Intelligenta Transport System, ITS

ITS är ett område där utvecklingen går snabbt framåt. Det är ett samlande begrepp för trafiksäkerhetshöjande teknik i fordon men även teknik i infrastruktur.

I stort sett alla fordonstillverkare arbetar med frågan om ITS men biltillverkarna ligger långt före MC-industrin. Varje land i Europa arbetar med ITS-frågor i infrastrukturen. Det finns olika tekniklösningar som kan öka säkerheten, även för motorcyklister. Det handlar om system som informerar och system som assisterar. Det kan handla om system som kommunicerar mellan fordon och eCall som skickar larmsignal vid en olycka.

FEMA har tagit fram ett dokument som beskriver motorcyklisternas syn på ITS, något som SMC och alla medlemmar i FEMA står bakom. Det säger i korthet följande:

 • systemen ska vara frivilliga
 • systemen ska aldrig ta kontrollen över fordonet från föraren
 • systemen ska tillgodose motorcykelns specifika egenskaper
 • systemen ska inte öka risker för någon trafikantgrupp
 • systemen ska inte utesluta fordon som saknar ITS från att använda vägar
 • systemen ska omfattas av datasäkerhet så att fordonsägarna äger informationen och avgör vem man vill dela information med och i vilket syfte

SMC och NTF frågade i en attitydundersökning 2010 om inställning till tekniska stöd för anpassning av hastighet. Knappt 10 % var positiva till detta medan två tredjedelar var negativa. Många instämde i att det finns en risk att förare förlitar sig för mycket på teknik om stödsystemen blir för många. Det stödjer SMC:s åsikt om att tekniska stödsystem ska vara frivilliga.

Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem, ITS 
Strategin omfattar alla aktörer som har ansvar för, intresse av eller agerar inom transportsystemet i Sverige, samt bygger på att de samverkar och bidrar med resurser utifrån sina särskilda ansvar och uppdrag. Prioriterade och förutsättningsskapande områden ska ta tillvara resurser och kompetenser inom näringsliv, offentlig verksamhet och forskning.

Trafikverkets uppdrag är att säkerställa att effektiva forum för kunskapsdelning, informationsutbyte och rapportering finns. De prioriterade områdena är:

 • C-ITS Uppkopplade och samverkande system
 • Citylogistik
 • Intelligenta godstransporter
 • ITS i planeringsprocessen
 • Kollektivtrafik
 • Mobilitet som tjänst
 • Oskyddade trafikanter
 • Självkörande fordon
 • Trafikantinformation
 • Trafikledning

 Förutsättningsskapande områden som berör flera av de prioriterade strategiska områdena är:

 • En myndighetsarena för regelverksutveckling
 • Kunskap och kompetensförsörjning
 • Behovsdrivna försöksområden

FEMA

FEMA: Om motorcyklar och självkörande bilar, ett dokument skrivet av Harold de Bock, oktober 2016

European Motorcyclist Forum, EMF
FEMA arrangerade i mars 2014 en konferens om motorcyklar och ITS. Konferensen blev mycket lyckad och många talare bekräftade att det är stor skillnad på att åka bil och köra motorcykel. Det går inte att ta ett system för bil och få det att fungera på en motorcykel.

Länk till FEMA:s dokument om ITS.
Länk till SMC:s och NTF:s attitydundersökning.

Alkolås på MC
En hoj med alkolås. Foto: Björn Strandberg

 


FEMA arrangerade världens första konferens som enbart handlade om motorcyklar och ITS.