Skadestånd vid skador på väg

SMC får många samtal från medlemmar som vill veta hur man går till väga för att söka skadestånd i samband med olyckor på grund av brister i vägmiljön.

Därför har SMC skapat denna sida som kan ge dig vägledning i hur du kan göra för att ansöka om skadestånd för skador på statliga och kommunala vägar.

Väghållningsansvar
Väglagen gäller allmänna vägar. För allmänna vägar svarar staten genom Trafikverket och i vissa fall kommunerna. För kommunala gator gäller annars kommunala beslut om underhållsstandard.  

Väglagen omfattar väghållning; byggande och drift av väg. Drift av väg innebär att vägen ska hållas i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder. Vägarna ska  inspekteras regelbundet. 

En av Trafikverkets interna föreskrifter heter VVFS 2003:140 och handlar om utformning av vägar. Punkt 6.1 handlar om Säkerhet vid användning och säger följande: "Vägar skall vara så utformade och utförda att sannolikheten för att olyckor inträffar blir låg, att inträffade olyckor får begränsade konsekvenser samt att, i de fall människor skadas, olyckornas följder kan minskas genom att skadade kan tas om hand på ett säkert sätt."

Vägmärkesförordningen (2007:90) talar i § 3 om varför och när vägmärken ska användas. I § 4 regleras när varningsmärken ska användas.

Anmälan till Trafikverket
För att skadeståndslagen ska gälla krävs att väghållaren har vållat skadan genom fel eller försummelse. Fanns varningsskyltar som upplyste dig om faror och rådande vägförhållanden betalas oftast inte ersättning ut. Givetvis krävs att du som trafikant anpassar ditt körsätt och hastighet till rådande förhållanden.

Gör polisanmälan
SMC rekommenderar att du gör en polisanmälan i samband med olyckan. Du får en polisrapport att använda i din skadeståndsansökan, även om inte polisen kommer ut till platsen. Möjliga brott att anmäla är:
-  Trafikförordningen kap 2, § 10 Förorsakat hinder på väg
-  Framkallande av fara för annan, Brottsbalken kap 3, § 9

Hur begär man skadestånd?
Om en skada sker där du vill kräva Trafikverket på skadestånd, ska du göra en skadeanmälan.  Länk hittar du här.
Trafikverkets sida om skadestånd hittar du här.


Till anmälan kan du bifoga följande dokumentation;
- foton från olycksplatsen (som visar problemet och att skyltar saknades) 
- polisrapport om du gjort en anmälan
- eventuella vittnens utsagor.  Ange vittnenas namn och telefonnummer. Det kan vara människor som bor vid olycksplatsen som kan intyga när vägarbetet gjordes, om skyltar funnits samt om sopning genomförts. 
-  Entreprenör ska skicka in rapporter för beläggnings- och underhållsarbete. Begär ut dessa av Trafikverket på den aktuella vägen under en månad före och efter olyckan. 
- Varje entreprenör måste göra en ansökan till Trafikverket om Trafikanordningsplan, TA-plan. Den ska innehålla fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Begärs ut av Trafikverket. Det finns två sorters TA-planer, Icke platsspecifika (Generella) TA-Planer och Platsspecifika(objektsspecifika) TA-planer.
-  Begär att få ta del av de rapporter som lämnats till  Trafikcentralen avseende vägarbetens start/återupptagande, när vägen sopades efter respektive vägarbete och skyltarna togs ner(gäller Icke platspecifika TA-planer, gäller t ex vid snabellagning).
- Du kan också bifoga kvitton från reparationer av motorcykel och skyddsutrustning. 

Om försäkringsbolag står för reparationer av motorcykel och ersättning för skyddsutrustning, brukar de flesta enbart kräva skadestånd för självriskerna. Försäkringsbolagen väljer om man genom regressrätt kräver tillbaka pengarna av Trafikverket. Har du inte helförsäkring utgår ingen ersättning från försäkringsbolag. Då bör du ansöka om hela beloppet från Trafikverket.

Personskador regleras genom Trafikskadelagen. Genom din MC-försäkring finns möjlighet till ombud om du och ditt försäkringsbolag inte kommer överens. Givetvis kan du även begära skadestånd för personskador från väghållaren.  

Standardbeskrivning för grundpaket Drift och Interna föreskrifter
Detta är det avtal som Trafikverket upprättar med ansvarig entreprenör. Det reglerar hur drift och underhåll ska skötas av underentreprenören.  Det bör du beställa, läsa igenom och se om avtalet följts. På Trafikverkets hemsida finns en Sverige-mall men du bör beställa och bifoga det avtal som gäller för det område där din skada skedde i din anmälan till TrafikverketLänk till Trafikverkets senaste version som gäller för kontrakt fr o m 1 september 2016. 
Där står bland annat att ”Entreprenören ska vid beläggningsarbeten då löst stenmaterial finns på vägen varna trafikanterna genom skyltning”  Inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan SMC och Trafikverket ändrades Sverige-mallen på en viktig punkt: grus ska vara borta inom 12- 24 timmar. Innan allt grus är borta ska skyltar finnas uppe. 

