E10

95-oktanig bensin ska försvinna från marknaden. Istället kommer E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol. Beslutet fattades 2011 men införandet har skjutits upp.

I mitten av mars 2011 fattade riksdagen ett beslut som innebär att 95-oktanig bensin kommer att försvinna från marknaden. Istället kommer E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol. Bakgrunden till en större etanol inblandning är miljöaspekten syftet är minskade koldioxidutsläpp. Beslutet gäller från 1 maj 2011 men tvingar inte bolagen att införa E10 från detta datum.

Idag finns E10 redan i Tyskland, Frankrike och Finland. Införandet handlar om implementering av EU-parlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Så här skrev SPI, Svensk Petroleum Industri om E10 i ett pressmeddelande 29 april.

Alternativet 98 oktan finns kvar med en etanolblandningen på max fem procent. Hur länge 98-oktan kommer att finnas på marknaden är inte klart. Sverige har en fordonspark med många äldre fordon, något som måste tas med i beräkningen. Det finns dock inget krav för bensinbolag att sälja 98 oktan på samtliga mackar. *

Konsekvenser
En högre inblandning av etanol i E10-bränslet ska minska koldioxidutsläppet. En högre inblandning av etanol i bensinen innebär lägre energiinnehåll vilket i sin tur innebär högre förbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka lite oftare.

SMC har kontaktat McRF som representerar MC-tillverkarna i Sverige och ACEM som är MC-tillverkarnas europeiska organisation för en lista över vilka motorcyklar som inte kan använda E10. Vi har inte fått något svar. Finska medlemsföretagen i Teknisk handel har sammanställt en lista som finns på svenska. Den hittar du längst ner i artikeln tillsammans med Bil Swedens lista över bilmodeller. Äldre modeller saknas, vänd dig till handlare eller generalagenten för information om vad som gäller.

Det är framför allt äldre fordon som kan få problem med det nya bränslet E10. MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, har därför undersökt frågan närmare och säger följande på sin hemsida:

"Bränsleförbrukningen kommer att öka med cirka 2,5 %. Äldre fordon med ointelligenta system får en magrare bränsleblandning vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas med misständningar och att fordonet blir svårstartat framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning. Normalt har dessa förhållanden inga eller liten inverkan på det enskilda fordonet som bara körs på sommaren med lågt varvtal och ringa belastning.

Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bensininblandningar. Det rör sig om membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. De kan helt enkelt komma att lösas upp vilket kan medföra en ökad risk för brand. Problemet med fordon som står länge och där bensinen binder vatten blir större med inblandning av E10.

MHRF rekommenderar fordonsägare att kontrollera gummidetaljer regelbundet och byta i förebyggande syfte. Man kan också bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsle/luftförhållande består. Man ska undvika alla typer av Hokus Pokus och undermedel."

I verkligheten
Även om riksdagen fattade ett beslut 2011 har E10 ännu inte kommit ut på den svenska marknaden. Vid ett införande av E10 kommer pumparna att märkas upp med E10. Ett införande kommer också föregås av en informationsinsats för konsumenterna. 
I de länder som infört E10 är drivmedlet omtvistat. Tyska och finska fordonsägare bojkottar E10-bränslet och väljer 98 oktan istället. Så här skriver branschföreningen SPI om bensin. 

Vilka MC kan köras med E10 ? Lista från Teknisk handel, Finland och lista från Europas MC-tillverkare ACEM. 
Vilka bilar kan köras med E10? Lista från Bil Sweden

*Klipp ur propen 2010/11:51:
"Enligt det ändrade bränslekvalitetsdirektivet krävs att medlemsstaterna åtminstone fram till år 2013 säkerställer att det på marknaden släpps ut bensin med en högsta syrehalt av 2,7 viktprocent och en högsta etanol-halt av fem volymprocent (artikel 3 punkten 3).
Att bensin med en lägre etanolhalt ska finnas kvar motiveras av att det behövs för äldre bensindrivna fordon och motorer som kan ta skada av en för hög andel etanol i drivmedlet. Transportstyrelsen har gjort bedömningen att det 2013 fortfarande kommer att finnas ett relativt stort antal fordon som endast bör drivas på bensin med en lägre etanolhalt. Enligt uppgifter från fordonsbranschen rör det sig om ungefär tio procent av fordonsparken, då Sverige i jämförelse med andra EU-länder har en förhållandevis ålderdomlig fordonspark.
Direktivets krav på att sådan bensin ska finnas på marknaden bör i det svenska regelverket genomföras som en skyldighet för den som tillverkar en bensin eller yrkesmässigt för in en bensin till Sverige att se till att det på marknaden finns tillgång till denna bensin. Skyldigheten bör alltså inte riktas mot det enskilda tankstället. Det finns inget som talar för att skyldigheten behöver detaljregleras. Transportstyrelsen bör i egenskap av tillsynsmyndighet följa utvecklingen av hur väl bestämmelsen tillämpas i praktiken. Om det visar sig att regleringen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan en mer detaljerad lagstiftning bli aktuell."

Länk till riksdagens beslut av ärendet.