattningen av drograttfylleriet, det vill säga om brottet är grovt eller inte.

Ingen ny myndighet
SMC delar utredarens bedömning om att en ny myndighet inte ska upprättas. SMC håller också med om att en betydligt tydligare styrning krävs för verksamheten inom yrkestrafikområdet. Det är rimligt att avdela resurser för uppdraget så att uppdraget inte går ut över andra uppgifter som ska genomföras. 

Utöka ansvarsområdet till ALLA trafikanter
SMC anser att uppdraget för Transportstyrelsen och Polismyndigheten bör omfatta mer än yrkestrafiken. Det ökade antalet trafikanter som medvetet bryter mot allvarliga trafikbrott gång på gång visar att behovet är stort. Med en nationell organisation för trafikpoliser finns möjlighet att aktivt dels stoppa personer som begår allvarliga trafikbrott, dels hitta personer som är av intresse för polisen i andra sammanhang. Ett utökat ansvarsområde för verksamheten kommer att ge många positiva effekter för hela polismyndigheten.

Körkortskontroller är ytterst viktiga
På flera sidor nämns vilka trafikbrott som ska kontrolleras. Ibland saknas körkortsinnehav och det är inte prioriterat. Ett giltigt körkort är avgörande för att någon överhuvudtaget ska ha rätt att framföra ett motorfordon. Statistik från både Norge och Sverige visar att körkortslösa förare är överrepresenterade i andra allvarliga trafikbrott, till exempel rattfylleri och drograttfylleri. Kontroller av körkort bör därför alltid ingå i alla kontroller av samtliga motorfordonsförare.

Samarbete mellan myndigheter
För SMC är det självklart att alla hinder som försvårar och omöjliggör ett effektivt samarbete mellan alla berörda myndigheter undanröjs. Det måste vara möjligt att lösa de tekniska problemen om samarbetet ska fungera effektivt. Det är en självklar förutsättning för att nå trafiksäkerhetsmålen.

Den personliga integriteten
Att köra ett fordon påverkad av alkohol och droger ökar risken för att en olycka sker dramatiskt. Samtidigt vet vi att tre fjärdedelar av de påverkade förarna som dör på MC inte har ett körkort. SMC ser inte hur ett krav på salivtest från en förare ska vara integritetskränkande när man samtidigt får göra utandningsprov utan att misstanke om brott föreligger. Självklart måste polisen ha möjlighet att kräva salivtest för att värna om alla trafikanters säkerhet. SMC anser att salivprov bör vara den huvudsakliga provmetoden för sållning av narkotika i trafiken medan och analys av ögon och ögonrörelser endast användas när salivprov inte är möjligt. Salivprov är den mest användarvänliga metoden och den kan uppvisa vilka droger och preparat en trafikant är påverkad av.

Här hittar du hela utredningen.

Läs SMC:s remissvar.


Foto: Kristoffer Tessman