Riksdagsmotioner om MC-lätt MC med B-kort

2021-10-12

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. En del av dessa rör MC. SMC publicerar under veckan en motion per dag från de olika ledamöterna och partierna. Flera motioner handlar om möjligheten att få köra lätt MC på B-kort och har lämnats in från ledamöter från bägge blocken. Två av dessa motioner kommer från ledamöter i Sverigedemokraterna.

Fyra ledamöter från sd har lämnat in en gemensam motion som bland annat handlar om att få köra lätt MC med B-kort. Den säger:

"Lätt mc med B-körkort
EU har gett direktiv till samtliga medlemsländer att de själva får avgöra huruvida man får använda lätt mc på B-körkort eller inte vilket gjort att man i vissa EU-länder tillåter det inom respektive lands gränser. Att köra en lätt mc behöver inte vara någon nämnvärd skillnad från att köra bil eller för den delen moped. Att möjliggöra för fler att använda sig av lätt mc har flera positiva sidor. Det skulle innebära mindre biltrafik, inte minst i våra städer, vilket skulle göra att trafiken i stort skulle flyta på bättre. Det skulle även minska avgasutsläppen då ensamma bilister skulle slippa köra en tom 5-mannabil om de istället valde en lätt mc.

För en erfaren bilförare är det inte svårt att manövrera en lätt mc och i likhet med många andra EU-medborgare bör dessa få möjligheten att köra lätt mc utan att ta ett nytt körkort. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag för att erfarna trafikanter med B-körkort ska få tillåtelse att även köra lätt mc." 
Länk till motionen. 

Björn Söder (sd) har lämnat in en motion som också yrkar på att man ska få köra lätt MC med B-kort. Den lyder:

"Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innehavare av körkortsbehörighet B också ska få rätt att framföra lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
För att köra en lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter krävs idag minst körkortsbehörigheten A1. Man får idag inte med körkortsbehörigheten B framföra lätt motorcykel. Dock får man framföra moped klass I.

För att minska trängsel i framförallt storstäder men också minska miljöpåverkan skulle en lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter vara ett bra komplement till bilen, vilket inte moped klass I är. Den som innehar körkortsbehörigheten B har dessutom genomgått teoriprov och därmed uppvisat ha förståelse och kunskaper om trafikregler och om hur man uppför sig i trafiken.

I EU:s andra körkortsdirektiv (art. 5.3 b) gavs möjlighet för en medlemsstat att tillåta innehavare av körkort för kategori B att föra lätt motorcykel inom eget territorium. Även om regeringen, vid införlivandet av det andra körkortsdirektivet i svensk lag, självt bedömde att trafiksäkerhetsskäl talade mot att generellt utsträcka behörigheten B till att omfatta rätten att föra lätta motorcyklar och att regeringen ansåg att detta förarbetsuttalande hade samma giltighet när det gällde att införliva motsvarande bestämmelse i det tredje körkortsdirektivet i körkortslagen bör ändå, av både trängselskäl och miljöskäl, de som innehar körkortsbehörigheten B också få framföra lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter."

Länk till motionen. 

 


Björn Söder (sd)