Sammanställning av alla regler
I Trafikverkets samtliga regelverk framgår tydligt att belagd väg ska vara fri från hinder. Om det t ex finins grus på vägen efter vägarbeten ska  varningsskyltar sättas upp. Skyltarna ska tas ner när hindren är borta. Det finns tidsangivelser för när grus från snabellagning ska sopas bort samt när grus från tankbeläggningar ska sopas. 

SMC har gjort en sammanställning av aktuella lagar och regelverk som gäller Trafikverkets vägar (2016-06.30). Ladda ner den här. 

Vill du ha avtalet mellan Trafikverket för ett specifikt vägavsnitt kan du kontakta någon av deras sex regioner och begära ut det. Länk till Trafikverkets regioner.

Kontaktuppgifter till varje län, sök vilken entreprenör som sköter en viss väg. 

För Trafikverket är föreskrifter om vägarbete ovan styrande dokument medan det för kommunerna är att se som en handbok. Varje kommun får göra egna bedömningar, läs mer här.  

Om du får avslag
Trafikverkets bedömning meddelas inte i form av beslut utan det är besked som lämnas ut. Detta sker i enlighet med forordningen om skadeståndsanspråk mot staten (§15), då det inte faller inom ramen för myndighetsutövning. Besked kan inte överklagas till högre instans. Du kan dock alltid be Trafikverket om att ompröva ditt ärende ifall du vill åberopa nya omständigheter i ditt ärende. 

Skulle du få avslag även vid omprövning måste du (via ombud) stämma Trafikverket. Din fordonsförsäkring har en del som bekostar rättshjälp. För att rättshjälp ska utgå krävs att tvistens värde överstiger ett halvt basbelopp (22 750 2018).

Anmälan till en kommun
Det saknas en nationell kravbeskrivning för drift och underhåll via Sveriges Kommuner och Landsting. VVFS 2003:140 gäller vägar och gator. Kommunerna utformar sina egna krav. Flera kommuner använder dock Trafikverkets standardbeskrivning för grundpaket drift som mall.

Väglagen gäller allmänna vägar, därmed även kommunernas. Skadeståndslagen gäller även kommuner och därmed även om kommunen genom fel eller försummelse vållat skadan. Länkar se ovan.  

Många kommuner svarar att de inte omfattas av kraven att varningsskylta som finns i Vägmärkesförordningen. Därför har vi ställt frågan till regeringen som svarat att kommunerna omfattas av krav på varningsskyltning.
SMC:s brev till regeringen. 
Regeringens svar.  

Kontakta den kommun där olyckan skedde och förklara att du vill göra en anmälan om skadestånd på grund av brister på gata eller väg. Efterlys det dokument där det framgår vilka krav kommunen har på väghållaren. Om du får avslag, efterlys hur du ska ompröva. Skicka med alla dokument som nämns ovan då det gäller statliga vägar.

Anmälan på enskilda vägar
En enskild väg som hålls öppen för allmän trafik måste hålla en viss minimistandard, så att trafikanterna inte råkar ut för skador. Kraven på väghållningen och standard ökar ju mera trafik som går på vägen.

Väghållaren har ansvaret för att en enskild väg håller standarden och är oftast en vägförening, vägsamfällighet eller samfällighetsförening. Men det kan också vara en privatperson eller en ideell förening, t ex en tomtägareförening.

En enskild väghållare kan bli skadeståndsskyldig om trafikant eller fordon skadas på grund av bristande väghållning. Om vägen har blivit skadad måste väghållaren återställa vägen i ett tillfredsställande skick, oavsett vem som har orsakat skadorna.

Om väghållaren är en juridisk person är det den juridiska personen
som blir skadeståndsskyldig. Även styrelsens ledamöter kan drabbas
av skadeståndsansvar om de missköter sitt uppdrag. Enskilda väghållare bör ha försäkringar för detta. Läs mer på Trafikverkets hemsida och Riksförbundet Enskilda Vägar.

Uppstår skada på enskild väg bör du förfara som vid olycka på en statlig väg då det gäller att insamla fakta samt kontakta ansvarig väghållare.

Diesel- eller oljespill
Ett antal motorcyklister kör omkull varje år på grund av spill från tung trafik. Spill beror på läckage, överfyllning eller avsaknad av tanklock. Vet man vilket fordon som läckt kan man ställa fordonsägaren till svars. Är ägaren av fordonet okänt skickas ansökan om skadestånd för självrisk alternativt hela beloppet om du inte har helförsäkring till Trafikförsäkringsföreningen,TFF. Du ska kunna bevisa att det fanns spill på vägen genom t ex foton, polisrapport och vittnen. Om väghållaren kände till bristen på vägbanan men inte åtgärdat eller varnat kan ansökan om skadestånd skickas till dem. Observera att TFF har en självrisk som dras av. 

Fler frågor? Kontakta SMC:s kansli eller någon av våra samarbetsjurister.    

Vilka regler gäller egentligen? SMC har gjort en sammanställning som kan vara användbar i skadeståndsärenden. 

 


Grus på asfalt är ett problem för MC-förare

 


Bild från Vagnhärad där en MC-förare omkom efter att ha kört omkull på hal asfalt.