SMC välkomnar regeringens satsning på underhåll av vägar.

2022-11-07

Regeringen presenterar idag den 7 november en satsning på en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Satsningen ska bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Att Sverige har en underhållsskuld när det gäller vägar och järnvägar är ingen nyhet. Ett eftersatt underhåll av transportinfrastruktur är problematiskt ur flera perspektiv. Undermålig funktion på vägar försämrar tillgängligheten för person och godstransporter. En ökad risk för olyckor för MC och andra fordon som resulterar i att hastigheter sänks, förslitningen på fordon ökar och transporters tillförlitlighet försämras. Därtill utgör eftersatt underhåll kapitalförstöring, då det kostar mer att återställa en alltför nedgången infrastruktur än att kontinuerligt underhålla densamma.  

SMC vill lyfta behovet av långsiktiga planering och finansiering för att upprätthålla ett säkert och fungerande trafikvägnät i hela Sverige.

SMC välkomnar regeringens satsning på underhåll av vägarna, en omfördelning från spår till det statliga vägnätet där 90% av person- och godstransporterna sker. SMC ställer sig dock tveksamt om den föreslagna satsningen på miljard täcker de kostnadsökningar i följd av inflationen.

SMC står till tjänst i arbetet för ökad och hållbar säkerhet och framkomlighet för motorcyklister i hela Sverige!