Lyktstolpar ökar skaderisk för MC

2018-02-28

Risken att dödas eller skadas allvarligt i krock med belysningsstolpe är 26 gånger högre för en motorcyklist jämfört med de som färdas i personbil. Det visar en litteraturstudie och olycksanalys från VTI som nyligen publicerats. Alla stolpar som finns längs vägarna är utformade utifrån dem som sitter i en bil. Det gäller även stolparnas placeringen. Många allvarliga olyckor skulle kunna undvikas med ett genomtänkt val av stolpe och genom att undvika placering i ytterkurvor. Studien avslutas med att föreslå åtgärder för att mildra konsekvenserna för oskyddade trafikanter; motorcyklister, mopedister och cyklister.

Totalt under den studerade tidsperioden har 38 bilister och 23 motorcyklister omkommit i olyckor där man kolliderat med en belysningsstolpe motorcyklister är 23. Baserat på trafikarbetet för MC och bil konstaterar VTI att risken att dödas eller skadas allvarligt i olyckor där man kolliderat med en belysningsstolpe är 26 gånger högre för motorcyklister.


Statistik över olyckor mot belysningsstolpar på statlig och kommunal väg från VTI:s rapport. Klicka på bilden för större format. 

En eftergivlig stolpe är en stolpe som är eftergivlig för de som färdas i personbil. I höger mariginalen finns förklaring till begreppet från Trafikverkets och SKL:s skrift VGU, Vägars och gators utformning, Begrepp och grundvärden.

Litteraturstudien konstaterar att eftergivliga stolpar ska användas som en passiv säkerhetsåtgärd för att minska skaderisken på personer och fordon. Först rekommenderas dock att ta bort onödiga och farliga föremål i vägarnas sidoområden, och sedan byta återstående utrustning till sådan som är eftergivlig.

Litteraturstudien visar att eftergivliga belysningsstolpar alltid bör användas på vägar med stora trafikmängder och där hastighetsgränsen är 50 km/tim eller högre. Eftergivliga stolpar bör användas vid nyanläggning av väg, vid uppsättning av nya stolpar längs existerande väg, och vid ett systematiskt utbyte av stolpar längs existerande väg. Inga stolpar bör placeras inom ett vägräckes arbetsbredd. Beräkningar i flera länder visar att det är kostnadseffektivt att använda eftergivliga belysningsstolpar utom på vägar med låga trafikmängder eller låg hastighet eftersom skadeutfallet i olyckorna minskar kraftigt. 

SMC hoppas att både Trafikverket och kommunerna ser resultatet som en väckarklocka för att skapa en säkrare vägmiljö för motorcyklister. Några enkla åtgärder är att aldrig placera lyktstolpar i ytterkurvor där risken för olyckor är stor, att rensa sidoområden från alla onödiga hinder och att börja utveckla stolpar som är säkrare för oskyddade trafikanter. 

Läs hela rapporten från VTI: Användning av eftergivliga belysningsstolpar, Litteraturstudie och olycksstudie

Klicka på bilderna för större format. 


Del 1.

Del 2.