10 269 nya körkortstagare 2021

2021-11-09

Trafikverkets statistik visar att antalet körprov på MC ökade jämfört med året innan. Totalt godkändes 10 269 vid 15 828 prov under 2021. Kvinnor godkänns i högre grad i kunskapsprov men underkänns oftare i körprov för A1, A2 och A. Glädjande är att antalet kvinnliga körkortstagare ökar, både i antal och andel som var 13,9 procent under 2021.

De sista körproven för motorcykel är genomförda och SMC har studerat Trafikverkets statistik för körkortstagare för perioden januari-oktober. Den visar att trots en pågående pandemi har antalet körkortstagare ökat med 356 personer jämfört med 2020. Fler har klarat samtliga A-behörigheter, A1, A2 och A körkort.

Väntetider
SMC har fått ta emot många klagomål på långa väntetider till körprov under 2021. Mot bakgrund av dessa och coronan som ledde till att Trafikverket bromsade in i verksamheten för att minska smittspridningen är det glädjande att fler körkortstagare godkänts jämfört med tidigare år och att man genomfört fler prov.

Fler tjejer och ungdomar
För andra året i rad har både antalet och andelen tjejer som tar körkort ökat. 1 431 tjejer tog en A-behörighet 2021 vilket motsvarar 13,9 procent av alla körkortstagare. Det är en glädjande utveckling!  Körkortstagandet ökar även för lätt MC där 16-18-åriga ungdomar finns.

Skillnad mellan anmälda via trafikskola och privat
Trafikverket redovisar skillnad i godkännande mellan elever som anmält sig privat eller via trafikskola till körprov. Av de 8 653 som anmälde sig via trafikskola godkändes 72,3 procent (6 263 personer). Av de 7 175 som anmälde sig privat godkändes 60 procent (4 319 personer). Enligt SMC:s körkortsstudie har majoriteten av körkortstagarna tagit lektioner på trafikskola men alla väljer inte att boka körprov genom skolan.

Skillnader i godkännanden mellan kön
Då det gäller godkännandegraden klarar tjejerna kunskapsprovet något bättre än killar, 54,7 respektive 52,18 procent. Men att bara 52,5 procent av samtliga klarar teoriprovet visar att körkortstagarna är dåligt förberedda. Bäst med teorin lyckas A-eleverna i Skellefteå där 65 procent godkänns. 

Skillnaderna i godkännande vid körprov mellan könen kvarstår. Andelen godkännanden i A-proven är 59 procent bland kvinnorna och 66,7 procent bland männen. I A1-proven godkänns 51,7 procent av tjejerna och 56,55 procent av killarna. Resultaten av A2-proven är jämlika, här godkänns tjejer och killar i lika hög grad, 68,3 procent.

Skillnader mellan provorter
Precis som tidigare år är de lokala skillnaderna stora. Lägst andel godkända kvinnor hittar man i Järfälla, där godkändes bara 31,25 procent av tjejerna på A-proven! I Växjö däremot godkändes hela 85,71 procent av de kvinnliga körkortstagarna. Killarna lyckades bäst i Sundsvall där 82 procent godkändes jämfört med 49 procent i Järfälla där killar underkändes mest i landet.

Körkortsklass 2021 2020 2019 Kvinnor 2021
A1 969 802 896 106
A2 1552 1426 1414 198
A 7748 7606 7416 1127
Totalt 10 269 9834 9722 1431

Länk till Trafikverkets körkortsstatistik

Just nu samlar SMC in enkätsvar från alla som tagit MC-körkort 2018-2021. Enkäten är öppen till 5 december 2021.

Körkortsstatistik 2000-2021