SMC:s syn på körkortsutbildning

SMC tror på utbildning av motorcyklister som den viktigaste faktorn för säkerhet. SMC tror däremot inte på en komplicerad, krånglig och dyr utbildning med upprepade prov, höga krav på provfordon och där fokus ligger på fordonskontroll i låg fart. SMC vill att alla inblandade parter gemensamt ska arbeta för ett nytt körkortssystem för motorcykel och att Sverige ska ansöka om att få vara testland inom EU för detta.

SMC:s synpunkter i korthet

 • Begär att få vara testland i EU för att genomföra en ny stegvis utbildning med nya krav på prov och provfordon
 • Varje ny motorcyklist ska genomföra en obligatorisk grundutbildning
 • En motorcyklist ska genomföra ett obligatoriskt kunskapsprov och ett obligatoriskt körprov
 • Se över innehållet i utbildningen och utgå från motorcykeln
 • Se över innehållet i körprovet.
 • Se över innehållet i kunskapsprovet
 • Se över kraven på provfordon.
 • Sänk provavgifterna för A.  
 • Momsbefria körkortsutbildningen
 • Återgå till tidigare åldersgränser: A1 16 år, A2 18 år, A 20/21 år
 • Förenkla A-körkortstagande då elever tar B-körkort

Utbildning – viktigast för säkerhet
Den viktigaste faktorn för säkerhet på motorcykel är utbildning. Det slogs fast vid OECD:s konferens i Lillehammer 2008, där världens ledande MC-experter deltog. SMC och övriga MC-organisationer i Europa står bakom detta. För SMC:s del handlar det om en kostnadseffektiv grundutbildning för alla som ska köra motorcykel. Det handlar också om fortbildning som bidrar till att öka kunskaper och erfarenhet efter avslutad grundutbildning.

När andelen körkortslösa som dödas på motorcykel ständigt ökar anser SMC att hela systemet kring körkort bör ses över och förändras - om det kan leda till färre olyckor med svårt skadade och dödade på MC. Ett komplicerat och kostsamt körkortssystem kan leda till att det inte överhuvudtaget accepteras bland framtidens trafikanter och motorcyklister.

En utbildning baserad på MC
Svensk körkortsutbildning för alla fordon utgår från kursplan för personbil, även motorcykel.  SMC har föreslagit att vi ska utgå från motorcykeln och dess unika egenskaper. Norge genomförde detta 2005 sedan man konstaterat brister i förarnas körkunskaper bland dödsolyckorna, främst då det gäller kurvteknik och körstrategier. Alla parter deltog aktivt i utvecklingen av det nya körkortssystemet; trafikskolor, myndigheter, MC-tillverkare och försäljare samt NMCU, vår norska systerorganisation.  Man enades om att ha skriften Full Kontroll som utgångspunkt för körkortssystemet. MC-utbildningen innehåller en teoretisk grundkurs och därefter teoretiska och praktiska obligatoriska delar; fordonskontroll på inhägnat område, kurvteknik på inhägnat område samt säker körning i trafik. SMC ser gärna en liknande översyn i Sverige där alla aktörer deltar.


Prov eller utbildning?
SMC anser att provet i sig inte höjer säkerheten. Det är utbildningen som är den viktiga delen av körkortet, inte kunskaps- och körprovet. SMC ser ingen anledning att repetera samma prov vid tre tillfällen med två års mellanrum för att erhålla en högre körkortsbehörighet. Fokus bör ligga på grundutbildningen, inte på proven och de provfordon som används.  Utbildningens innehåll är viktigt och körkortsutbildningen ska spegla trafikmiljön och de riskfyllda situationer som en MC-förare ställs inför. Utbildningen ska vara kostnadseffektiv och faktabaserad. Den ska ge eleverna en grund för säker MC-körning i trafik.

Provkostnader
SMC har konstaterat att Sverige har den högsta provavgiften för A-körkort i Europa. Utöver provet tillkommer kostnad för hyra av motorcykel, ledighet från skola och arbete och resor för körkortstagaren. Det handlar om ett antal tusenlappar enbart för ett körprov. Provens utformning gör att trafiklärare kan tillbringa en hel dag för att genomföra körprov med en elev. Körprovet är inte kostnadseffektivt för elever och trafiklärare.

Körprovet ska repeteras vid tre tillfällen för körkortstagare som startar med A1 och går vidare till A2 och A. Trafikverkets körkortsstatistik visar att antalet godkända A1-prov halverats sedan 2008.  Färre väljer ett stegvist tillträde till MC-körning vilket leder till att få MC-förare får erfarenhet från mindre effektstarka motorcyklar.

Innehållet i kunskapsprovet
Kunskapsprovet bör ses över. Det finns frågor i tester som är omöjliga att besvara. Det finns frågor som inte är verklighetsförankrade. Fokus i kunskapsprov bör ligga på specifika risker med MC-körning.

Antalet B-körkortstagare är betydligt högre än A. Här borde det finnas samordningsmöjligheter som kan uppmuntra och förenkla körkortstagandet på MC. En variant kan vara att man gör de specifika MC-frågorna samtidigt som man genomför B-kunskapsprovet. Därför bör giltighetstiden av ett kunskapsprov också ses över.

