Vad kostar MC-olyckor mot räcken?

Samhällets kostnader för MC-olyckor mot räcken överstiger 2,3 miljarder, bara under de senaste tio åren! Med en annan räckesutformning, val av förlåtande sidoområden istället för sidoräcken och genom att placera räckena längre från vägen skulle skaderisken minska och fler MC-liv räddas. Tyvärr anser Trafikverket att det ger låg effekt att satsa på MC-säkerhet och räcken. Inte en krona finns avsatt under perioden 2018-2028.

Var tredje motorcyklist som dör i en singelolycka har krockat med ett räcke. Det gör räcken till det vanligaste krockvåldet. Tyvärr ökar antalet dödade vilket har flera orsaker. 

Allt fler vägar förses med mitt- och sidoräcken vilket ökar skaderisken för motorcyklister. Inga krav ställs att de räcken som används är säkra för andra än dem som färdas i personbil. Räcken får stå väldigt nära vägbanan och sidoräcken ersätter förlåtande sidoområden, dvs diken utan stolpar, stenar, och andra fasta föremål. I flera av dödsolyckorna nämns halka. 

Mest uppseendeväckande är att majoriteten av MC-olyckor med dödlig utgång inträffar på Europavägar där säkerhetskraven är höga och därmed högre tillåtna hastighetsgränser, 100-120 km/timme. 31 av 48 motorcyklister som dött i kollision med räcke de senaste tio åren har gjort det på en Europaväg. Det är på dessa vägar Trafikverket vill satsa 10,4 miljarder under de kommande tio åren för att rädda knappt fem bilisters liv per år. Inte en krona är avsatt för MC-säkerhet. 

Vad kostar MC-olyckorna?
Under de senaste tio åren, 2008-2017, har 48 motorcyklister dött, 84 skadats allvarligt, 139 skadats måttligt och 182 skadats lindrigt i kollision med räcken enligt STRADA. Samhällets kostnader för dessa olyckor är drygt 2,3 miljarder kronor! SMC har valt Trafikverkets olycksvärdering för dödade och skadade utifrån ett 10-årsperspektiv (2014 års nivå).


Antal Värde enligt Trafikverket Totalt
Dödade 48 25 400 000 1 219 200 000
Svårt skadade* 223 4 700 000 1 048 100 000
Lindrigt skadade 182 230 000 41 860 000
Totalt 453 - 2 311 427 300

* Inkluderar 84 allvarligt skadade och 139 måttligt skadade i STRADA

Trots att räckesolyckorna med motorcyklister ökar och samhällets kostnader för dessa uppgår till drygt 2,3 miljarder under de senaste tio åren finns inte en krona avsatt i Nationell Plan under de kommande tio åren för att öka MC-säkerheten. Tvärtom säger Trafikverket att det ger låg effekt i sitt underlag. 

Samhällets kostnader för motorcyklister som dödats och skadats svårt mot räcken ökar. Genom en annan utformning av vägmiljön, skulle samhället inte bara rädda liv och undvika livslångt lidande, utan även spara pengar. Tyvärr finns ingen vilja att inkludera motorcyklar i svensk transportplanering. 

När kommer svenska myndigheter och beslutsfattare att inkludera motorcyklister i Nollvisionen? 

Mer om vägräcken och motorcyklister finns på denna sida. 

Fakta och källor

Vad är ett liv värt?  Beräkningsmodell från 1 april 2014 

Varför prioriterar Trafikverket inte motorcyklister i Nationell Plan?
Se sidan 12-13 i Tillstånd- och brister i transportsystemet, underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Ett axplock ur Trafikverkets underlag: 

Bygg om eller bygg nytt? Trafiksäkerhet

Drift och underhåll av belagda väga
r

Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområden 


Om räcken på sidan 6: 
"Skyddsanordningars effekt för trafiksäkerhet är väl dokumenterad. Räcken kan motiveras av flera skäl:
- avkörningsskydd för att mildra skadeföljderna för avkörande fordons förare och passagerare
- avkörningsskydd för att hinda påkörning av verksamhet utanför vägen
- räcken i mittremsa för att hindra mötesolyckor"

Varför väljs sidoräcken istället för förlåtande sidoområden? Se sidan 6:
" Att sätta upp ett sidoräcke är det enklaste och snabbaste sättet att förbättra säkerhetsstandarden för biltrafiken när vägsträckningen har ett sidoområde som skulle medföra farligt krockvåld vid avkörning.

Alternativt kan man utföra andra åtgärder i sidoområdet, som att anlägga flacka slänter, rensa sidoområdet från farliga fasta föremål mm. Detta kräver ofta längre planeringstid, särskilt i fall när vägområdet inte räcker till, så att ytterligare mark måste tas i anspråk."

Komfort (sidan 6): 
Skyddsanordningar har effekt på trafikanternas komfort i det avseendet att förekomsten av väg- och broräcken ger en känsla av trygghet.  

Uttalandet om komfort stämmer inte överens med SMC.s bild! Motorcyklister har i flera studier framfört motsatt åsikt och väljer andra vägar än det mötesfria vägnätet om det finns alternativ. 

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet - SMC/NTF 2010