Bidrag ska även omfatta elmotorcyklar!

2017-10-18

När regeringen aviserade bidrag till elbil, elcykel och elmoped i höstens budgetproposition frågade SMC varför man undantar elmotorcyklar. SMC anser att alla fordon som bidrar till minskad trängsel och ökad framkomlighet bör premieras, det vill säga även motorcyklar. SMC ombads inkomma med synpunkter till kommande förordning. SMC påpekade för de ansvariga att elmotorcyklar finns i svensk lag och därför bör inkluderas. Regeringens förslag är att bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms, med ett maxbelopp på runt 10 000 kronor. Bidraget gäller från och med 20 september 2017. Du som köpt en moped, cykel eller MC som drivs med el efter detta datum kan därför ansöka om bidraget.
SMC tackar för regeringens snabba och smarta förändring!

Här är ett informationsblad från Naturvårdsverket till dig som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel efter 20 september 2017. 

Under hösten ska en förordning tas fram av regeringen om bidrag till elfordon. I förordningen kommer det att finnas bestämmelser bland annat om bidragets storlek och hur man ska ansöka.

SMC förelog i yttrandet att regeringen i den kommande förordningen ska hänvisa till § 2 i Lag om Vägtrafikdefinitioner, LDEF (SFS 2001:559) och de mopeder och motorcyklar som uppfyller de krav som ska ställas för att ingå bland de lätta fordon som ska kunna ansöka om premien.

Regeringen arbetar enligt information på deras hemsida utifrån inriktningen att:

  • premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien.
  • premien är begränsad till en premie per person.
  • bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms, men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor.
  • bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är därför viktigt att du som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med det datumet sparar ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Naturvårdsverket beskriver detta på sin hemsida

SMC.s yttrande till regeringen i frågan hittar du här. Det handlade främst om att motorcyklar som drivs med el återfinns inom Lagen om vägtrafikdefinition och därmed kan vara ett underlag i förordningen. 

Regeringens hemsida. 


Zero är en känd tillverkare av elmotorcyklar.