Innehållet i körprovet
SMC har inte fått någon statistik som visar i vilket moment eleverna kuggas i körprov. En vanlig synpunkt är att det sker redan i det inledande manöverprovet. Trots att både direktivet och föreskriften säger att beslut om godkänt körprov ska tas efter en samlad bedömning där även körning i trafik ingår verkar många prov avslutas redan i manövergården. Därför är det naturligt att stor del av körkortsutbildningen läggs på fordonskontroll, det vill säga övningar på inhägnat område i låga hastigheter. SMC genomförde under 2013 en körkortsenkät som visade att hälften av MC-lektionerna i trafikskola genomförs i körgård. Det man framför allt saknade i körkortsutbildningen var utbildning i kurvteknik.

Att kvinnor underkänns oftare än män i körprov är väl känt sedan många år. SMC ser fram emot den utredning VTI ska genomföra i frågan under 2014. Statistik från andra länder där manöverdelen särredovisas tyder på att kvinnor underkänns oftare i denna del men godkänns i samma grad som män i trafikdelen. Ju större motorcyklar, desto högre blir andelen underkännanden bland kvinnorna.

Den viktigaste orsaken till att flytta fokus från fordonskontroll till trafik, är att motorcyklister inte dör och skadas svårt i olyckor i låg fart. Det är inte rimligt att ha en körkortsutbildning som fokuserar på orealistiska lågfartsövningar som aldrig genomförs efter körprovet. Det är inte heller rimligt att de situationer där flest motorcyklister dör, d v s i kurvor, saknas i grundutbildningen. SMC anser att svenska myndigheter, i likhet med norska, ska se om delar av fortbildningen som skulle kunna lyftas in i den obligatoriska körkortsutbildningen.

Kraven på provfordon
EG-direktivet anger vilka motorcyklar som ingår i A1, A2 och A. Utöver detta finns specifika krav på vilka motorcyklar som får användas i körprovet för respektive klass. SMC anser att samtliga fordon som ingår i respektive klass ska kunna användas i körprovet. De särskilda reglerna för provfordon gör att vissa motorcyklar inte går att använda, även om de får köras med A1, A2 eller A.

Det svenska körprovet är omöjligt att genomföra med alla motorcyklar då provområdets mått endast fungerar för vissa typer av motorcyklar. Det betyder att elever måste hyra motorcyklar enbart för körprovet och ta lektioner i trafikskola för att lära känna en godkänd motorcykel. Man genomför därmed inte utbildning och prov på den motorcykel som man ska köra när man fått körkort. SMC anser att ett körprov måste vara så flexibelt att alla motorcyklar godkända för landsväg i respektive körkortsklass kan användas.

Stegvist tillträde till MC-körkort och åldersgränserna
SMC är positiv till ett stegvist tillträde till motorcyklar. Det är bra om ungdomar börjar köra moped och därefter fortsätter köra lätt motorcykel, mellanklass och till sist tung motorcykel. Erfarenhet rankas högt av motorcyklister för ökad säkerhet. Trafikverkets förarprovsstatistik visar dock att allt färre väljer att starta vid 16 år med lätt motorcykel. De allra flesta väljer att ta A-körkort direkt.

SMC ser ingen anledning till tre separata identiska prov med två års mellanrum för att visa att man kan köra en mer effektstark motorcykel. Det är ingen skillnad på en motorcykel med 48 hk eller 74 hk utöver effekten.  SMC anser att körkortsstegen ska finnas kvar men att två av tre körprov ska slopas.

För SMC är det solklart att en 18-åring som får köra en Porsche också ska få välja motorcykel. Denna möjlighet yppar sig inte förrän vid 24 år om man inte väljer stegvist tillträde. SMC anser att instegsåldern för direkt tillträde till A-körkort bör sänkas till den tidigare gränsen 21 år.

Sverige testland för nytt MC-körkort
Sverige kämpade under flera år för att bli testland i EU för alkolås i alla nya bilar. Som föregångsland för trafiksäkerhet anser SMC att Sverige ska begära att få bli testland för ett nytt körkortssystem. Allt fler av dem som dödas på motorcykel har inte giltigt körkort. Sverige har den högsta kända andelen dödade utan körkort i EU/EES-länderna. Idag finns små möjligheter till förändringar då EG-direktiv ställer krav som måste uppfyllas. Därför anser SMC att Sverige bör ansöka om att få genomföra ett test med nytt körkortsystem, baserat på statistik, kunskaper och erfarenheter som finns om trafiksäkerhet för motorcyklister

Gemensam nordisk ståndpunkt
De nordiska MC-organisationerna har tagit fram en gemensam ståndpunkt om utbildning av MC-förare. SMC har lämnat ut denna till bland annat Näringsdepartementet, Trafikverket, Transportstyrelsen, STR och TR och McRF.

 

 

 


Körkort är viktigt för alla som ska köra motorcykel! 


Privat övningskörning i kombination med utbildning i trafikskola är en bra kombination.