Brist på friktion

Friktion är viktigt. Saknas den finns det risk att motorcykeln som endast har två hjul tappar greppet och går omkull. Statistik med allvarligt skadade visar att 22 procent av alla MC-olyckor utanför tätort beror på grus!

Att ha god friktion är oerhört viktigt för oss som kör motorcykel eftersom vi bara har två däck med rund profil som kontaktyta mot vägen. Extra viktigt är det i kurvor där motorcykeln lutar. Oförutsedda hinder som hal vägbeläggning, olje- eller dieselspill, löst grus från lagningar, stödremsor och påfartsvägar är vanliga problem som motorcyklister upplever.

Grus på belagd väg
Ny statistik från STRADA visar att antalet allvarligt skadade motorcyklister och mopedister på grund av grus är betydligt högre än vad som tidigare framkommit. Hela 22 procent av de som skadas utanför tätort har uppgett grus som bidragande orsak till olyckan.  I tätort är motsvarande andel elva procent. 
 
Andel allvarligt skadade på grund av grus i sjukvårdsrapporterade olyckor med MC och moped 2011-2014


Källa: Sjukvårdsrapporterade olyckor, allvarligt skadade i STRADA 2011-2014

Statistik från Svedea visar att 600 MC-olyckor varje år beror på grus på belagd väg. Dessa olyckor kostar mycket varje år, både i form av pengar och lidande. SMC:s beräkning av samhällets totala kostnad för grusolyckor är 289 429 200 kronor.

Trafikverket och SMC publicerade 2011 skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". Den visade att 10 % av alla polisrapporterade MC-olyckor beror på bristande friktion, vanligast är grus. Gruset kommer många gånger från vägarbeten; snabellagningar, stödremsor och tankbeläggningar. Statistiken visar att problemet inte gäller personbilar men i högsta grad motorcyklister. 

Snabellagning
Sopning efter snabellagning har utvärderats och visar att väghållaren kan sopa bort grus redan efter en halvtimme. Då behövs inga varningsskyltar och SMC tycker detta borde bli en regel vid snabellagning. Trafikverkets slutrapport hittar du här.

Tre holländare besökte Sverige sommaren 2011. För en av dem slutade resan med en omkullkörning på grus efter snabellagning. Händelsen filmades, se filmen här.

Efter SMC:s intensiva uppvaktningar har Trafikverket sedan 2011 gått igenom sina styrande dokument, bland annat avseende denna fråga. Resultatet är att grus i samband med snabellagning ska vara borta från vägen inom 12-24 timmar mot tidigare 48 timmar. Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe och skyltarna ska sättas upp enligt ett särskilt regelverk. Det är en mycket positiv förändring! 

Stödremsor
Stödremsan är den smala grusremsa som finns utanför beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Om fordon kommer utanför beläggningskanten dras grus från stödremsan in på vägen. De vanligaste platserna där man hittar grus från stödremsan är i korsningar och i kurvor eller när stödremsorna har kompletterats och entreprenören använt för mycket grus. 

Möjlighet finns att blanda in olika material som ger förstärkta stödremsor. Det minimerar förekomsten av grus på vägen, särskilt i kurvor där tung trafik genar och drar ut gruset i vägbanan. Trafikverket införde 2011 nya regler för stödremsor som klart deklarerar att de ska ligga vid sidan av vägen. I Trafikverket Region Väst finns sedan 2011 krav på att alla stödremsor ska blandas ut med minst 3 procent bitumenemulsion för att binda gruset. SMC har bett Trafikverket att kravet på bindemedel ska utökas till alla regioner inom Trafikverket eftersom grus från stödremsor orsakar ett antal MC-olyckor varje år. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta. SMC uppmanar alla medlemmar att rapportera grus på belagd väg till väghållaren. 

Hal beläggning
Hal beläggning är ett annat obehagligt problem. Sommaren 2010 omkom en motorcyklist i en olycka på en väg med ny beläggning. Friktionen var långt under acceptabelt friktionskrav. SMC polisanmälde Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör. Polisen inledde ingen förundersökning, SMC har begärt överprövning av beslutet. SMC har träffat Trafikverket i frågan. Två år senare skedde en liknande MC-olycka på E4 norr om Gävle. Bägge olyckorna uppmärksammades i två program i Uppdrag Granskning.  
Läs mer om olyckan i Vagnhärad här. 
Artikel inför UG om Vagnhärad. 
Artikel efter UG om Vagnhärad. 
Artikel efter Uppdrag Granskning om olyckan i Hagsta, norr om Gävle.  

I maj 2014 antog Trafikverket en handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar, ett direkt resultat av SMC:s arbete och de tragiska MC- olyckorna i Vagnhärad och Hagsta som visades i Uppdrag Granskning. Det är ett mycket bra initiativ för ökad säkerhet bland motorcyklister. 
Handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar.   

Sedan friktionsproblematiken uppmärksammades i Uppdrag Granskning harTrafikverket genomfört friktionsmätningar på fler vägar än tidigare, varningsskyltat och sänkt hastigheten när friktionen varit riktigt dålig. Krav på friktionsmätningar ingår i vissa fall även i beläggningsentreprenörens ansvar. 

Under 2016 har SMC fått uppgift från Trafikverket att arbetet med att kvalitetssäkra friktion på vägarna fortsätter. Det handlar om beläggningar och metodutveckling rörande stödremsor. Från 2018 införs skärpta krav på beläggningsskarven mellan körbanorna. Entreprenören ska göra försegling av skarven på ett sätt så att endast håligheter och porer fylls – utan att det blir ett kladdigt och halt överskott på ytan. Om man misslyckas med detta och skapar ett bitumenöverskott krävs avsandning omedelbart. I de nya kraven ändras också kraven på skarvens bredd, från 0,2 till 0,1 meter. 

Tips!

Tänk på att vänster hjulspår ofta kan ha sämre friktion. Det beror på att de allra flesta fyrhjuliga fordon har sina vänstra hjul i samma breddplacering mot vägens mitt, oavsett hur brett fordonet är, vilket gör att ytan är mer polerad.

 

Motorcyklister överrepresenterade i dödsolyckor vid vägarbeten

En studie genomförd av Trafikverket av alla dödsolyckor vid vägarbeten 2003-2013 visar att motorcyklister  var 9 av totalt 51 dödade vilket motsvarar 17 procent. Eftersom motorcyklisterna står för en knapp procent av det totala trafikarbetet i Sverige betyder det att motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor vid vägarbeten. Antalet vägarbetare som dödats under perioden var 6 personer. Läs mer i Trafikverkets rapport.