VTI-rapport om MC-olyckor vid vägarbeten

2021-12-15

SMC har under ett par år samarbetat med VTI genom att samla in enkätsvar från MC-och mopedförare som kraschat på pågående och avslutade vägarbetsplatser. Den vanligaste orsaken till olyckor och tillbud var löst grus från mindre vägarbeten eller grus från stödremsor i vägrenen. Ibland fanns en varningsskylt i anknytning till platsen men det var ovanlig att denna skylt upprepades. Var fjärde allvarligt skadad motorcyklist uppger att grus bidragit till olyckan. Därför är åtgärder för att minska grus på väg efter vägarbeten viktigt för MC-säkerhet.

Vid konferensen ”På väg” 2019 berättade PEAB och VTI om skapandet av en gemensam databas för att dels minska mörkertalet bland olyckor, dels öka säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser. SMC påtalade att många MC-olyckor sker när vägarbetet är avslutat och entreprenören lämnat platsen. Samtidigt finns ofta grus kvar och varningsskyltning saknas.

VTI tog fram en enkät riktad till motorcyklister som ombads att besvara enkäten som fanns på vår hemsida. Totalt rapporterades 64 händelser, varav 23 personskadeolyckor, 5 egendomsskadeolyckor och 36 olyckstillbud, de flesta från 2019. Majoriteten inträffade under perioden april till september. En stor andel händelser inträffade i kurva, på 70-sträckor utanför tätort i dagsljus och uppehållsväder.

Den vanligaste orsaken till olyckor och tillbud var löst grus från mindre vägarbeten eller grus från stödremsor i vägrenen. Ibland fanns en varningsskylt i anknytning till platsen men det var ovanlig att denna skylt upprepades. Inom tätort och i samband med mindre vägarbeten angavs ofta att skyltning saknades helt.
Även om det inte är ett omfattande underlag sätter det ändå fingret på några kritiska situationer för motorcyklister. Det största problemet är löst grus.

Tänkbara åtgärder, utöver det självklara att ta bort löst grus innan vägen öppnas för trafikanter, kan vara att se till att det alltid finns varningsskyltar så länge vägen inte är återställd, speciellt i de fall där arbetet redan har avslutats, att rikta särskild varning till denna trafikantgrupp eller att helt enkelt leda om motorcyklister på vägar som inte påverkas av vägarbetet.

Här kan du ladda ner och läsa VTI:s rapport. 


Trafikverkets statistik visar att en fjärdedel av de motorcyklister som skadas allvarligt uppger att grus varit en bidragande faktor. 


Grus i samband med tankbeläggning är inte något som uppskattas av motorcyklister


En kö som uppstått på grund av dödsolycka med MC på E4 där beläggningsskarven var mycket hal 


Grus från snabelbil utan varningsskyltar leder till ett antal olyckor.