SMC stark kritisk till EU:s förslag till ett nytt skrotningsdirektiv - Förslaget ska lösa ett problem som inte finns!

2023-11-09

SMC:s analys visar att förslaget skulle få tydliga konsekvenser för motorcyklisterna. Det fastställer ytterligare skyldigheter för oss MC-ägare och försvårar möjligheten att själv reparera sitt fordon. Fördyrning av återvinningsprocessen resulterar i en minskad tillgång av reservdelar hos MC-skrotningsföretagen.

Inom EU finns det regler för hur man samlar in och skrotar bilar. Motorcyklar och mopeder är undantagna från dessa regler men nu pågår en översyn av skrotningsdirektivet (End of Life, ELV) som föreslår inkludera dem. SMC har skickat in sitt remissvar till regeringen för att lyfta de negativa konsekvenserna för motorcyklisterna. SMC ser positivt på ambitionen att stärka en cirkulär ekonomi inom fordonsindustrin. Rätt utformat kan det ha positiva effekter inom flera områden men SMC ställer sig kritisk om EU:s förslag till skrotningsdirektivet är rätt lösning för motorcyklarna i Sverige.

På grund av vädermässiga förhållanden är motorcykelsäsongen väldigt begränsad i Sverige. Enligt statistik från Trafikanalys (Trafa) körs i genomsnitt 2 000 kilometer per år av en svenskregistrerad motorcykel, vilket är betydligt lägre än i många andra länder. Motorcyklarna måste genomgå obligatorisk besiktning vartannat år, och enligt Transportstyrelsen har de lägst andel underkända fordon vid besiktningen. På grund av dessa förutsättningar består motorcykelparken till 75 procent av motorcyklar äldre än 10 år. Med andra ord, motorcyklister tar väl hand om och vårdar sina motorcyklar. Enligt Trafikanalys (Trafa) finns det 322 817 motorcyklar i trafiken samt 262 712 avställda motorcyklar i Sverige. Avställda motorcyklar har potentialen att, efter en godkänd kontrollbesiktning, återgå till trafiken. Eventuella enkla reparationer kan krävas, och tillgången till reservdelar möjliggör för individerna att ersätta förbrukade delar med original och standardiserade reservdelar från demonteringsföretag för motorcyklar.

Det är viktigt att notera att varken konsumentköplagen eller annan konsumentskyddande lagstiftning för närvarande kräver att motorcykeltillverkare tillhandahåller reservdelar. Detta innebär att det finns ett behov för äldre motorcyklar att ha tillgång till originalreservdelar. Om en enskild individ har möjlighet att reparera sitt fordon och på så vis förlänger dess livslängd, kan detta ha en positiv effekt på den globala miljöpåverkan från fordonet.

SMC genomförde en undersökning hos skrotningsföretag specialiserade på motorcyklar och kunde fastställa att återvinningsgraden är mycket hög. Länsstyrelserna runt om i Sverige konstaterar att det är mycket sällan, om överhuvudtaget, som motorcyklar återfinns i naturen när de är uttjänta.

SMC:s analys visar att förslaget i sin nuvarande form skulle få tydliga konsekvenser för motorcyklister, varav vissa skulle kunna leda till ytterligare bördor för fordonskategorin:

- Förslaget fastställer ytterligare skyldigheter för fordonsägare: de måste leverera sina uttjänta fordon till en auktoriserad behandlingsanläggning (ATF), ange eventuella ägarbyten och tillhandahålla bevis för korrekt behandling av sina uttjänta fordon.

- SMC vill försvara individens rätt att reparera sitt fordon - som inte kommer att förbjudas rättsligt genom förslaget, men det kan finnas ett betydande ekonomiskt incitament mot det.

- SMC är kritisk till förslagets inverkan på marknaden för reservdelar. Här kan kombinationen av färre begagnade reservdelar som tillhandahålls av enskilda, avsaknaden av skyldigheter för ATF att demontera motorcyklar före fragmentering och de färre anläggningar som får tillstånd att behandla uttjänta fordon tillsammans påverka både den formella och den informella marknaden för begagnade reservdelar negativt.

- Gällande stulna motorcyklar: även om finns det bestämmelser i förslaget som effektivt tar itu med denna fråga, finns utrymme för förbättringar.

- SMC:s remiss lyfter även möjliga oavsiktliga effekter av förslaget, bland annat högre priser på begagnade och officiella reservdelar och att vissa gamla men icke-historiska fordon på grund av ekonomisk oåterkallelighet kan bli uttjänta fordon.

En möjlig konsekvens av ekonomisk oåterkallelighet kan vara att vissa motorcyklar inte längre skulle uppnå status som historiska fordon: om de behöver repareras strax innan de förvandlas till ett historiskt fordon, och om denna reparation är dyrare än fordonets värde vid den tidpunkten, verkar förslaget tyda på att fordonet skulle förvandlas till ett uttjänt fordon på grund av ekonomisk oåterkallelighet.

SMC anser att förslaget resulterar i betydande inskränkningar och intrång i individens frihet för mycket begränsad nytta för miljön och klimatet.

Du kan läsa SMC:s remissvar till regeringen här.